Microsoft Word Viewer

Transkrypt

Microsoft Word Viewer
„MALUSZKI NA START”
II Zawody pływackie dla najmłodszych.
Regulamin zawodów pływackich.
1. Termin i miejsce zawodów:
• zawody odbędą się dnia 18.06.2011 r. o godzinie 900 na małym basenie ZOS przy ul.
Jedności 4 w Koszalinie. Zbiórka zawodników i odprawa techniczna w holu brodzika o
godzinie 830 (wejście od ulicy Jedności).
2. Dane techniczne pływalni:
• długość: 15m
• ilość torów:4
• temperatura wody 30°C
3. Organizatorzy:
• Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie
• Szkółki Pływackie
4. Cel zawodów:
• doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci
• propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu
• skierowanie zainteresowania dzieci na sport i kulturę fizyczną
• integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego z całego miasta i okolic
5. Uczestnictwo:
• w zawodach mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2003, 2004, 2005 i młodsze.
6. Przepisy techniczne:
• zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Uzyskany rezultat czasowy decyduje o
przyznaniu miejsca. Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji.
7. Nagrody:
• medale za miejsca I-III w każdej konkurencji i roczniku i nagrody rzeczowe
• dyplomy za miejsca I-VI w każdej konkurencji i roczniku
• upominki dla wszystkich uczestników
Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród.
8. Zgłoszenia do zawodów:
• zgłoszenie z podaniem (według wzoru poniżej) prosimy przesyłać na adres:
[email protected] do dnia 15.06.2011 r.
Lp.
Nazwisko i imię
Rok ur.
Konkurencja
15m dowolnym sposobem
1
Kowalski Jan
2004
lub
15 m dowolnym sposobem z przyborem
Ponadto:
prosimy o zamieszczenie uwagi o ewentualnym rozmieszczeniu zawodnika na torze
bocznym (1 lub 4).
Opiekun uczestnika zawodów zobowiązany jest do posiadania zgody na udział dziecka w
zawodach oraz oświadczenie, że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zawodach( wzór
zgody i oświadczenia w załączniku nr 1).
9. Program zawodów:
1. 15 m dowolnym sposobem z przyborem - dziewczynki 2005 i młodsi
2. 15 m dowolnym sposobem z przyborem - chłopcy 2005 i młodsi
3. 15 m dowolnym sposobem – dziewczynki 2005 i młodsi
4. 15 m dowolnym sposobem – chłopcy 2005 i młodsi
5. 15 m dowolnym sposobem z przyborem - dziewczynki 2004
6. 15 m dowolnym sposobem z przyborem - chłopcy 2004
7. 15 m dowolnym sposobem – dziewczynki 2004
8. 15 m dowolnym sposobem – chłopcy 2004
9. 15 m dowolnym sposobem – dziewczynki 2003
10. 15 m dowolnym sposobem – chłopcy 2003
9. Postanowienia końcowe:
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.
• Odprawa techniczna odbędzie się o godz. 830,
uroczyste otwarcie zawodów o godz. 900.
• Opiekunowie i kibice zobowiązani są do zmiany obuwia (klapki) na terenie pływalni.
Wszelkie informacje dotyczących zawodów pod nr tel. 509-55-00-60
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW !!!
Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy
Załącznik nr 1
Koszalin,dn……………
Zgoda rodziców/ opiekunów/
Wyrażam zgodę na udział mojego syna /córki …………………………………………………….
w Zawodach Pływackich, które odbędą się dnia 18 czerwca 2011 roku na basenie
ZOS przy ul. Jedności 4 w Koszalinie.
…………………………………
( czytelny podpis rodziców /opiekunów)
Koszalin,dn……………
Oświadczenie
Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna / córki………………………………….
pozwala na udział w Zawodach Pływackich.
…………………………………
( czytelny podpis rodziców /opiekunów)