SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1

Komentarze

Transkrypt

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
Pracochłonność
w godzinach
8
9
10
11
12
st. Stacjonarne
Suma
st. niestacjon.
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Administracja i zarządzanie w oświacie
Humanistyczny
PPWSZ-FA-1-654n-s
PPWSZ-FA-1-654n-n
Filologia, specjalność filologia angielska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne i niestacjonarne
Rok III, semestr VI (specjalność nauczycielska)
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
15 godzin wykładów
10 godzin wykładów
1 ECTS
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Wykłady
15
Ćwiczenia/
Seminaria
-
Konsultacje
obowiązkowe
-
Egzaminy
-
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
-
15
10
-
Nauka
własna
10
Efekty
kształcenia
-
10
-
-
10
-
15
-
15
25
Dr Barbara Zgama
Dr Barbara Zgama
Zaliczono moduły: pedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki ogólnej
Przygotowanie studenta do podejmowania wyzwań zawodowych; kształtowanie
postawy prospołecznej i postawy odpowiedzialnego pracownika
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
społeczne)
kierunkowych
WIEDZA posiada wiedze na temat:
struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw
prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji
K_W06
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
13
Inne
Odniesienie do
efektów
obszarowych
H1P_W05
KNO_06
KNSz_W07
H1P_W01
KNO_07
KNSz_W12
projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu
zawodowego
K_W01
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie
podejmować i wyznaczać zadania; posiada
elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające
na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych), posiada
umiejętność współpracy z innymi nauczycielami,
pedagogami i rodzicami uczniów
potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju
zawodowego oraz
K_U04
H1P_U04
KNO_06
KNSz_U13
K_U02
H1P_U02
KNO_07
KNSz_U15
posiada umiejętność przygotowywania wniosku o
przyznanie środków na realizację projektu
K_U08
profesjonalnego związanego z wybraną sferą
działalności zawodowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji
na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki
K_K04
zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
jest gotowy do podejmowania indywidualnych i
zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości
K_K03
pracy szkoły
Efekt kształcenia
14
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
H1P_U08
H1P_K04
KNO_05
KNSz_K04
H1P_K03
KNO_06
KNSz_K07
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Test sprawdzający
Test sprawdzający, aktywny udział w
dyskusji
Opracowanie projektu rozwoju
zawodowego, aktywny udział w dyskusji
Stosowane
metody
dydaktyczne
wykład informacyjny, wykład problemowy
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Kodeks pracy i Karta nauczyciela
Kwalifikacje zawodowe
Awans zawodowy
Doskonalenie zawodowe (kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe)
Nadzór pedagogiczny
Obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły
Wybrane problemy zarządzania placówką oświatową
Ustawa o systemie oświaty
17
Forma i warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do egz./zalicz.
Obecność, aktywność w dyskusji punktowanej;
zaliczenie z oceną
18
Wykaz
literatury
podstawowej
Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, red. K. Błaszczyk, M.
Drzwowski, W. Maliszewski, Adam Marszałek, 2009
Prawo w praktyce oświatowej. Poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty,
Tadeusz Komorowski, 2007
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
Znowelizowana Karta nauczyciela aktualizowana po zmianach z 19 listopada 2009,
2010
15