można pobrać kilkając ten link

Komentarze

Transkrypt

można pobrać kilkając ten link
N: 51° 31' 32"
E: 20° 12' 21"
Inscriptions from the tombstones in the
cemetery located in Inowlodz
Inskrypcje z macew znajdujących się na cmentarzu
w Inowłodzu
[ver. 2]
DSC_0875 [file name/nazwa pliku]
Prayer/poem/eulogy
No name
To jest modlitwa/wiersz/pochwała
Bez nazwiska
876
Hard to read - woman's tombstone
Trudne do odczytania - nagrobek kobiety
880, 881
Around the upper part: "The important woman…"
The relief of the two candles symbolizes a pious woman (these are the candles that every Jewish
woman light on Friday night)
1
"Here lies
Died at young age
Her sons cried…"
…..
Was honest in her deeds
In her life did only good
Was decent
Rachel
Daughter (?) of Baruch (?)
Died 25 November 1882
Wokół górnej części: "Szlachetna kobieta ..."
Relief z dwóch świec symbolizuje pobożną kobietę (są to
świece,
które
każda
żydówka
zapala
w piątek wieczorem)
"Tu spoczywa
Zmarła w młodym wieku
Jej synowie zapłakali ... "
.....
Była uczciwa w swoich czynach
W swoim życiu czyniła dobro
Było ono przyzwoite
Rachel
Córka (?) Barucha (?)
Zmarła 25 listopada 1882
882
Around the upper side date of death: 1883
"My dear daughter, Laja,
(unclear line)
Was innocent in her ways,
Was honest and wise in her deeds
Her hands did charity
…..
Daughter of Yechezkel HaLevi
Wokół górnej części data śmierci: 1883
"Moja droga córka, Laja,
(zabrudzone wersy)
Niewinna w swoich postępowaniach,
Była uczciwa i mądra w swych czynach
Jej ręce czyniły dobroć
.....
Córka Yechezkel [Ezechiela] Halevi
2
886
Around the upper part:
Here lies Mrs. Rachel daughter of (the late) Rabbi Israel
Yosef died 30 January 1896
In the center part it is mentioned that she died at the age of
26 and had no sons
Wokół górnej części:
Tu spoczywa Pani Rachel córka (świętej pamięci) rabina
Israel Yosef [Izrael Józef] zmarła 30 stycznia 1896
W środkowej części wspomniano, że zmarła w wieku lat 26,
nie miała synów
868
Name of the deceased woman: Malka Orbach
Imię i nazwisko zmarłej kobiety: Malka Orbach
[Małka Obrach]
869
"…Man's days are numbered, he came from earth and
to earth he returns, his destiny is determined.
What shall we say and what shall we speak – It is God's
act.
The young man was honest and without any evil.
His soul left suddenly
His glory quickly perished
(He had) a kind soul, honest and innocent
A decent scholar, beloved by everyone
Pursued good deeds and charity
Few and harsh were his lives
…..”
"... Ludzkie dni są policzone, powstał z ziemi i do ziemi
3
powraca, jego los jest przesądzony.
Co mamy powiedzieć i to, co będziemy mówić - jest dziełem Boga.
Ten młody człowiek był uczciwy i dobry.
Dusza opuściła go nagle
Jego sława szybko zginęła
Posiadał duszę niewinną i uczciwą
Godną uczonego, ukochany przez wszystkich
Realizował dobre uczynki i dobroczynnie
Krótkie i trudne było jego życie
.....”
870
Probably the lower part of 869 and it contains a
prayer to the deceased soul, the date of his
death (unclear) and the initials:
T.N.Z.B.H. (“let his soul rest in peace”)
Prawdopodobnie dolna część 869 i zawiera
modlitwę do duszy zmarłego, datę jego śmierci
(nieczytelna) i inicjały: T.N.Z.B.H. ("niech jego
dusza spoczywa w pokoju")
871
A tombstone of a woman (no name mentioned
on this part - maybe on the other side)
Died 24 October 1934
Nagrobek kobiety (nazwisko nie wymienione w
tej części - być może znajduje się po drugiej
stronie)
Zmarła 24 października 1934
872
Woman died at the age of 18 [photo is out of focus]
Kobieta zmarła w wieku 18 lat. [zdjęcie jest nieostre]
4
873
Poem mourning the deceased woman. The first letter
of each row - her name (on the right): Sara daughter
of Yechezkel
T.N.Z.B.H.
Wiersz żałoby dla zmarłej. Pierwsza litera każdego
wiersza – tworzy jej imię (po prawej) - Sara córka
Yechezkela
T.N.Z.B.H.
866, 858
Here lies
humble and important woman, pious and devout in her
deeds, was involved in charity all her life, shared her
bread with the poors, Miss
Bajla
Daughter of (the late) Aharon Yaacov HaCohen
Rager (? unclear)
Wife of (the late) Rabbi Moshe
Died (date unclear )
Tu spoczywa
pokorna i dostojna kobieta, pobożna i gorliwa
w swych dobrych uczynkach, przez całe życie czyniła
dobro, dzieliła się chlebem z ubogimi, nieodżałowana
Bajla
Córka (świętej pamięci) Aharona Yaacova HaCohena
Rager (? niejasne)
Żona (świętej pamięci) rabina Moshe [Mosze]
Zmarła (data niejasna)
5
859
(upper part missing)
Son (or daughter) of Rabbi Shmuel
Yona HaCohen
Died 14 April 1927 (date by Hebrew
calendar)
T.N.Z.B.H.
(brakuje górnej części)
Syn (lub córka) rabina
Shmuela
[Szmul] Yona HaCohena
Zmarł 14 kwietnia 1927 (data według
kalendarza hebrajskiego)
T.N.Z.B.H.
860, 861, 862
The relief on the upper side of the tombstone: the
bread loaf, prayer book and chandelier - is to
symbolizes that the deceased was a pious housewife
Elka Platholz (?)
Here lies
Gentle and honest woman
She always kept my laws
Miss
Elka daughter of (the late) Rabbi Kalman
Wife of (the late) Rabbi Yitschak
Died 10 August 1925 (date by Hebrew calendar)
T.N.Z.B.H.
w górnej części macewy: bochenek chleba,
modlitewnik i żyrandol – mogą symbolizować, że
zmarła była pobożną gospodynią
Elka Platholz (?)
Tu spoczywa
Szlachetna i uczciwa kobieta
Zawsze postępująca według zasad
Nieodżałowana
Elka córka (świętej pamięci) rabina Kalmana
Żona (świętej pamięci) rabina Yitschaka
Zmarła 10 sierpnia 1925 (data według kalendarza
hebrajskiego)
T.N.Z.B.H.
6
863
It is hard to read the inscription. The deceased
woman name maybe
Riva
Trudno odczytać
prawdopodobnie
napis. Imię
zmarłej
kobiety
Riva [Rywka, Rebeka]
888, 889, 890
Around the upper part - date of death: 9 August 1888
(Hebrew calendar)
"My wife….. (eulogy)….. Frimet daughter of Rabbi
Yerachmiel T.N.Z.B.H."
Wokół górnej części - data śmierci: 9 sierpnia 1888
(hebrajski kalendarz)
"Moja żona ..... (teks pochwalny) ..... Frimet
[Frymeta] córka rabina Yerachmiela [Jerachmiel]
T.N.Z.B.H."
891
Here lies the (unmarried) girl Rachel Laja daughter of
Ephraim Shmuel died on 19 January 1889 and
buried on 20 January 1889
Tu spoczywa (niezamężna) dziewczyna Rachel Laja
córka of Ephraima Shmuela zmarła w dniu 19 stycznia
1889 i pochowana w dniu 20 stycznia 1889
7
893
Lower part of tombstone, no name or date
Dolna część macewy, bez nazwy lub daty
894, 895
Parts of tombstone no name or date
Fragmenty macew bez nazwisk i dat
developed by: Eli Oren, Andrzej Śliwka
opracowali: Eli Oren, Andrzej Śliwka
contact: [email protected]
8

Podobne dokumenty