Załącznik nr 1 do ogłoszenia .......................................................

Transkrypt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia .......................................................
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
...........................................................
(miejscowość i data)
....................................................................
....................................................................
....................................................................
(nazwa i adres Oferenta )
FORMULARZ OFERTY
na zakup samochodu specjalnego pożarniczego
marki IVECO Magirus-Deutz SRT
Odpowiadając na ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego IVECO
Magirus-Deutz SRT zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składamy ofertę.
Oferujemy cenę brutto: …………………………..Słownie: …………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Sposób zapłaty: ……………………………………………………………………………….
Oświadczam/y że:
1. zapoznałem się z warunkami przystąpienia do przetargu i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz że uzyskałem niezbędne informacje potrzebne do przygotowania
oferty.
2. Zapoznałem się ze stanem technicznym oferowanego samochodu.
3. Zobowiązuję się, w przypadku wybrania naszej oferty, do podpisania umowy zgodnej
ze wzorem jak w zał. nr 2 do ogłoszenia w terminie i miejscu wskazanym przez
sprzedającego.
4. Zobowiązuję się dokonać zapłaty oferowanej kwoty za w/w samochód w ciągu 7 dni
od ogłoszenia wyników przetargu.
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
……..............................................................................................…………………………
……..............................................................................................…………………………
……..............................................................................................…………………………
……..............................................................................................…………………………
(podać imię i nazwisko osoby do kontaktu, nazwa i adres Oferenta )
………………………………………………………
Podpis/y oferenta/ów lub osoby
uprawnionej do reprezentacji oferenta