Opracował: Dział Sprzedaży IPCZD Warszawa, 07.01.2010

Transkrypt

Opracował: Dział Sprzedaży IPCZD Warszawa, 07.01.2010
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Załącznik nr5 D: Dokumenty i próbki wymagane przez Dział SprzedaŜy w przypadku
opiniowania artykułów spoŜywczych dla dzieci i niemowląt – Wody
mineralne , naturalne, źródłowe, stołowe.
1. Skład ilościowo-jakościowy produktu,
2. Wyniki badań na zawartość zanieczyszczeń (azotany, azotyny, pestycydy, metale
cięŜkie),
3. Opis źródła, z którego woda jest czerpana,
4. Wyniki badań organoleptycznych, fizycznych i mikrobiologicznych dokonanych
przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
5. Ocena i kwalifikacja wody z ujęcia wykonana przez PZH,
6. Dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo opakowań,
7. Certyfikat o spełnieniu warunków sanitarnych wydany przez Zakład Produkcyjny,
8. Projekt etykiety ewentualnie ulotki informacyjnej lub treść etykity,
9. Próbki produktu,
10. Pismo – zlecenie,
11. Kopię odpisu z KRS,
12. Zaświadczenie o NIP i REGON Zlecającego.
Ocenia dietetyk
Opracował: Dział Sprzedaży IPCZD
Warszawa, 07.01.2010

Podobne dokumenty