Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP
Warszawa, 23 listopada 2016 r.
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy:
zapytania ofertowego z dnia 20 września 2016 r., którego przedmiotem zamówienia jest
wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia z zakresu badania pojazdów
i budowy infrastruktury kolejowej.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
„CS Szkolenia i Doradztwo” Sp. z o.o.
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą
liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert, zgodnie z poniższą tabelą:
Nazwa oferenta
Liczba punktów
w kryterium
„Cena”
Max: 50 pkt.
Liczba punktów
w kryterium
„Doświadczenie”
Max: 30 pkt.
Liczba punktów
w kryterium
„Jakość”
Max: 20 pkt.
Liczba
uzyskanych
punktów
Max: 100 pkt
„CS Szkolenia i Doradztwo”
Sp. z o.o.
ul. Minerska 16
04-506 Warszawa
Wydział Obsługi Klienta
Kraków
50,00
10,00
0
60,00
Urząd Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
tel. (22) 749-14-00, faks (22) 749-14-01, e-mail: [email protected], www.utk.gov.pl

Podobne dokumenty