TOM2-3_RYS_ 01.00 Plan orientacyjny

Transkrypt

TOM2-3_RYS_ 01.00 Plan orientacyjny
LEGENDA:
0+400
0+300
0+
50
0
0+
40
0
0+3
00
2+400
0+200
0+200
2+400
0+100
ornr1)
t
(
00
km 2+410.
0+100(tornr2)
60
km 2+316.
.
oj
ecpr
Koni
inr91
ni
i
nka l
odci
2+100
2+000
Inwestor:
PKP Polskie Linie Kolejowe Sp‡ka Akcyjna
25
inr91
ni
i
nka l
.odci
oj
ekpr
Pocz„t
00
km 1+988.
0
60
0+
NR
Wiadukt Wk2/91
linia Kr. P‡aszw-Kr. Krzemionki
Estakada Es-2a i Es-2b
Plac Matejki 12
0
0
7
+
0
Estakada Es-1
0
0
1
+
1
0
50
0+
P.O. Krakw Krzemionki
0
0
6
+
0
0
0
8
+
0
0
+
7
0
0
Peron Krakw Krzemionki
0
+
9
0
0
0
+9
0
0
1
+1
0
0
1+
20
6+
0
00
0
1+
3
6+ 00
10
0
0
+8
0
0
1
+0
0
0
1
+
0
0
0
1
+
2
0
0
Oddzia‡ Regionalny w Krakowie
31-157 Krakw
0
00
1+
parking P-02
‡„cznik toru 1 i 2 linii Kr. P‡aszw-Kr. Krzemionki
212.48
211.08
213.18
211.78
1
+4
0
0
6
+2
0
0
.
2
oj
pr
1i
ek r w
at
o
cz a t
k
Po ni
92
7.
z
„c +96
‡
0
km
DW-02 (ci„g
pieszo-jezdny)
linia nr 624- tor 1
RU
TO
EC
00
NI 30.
9
KO
0+
km
Peron Krakw Zab‡ocie
parking P-01
2+300
Hala P.O. Zab‡ocie
linia nr 91 Kr. G‡wny-Kr. P‡aszw
linia nr 624- tor 2
00
km 0+000.
i
ni
i
.l
oj
ekpr
Pocz„t
ornr1)
t
nr624 (
inr91)
ni
i
41 l
km 2+328.
(
DW-01 (dojazd do hali operacyjnej)
2+200
Przejcie podziemne PPT-Z
km 0+000
i
ni
i
.l
oj
ekpr
Pocz„t
ornr2)
t
nr624 (
inr91)
ni
i
03 l
km 2+230.
(
DW-01 (ojazd do hali operacyjnej)
inr91
ni
i
.odc.l
oj
ecpr
Koni
N
linia nr 603 Kr. Bonarka-Kr. Prokocim
K
o
‡
„ ni
e
km czn c
p
ka ro
1+ i
j
16 to .
8. r w
45
km
1
i2
Po 6+
Po
cz 011
cz
a
Kr
a
92
t
ek .
.P t
ek
km
pr
‡
p
a
oj
oj
1+ sz r
.o
28 w- .od
dc
ci
9. Kr
i
nk
73 .K nk
a
a
r
ze
l
l
i
i
ni
n
m
i
in
i
i
on
r6
ki
03
Wykonawca:
Halcrow Group Sp. z o.o.
Oddzia‡ w Polsce
ul. Wsplna 47/49, 00-684 Warszawa
tel: +48 22 584 34 40
ACH2M HILL COMPANY
fax: +48 22 584 34 60
Bran¿a:
Stadium:
.........
PROJEKT BUDOWLANY
Kontrakt:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
‡„cznicy kolejowej Krakw Zab‡ocie - Krakw Krzemionki
Obiekty budowlane:
Projektowane uk‡ady komunikacyjne
Przejcie podziemne
PPT-K
Tytu‡ rysunku:
Peron tymczasowy
1
+5
0
0
6
+3
0
0
1
+6
0
0
6
+4
0
0
1
+
1
0
0
Plan orientacyjny
parking P-03
Zesp‡ autorski
Ko
k
m
ni
1+
e
Kr
6
.P cpr
o. 01
‡
as
od
(
zw j
k
m
c
i
na
6+
K
r
37
.K k
l
i
ni
4.
r
z
i
30
em
l
i
i
ni
on
i
k
nr
60 i
3)
Uprawnienia
ImiŒ, nazwisko
Podpis
Projektant:
mgr in¿. Tomasz K‡„b
Opracowuj„cy:
mgr in¿. Krzysztof Polakowski
-
Opracowuj„cy:
Tomasz Nowakowski
-
Opracowuj„cy:
in¿. £ukasz W„siewicz
-
Opracowuj„cy:
mgr in¿. Przemys‡aw Grnicki
-
Opracowuj„cy:
Pawe‡ Markiewicz
-
LUB/0013/POOD/12
6
+
5
0
0
1
+
3
0
0
2
6
.
7
5
1
+
m1
k
4
2
6
r
n
i
i
n
i
l
.
c
d
o
.
j
o
r
cp
e
i
n
Ko
)
1
r
n
r
o
t
(
9
0
.
2
5
3
+
m1
k
.
j
o
r
cp
e
i
n
Ko
4
2
6
r
n
i
i
n
i
l
.
c
d
o
)
2
r
n
r
o
t
(
3
0
6
6
3
6
r
n
+
i
i
n
i
m6
l
k
.
c
d
o
.
j
o
r
cp
e
i
n
Ko
0
0
6
+
6
0
0
7
+
6
Sprawdzaj„cy:
Umowa nr:
Nr egz.:
10.2012 r.
1:5000
Kod projektu
KOD RYSUNKU
Data:
Skala:
90/103/0068/11/Z/I
GKRDES
Bran¿a
Stadium
D
PB
Nr obiektu
-
Nr rysunku
01.00
NR STR: