10032015_pl

Transkrypt

10032015_pl
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2015 z dnia 10.03.2015r.
Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.:
”Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów z tworzyw sztucznych”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.04.00-08-008/13-01
który jest realizowany w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nazwa i adres zama- Arpack Polska Sp. z o.o.
wiającego:
Os. Przemysłowe 2, 69-100 Słubice
Telefon: +48 95 750 13 10
Fax: +48 95 750 13 13
e-mail: [email protected]
NIP: 598-14-70-994
REGON: 210995776
Tryb udzielania za- Konkurs ofert
mówienia:
Data ogłoszenia zapy- 10 marca 2015r.
tania ofertowego:
Data złożenia oferty:
Oferty można składać do dnia 16.03.2015r.
Liczy się data wpływu oferty do Beneficjenta.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
1. Laptop o parametrach nie gorszych niż:
- procesor 4 rdzenie, 8 wątków, częstotliwość od 1,8 Ghz
- matryca 17 cali
- pamięć operacyjna 16 GB
- kartka graficzna dedykowana o pamięci nie mniejszej niż
2 GB
- dysk twardy 1000 GB
- dysk buforujący nie mniejszy niż 8 GB
- złącze USB 3,0
- pełnowymiarowa klawiatura
- złącze HDMI
- karta WiFi
1
Termin
realizacji 30 marca 2015r.
przedmiotu oferty:
Kryteria wyboru ofer- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następuty
jące kryteria:
1. cena – 80 pkt. (80%)
2. długość gwarancji na przedmiot zamówienia – 20 pkt.
(10%)
1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana
według poniższego wzoru:
x 80 pkt. gdzie
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
2. Liczba punktów w kryterium „gwarancja” będzie przyznawane według poniższego schematu:
0 pkt. – liczba gwarancji w miesiącach <1-12>
10 pkt. – liczba gwarancji w miesiącach<13,24>
20 pkt. – liczba gwarancji w miesiącach (powyżej 24>
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru
oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie
zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Oferta musi zawierać
następujące elementy
 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP,
nr KRS/EDG),
 Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 Zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów w ramach oferty,
 Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu
2
ofertowym kryteriów wyboru oferty,
 Cenę całkowitą netto i brutto,
 Warunki i termin płatności,
 Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail),
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może
skutkować odrzuceniem oferty.
Sposób
oferty:
składania Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie
[email protected]
na
adres:
[email protected];
man-
lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Os. Przemysłowe
2, 69-100 Słubice
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
Wraz z ofertą proszę przesłać na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania
ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z
adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta).
W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
Pani Katarzyna Mańko tel.: +48 95 750 13 18, e-mail: [email protected]
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.arpack.pl oraz w siedzibie
Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Os. Przemysłowe 2, 69-100 Słubice
3
4