Lustro X

Komentarze

Transkrypt

Lustro X
Lustro 1
Samorząd
Uczniowski
Szkoła Podstawowa nr 6
Ks. Jana Twardowskiego
Mysłowicach
Nr 2/14/ październik 2008
PAN JEś
Koło bloku
leŜał jeŜ
Dzieci
nie wiedziały
kto to jest
Więc spytały
„Kim pan jest?”
A on na to
„Jestem jeŜ”
Maciek
Charchuła
VI a
Szymon Gemborys I a
W poprzednim numerze przekręciłam nazwisko Artura- autora pięknych rysunków dinozaurów.
Artur nazywa się Krzystek. Za pomyłkę przepraszam– B. Kawa
Lustro 2
“Dzisiejszy dzień jest jak niedziela
bo świętujemy Dzień Nauczyciela
Z tego teŜ powodu teraz tu stoimy
I o wysłuchanie grzecznie poprosimy. “
Takimi słowami 13 października uczniowie klasy IV a bardzo, bardzo pięknie powitali nauczycieli i pracowników szkoły– równieŜ emerytowanych- na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
14 X– Dzień Edukacji Narodowej, zwany
popularnie DNIEM NAUCZYCIELA - jest
dniem wolnym od zajęć (HURRRA!!!) jest
więc równieŜ świętem uczniów... ale tak być
powinno, bo przecieŜ bez uczniów nie byłoby
ani nauczyli, ani tego święta!
Sonia Goj
i Paulina
Piotrowska
z VI b
zadziwiły
wszystkich
akrobatycznymi
popisami
Gdy nikt nie spóźnia się do szkoły,
Gdy raźnie z teczką kaŜdy spieszy,
Gdy kaŜdy grzeczny jest, wesoły,
Wtedy się nasza Pani cieszy.
Gdy widzi czysty, ładny zeszyt,
Gdy ktoś z nas dobrze odpowiada.
Wtedy się nasza Pani cieszy
I uśmiechnięta jest i rada.
Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąŜ z nami!
Szanowne nasze Grono Pedagogiczne! Jest super! Po prostu fantastycznie! W dniu waszego
wspaniałego święta prosimy, by kaŜdy zapamiętał, Ŝe za trudną pracę z nami i kazane serce, chylimy
głowy w ogromnej podzięce. Korzystając z tej uroczystej chwili – wszystkich nauczycieli fraszką
uczcimy.
ie”
óŜkow zkole,
r
w
i
s
ln
“Szko , w pewnej
ie
w
o
.
ole
ciołk
W Krę alęgły się m wie,
z
n
ś
ie,
uc z i o
Kiedy
ego Ŝe ich wróŜkow
t
la
d
n
o
A to
id
rzyszl
Gdy p li sobie
zy
le były
ZaŜyc
w szko
le
g
ią
ńska
by c
ie.
Sucha
w
a
i
o
r
d
k
u
Kla
figle
szkole"
aniu się w
"O zachow
ycieli ,
chamy naucz
W szkole słu
ie mieli
przez nas n
ta
Ŝeby chrypy
Magda Sło
PoniŜej i stronie 3
„bukiet fraszek”
napisanych przez
uczniów z VI a
“Nasz
Nasza
a kl
k
Fajna, lasa jest ws asa”
pa
g
Na lek łośna, roześ niała,
cji łob
miana
uzuje,
.
I ze sp
rawdz
ianów
Na prz
dos
er
I dobr wach takŜe taje dwóje.
y hum
łobuzu
or
ją
Ja bar
dzo lu nauczycielo ,
bi ę m
m
Ch o ć o
psują.
oją
brywa
m za n klasę,
ią cza
sem.
Kamil
a śure
k
Fragmenty przedstawienia przygotowanego przez p. Monikę Kuchnia i jej klasę
Lustro 3
le I”
"Nauczycie
ch rzeczy,
ry
ąd
uczą m
e
el
ci
zy
uc
a
"N
i to tak
,
eń nie beczy
Ŝe Ŝaden ucz
sób
o
sp
ój
h ma sw
.
KaŜdy z nic
ób
os
ia innych
przepytywan
ą
aj
ar
st
męczą i
Zawsze się
czają,
au
poniewaŜ n
iele dobra,
w
as
Mają dla n
kobra.
yziemy jak
gr
dy
g
et
aw
n
ość"
edliw ba,
i
w
a
r
p
e
"Nies anować trz
z
s
i
l
ie
,
yc
ać
Naucz ach nie gad
j
c
iegać,
k
b
le
na
h nie
c
a
w
r
e
iać.
na prz odrabiać,
je staw a
ó
ia
w
n
d
a
d
za
oŜe
t VI
nam m nika Hajos
bo on
o
M
"Nauc
Naucz
zyciel
yciela
eI
t
rz
Ŝeby p
ały na eba szanow I"
m
ać,
Gdy k
nie po
toś ca
darow
ły cza
naucz
ał.
s ga
yc
Szatań iel nie oszcz da na lekcji,
ęd
s
ale nie kie plany ob za depresj
i.
myśla
wiedzie
li,
INNYM
I SŁOW li, w co nas
wpako
DRĘCZ
Y NAU
wali.
C
Ą
Ciągle CA I ZADRĘ ZYCIEL TO
OSOB
CZANA
o coś
A
p
Cz y Ŝ b
yście w ytacie nas n =):)
auczy
iedzie
ciele
li tak n
iewiel
e
?
Aneta
Gurde
k VI a
oła,
baw ła.
a
l
d
t
ato
e jes niej m
i
n
a
ł
w
Szko trzeba a,
ć
y
a
z
m g
.
uc
ła po powaga
o
k
z
S
o
t
ci e
a
a Ŝy się ucz, lucz.
t VI
k
Więc wiedzy j Karwa
e
o
to d Andrz
ek,
red lek”
g
Z
“Fe
sor
rofe znaka a,
p
od znak
nia
o d cznia
od la
g
e
n
u
da
a
Pew aczyl k kaz spani
n
a
w
j
z
od naka a jak
la
Odz piękn
st d
e
j
a
ka
a
s a,
.
byl zka,
zna lupta hasa ki VI
d
s
o
a
g
r
e
s
l
f
a
r
o
t
g
ie
ć
ią
eg
Cho iększ rach c tek Śc
w
u
j
j
na
hm
Wo
Nauczyciel mądry jak
wc
co
sowa,
która robaki w korze
chowa.
Na kaŜdą lekcję jestprzygotowany
Aby wymyślć
szatańskie plany.
Jakby tu zrobić by
dziecko miało dzień
gorszy?
Sebastian Gąsior
W szk
ole jak
w dole
raz je
dynka
, a raz
Naucz
piątka
yciel w
.
z
zaraz
pałę w łym humor
ze
le
Jak pa
ni Kin pić moŜe.
g
a
to cie
się wk
z
Szkoła klasy wykur urzy
zy
m
a w do atołów ucz .
y
mu m
atoł bu
bo się
c zy ,
nie ch
ce
nie wy
pada
a to ju
Ŝ
Oj... n inna sprawa
auka t
.
od
moŜes
z się w aleka wypr
awa
n
utopic
albo .. iej
..
No i si
ę mam .pałę wtopić
.
a
zdene
rwuje, znowu
Ŝe dos
ta
Będę m łem dwóje.
iał a
bo tyle
narob reszt domo
wy
iła ma
Ŝe az
bo
osoba
,
Bo ma li głowa.
m
Ŝe kole ie się nie po
d
d
kakao ze na głowe obało,
albo
wylałe
m
Ŝe nie
chcący
pobiłe
brzdąc
m kilk
y,
u
albo Ŝ
e nies
t
e
pocho
ty w k
wa
oszu
kilku k łem
retynó
w
lub, Ŝe
n
zające a łące zjad
łem tr
,
zy
Ale na
szczęś
cie i
zdoby
j
liśmy
trochę a i koledz
y
wiedzy
.
Maks
Grzym
ek Va
Lustro 4
10 października wybieraliśmy się do ZOO. Zbiórka była o godzinie
9:00. Podzieliliśmy się na 4 osobowe grupy. KaŜda grupa dostała
kompas i lornetkę, a kaŜdy uczeń kartę pracy i karimatę do siedzenia. Czekając na autokar graliśmy w piłkę, a autokar nie przyjeŜFot. 1
dŜał, nie przyjeŜdŜał.... nie przyjeŜdŜał... no i nie przyjechał....
więc zamiast do ZOO poszliśmy do lasu. (fot. 1) Nie spotkaliśmy tam wprawdzie Ŝadnych bardzo dzikich zwierząt... chociaŜ pajączki i muchy teŜ są dzikie... ale jakby trochę mniej.
Za to poznawaliśmy drzewa bo 10 października jest DNIEM DRZEWA!
Pani Pedagog pokazała nam jak się relaksować w towarzystwie drzew i dowiedzieliśmy się jakie drzewa
jaką mają energię – przedstawialiśmy to w scenkach (fot. 2) Pani Monika Kuchnia zorganizowała nam
zawody sportowe (fot. 3), a pani z przyrody sprawdziła czy umiemy korzystać z kompasu i opisywać
pogodę: mierzyć temperaturę, badać kierunek wiatru, oceniać zachmurzenie. Pisaliśmy teŜ rymowanki.
Fot. 3
Fot. 2
Gdyby do naszego lasu
Uciekła małpa z ZOO
Narobiłaby hałasu
i na drzewo weszłaby
Potem by zeszła
i by do nas podeszła
bardzo blisko.
I po ziemi chodziłaby nisko.
Weronika Małkiewicz,
Marlena Klonecka,
Łukasz Kadela,
Wiktoria Stepałą
Gdyby do naszego lasu
Uciekły zwierzęta z ZOO
Zrobiłby się wielki hałas
A my uciekalibyśmy
śe hej ho!!!
Gdyby do naszego lasu
Uciekło zwierzę z ZOO
To my znaleźlibyśmy
Zwierzę toooo !
Kamil Mzyk
Dominik Piwoński
Szymon Cempel
Darek Wnuk
Gdyby do naszego lasu
Uciekł hipopotam z ZOO
To byłaby masakkra– przez dwa KK!
A my byśmy uciekali i się z tego śmiali
Gdyby do naszego lasu
Uciekły zwierzęta z ZOO
To musielibyśmy
zagonić je do ZOO
I pogłaskać je
Radek śurek
Bartek Krzykawski
Paweł Andrzejczak
Jakub Snarski
Maks Olejniczak
Darek Wawro, Dawid Kowalski, Krzysiek Stolorz, Michał Pojnar
Kamila Grzega,
Natalia Szkop
Karolina Piotrowska,
Wiktoria Pawelczyk
Gdyby do naszego lasu
Uciekła lwica z ZOO
T narobiłaby tyle hałasu
Co kotów stoo...
Karolina Jamrozy
Aneta Sikora
Julia Uzdowska
Karolina Jamrozy
Lustro 5
Dotychczas za najstarsze drzewo świata uchodził Matuzalem- rosnący w
kalifornijskich Górach Białych- egzemplarz sosny sędziwej, mający około 5
tys. lat. Ale dziś wiadomo, Ŝe najstarsze z drzew rosnących na Ziemi to
ŚWIERK, który ma juŜ... osiem tysięcy lat i rośnie na granicy Szwecji i
Norwegii! Mogło to być jedno z pierwszych drzew, jakie wyrosły po ustąpieniu lądolodu podczas ostatniego zlodowacenia. Ten świerk i i inne rosnące
wysoko w górach, przez większość swego Ŝycia były... krzewami i nie przekraczały półtora metra wysokości, a urosły, bo nastąpiło ocieplenie klimatu.
Najstarszym znanym (z wykopalisk) drzewem świata jest
Eospermatopteris– drzewo,
które rosło na Ziemi juŜ 385
milionów lat temu! Pień tego
drzewa był nagi i miał około 8
m wysokości. Z pnia wyrastała
korona, utworzona z rozszczepiających się gałązek, w których zachodziła fotosynteza.
(bo drzewo to nie nie miało
jeszcze liści!). Drzewo rosło
prawdopodobnie na terenach
podmokłych, o czym świadczy
dość słabe ukorzenienie.
Kuba Gorączka Ia
Julia Hanusek Ia
Karolina Siegmund Ia
Dominika Zacher Ia
Lustro 6
VI b
VI a
8 października uczniowie klas VIa i b pojechali do Inwałdu do Parku Miniatur na wycieczkę przyrodniczą. Dwa dni później na podobną wycieczkę pojechali uczniowie klas Va i b. Po powrocie z wycieczek
wszyscy uczniowie mogli na lekcjach przyrody sprawdzić swoje wiadomości w Konkursie na znajomość
zabytków świata i Polski prezentowanych w Inwałdzie.
Absolutnie doskonałymi znawczyniami
zabytków są uczennice klasy VI a Klaudia Suchańska i Eunika Kozaczuk
(...) W autokarze było bardzo wesoło i nie mogliśmy doczekać się kiedy dojedziemy na miejsce.
Gdy byliśmy juŜ w Inwałdzie zaczęła się zabawa.
Najpierw poszliśmy pod wieŜę Eiffla, a stamtąd
pod Statuę Wolności, kamienie z Wysp Wielkanocnych, głowy prezydentów na górze Rushmore,
krzywą wieŜe w Pizie, Mur Chiński itd.
I tak właśnie w jeden dzień zwiedziłam wszystkie
zakamarki świata łącznie z białym domem w Waszyngtonie!
Następnie poszliśmy do kina 4D. Było bardzo fajnie.
Potem mieliśmy duŜo wolnego czasu Ŝebyśmy
mogli wykorzystać swoje przepustki.
Jedni poszli na diabelski młyn inni na samochodziki a inni na łódkę pirata. Wycieczka była odjazdowa tylko był jeden minus – kierowca autobusu nawalił i musieliśmy na niego czekać 2 godzinki.
Klaudia Suchańska
(...)
Rozpoczęliśmy
zwiedzanie
od
takich
zabytków jak: Łuk Triumfalny, WieŜa Effila, Mur
Chiński itp.
W parku był ogromny labirynt, mimo tego, Ŝe
niski moŜna się w nim było pogubić. Później była
godzinna przerwa, podczas, której mogliśmy pójść
na karuzele. Następnie poszliśmy do kina 4D. Po
seansie poszliśmy na zwiedzanie polskiej części
parku.
Potem mieliśmy kolejną przerwę. Grałyśmy z
koleŜankami w grę. Było SUPER !!!
Eunika Kozaczuk
Wycieczka do Miniparku był super. Na początku
była
brzydka
pogoda,
ale
później
gdy
dojechaliśmy świeciło słońce. W Miniparku były
autka i młyn na którym jechałam. Było duŜo
pięknych rzecz. Przy wejściu były miejsca gdzie
moŜna było coś zjeść. Był namiot w którym były
pamiątki. (...) Byliśmy w kinie 4D na filmie, który
był super.
Chciałabym pojechać tam jeszcze wiele razy
Monika Hajost
Zielony
labirynt
Lustro 7
2
1
3
5
6
Czy wiesz co widzieliśmy?
Popatrz na zabytki i zgadnij! Odpowiedzi na ostatniej stronie.
4
8
7
10
9
12
11
14
13
Lustro 8
zamiast być w domu o 16 o tej
godzinie wyjechaliśmy z Inwadu. Mimo
wszystko wycieczka się udała.
Madzia Słota
3
(...)
Oprócz
miniatur
było tam kino 4D i róŜne
karu z el e.
Był
tam
równieŜ zielony labirynt.
Bardzo mi się podobało i
chętnie
pojadę
tam
jeszcze raz.
Kamila śurek
2
1
Czy wiesz
wiZgadnij
jakieco
zabytki
dzieliśmy?
ogldalismy.
Odpowiedzi
na str.
Popatrz na
za-8
bytki i zgadnij!
Odpowiedzi
szukaj na stro-
4
(...) W kinie 4D było bardzo fajnie dlatego, Ŝe fotele się ruszały, psikało
parą i wodą (...)
Michasia Snarska
5
6
7
8
10
9
...)
W
tym
Parku
Miniatur
było
wiele
fajnych
rzeczy
np.
autoskuter, kino 4D, „
Wiking“, na którego nie
mogłem
wejść
(a
Dominik powiedział, Ŝe
się urodził w maju i
wszedł)- więc poszedłem
na autoskuter i oglądałem teŜ róŜne miniatury
ale najlepsze było kino
4D. Wojtek Ścierski
11
12
W parku Miniatur w Inwałdzie
było super! Najbardziej podobało mi się kino 4D,
miniatury zabytków i labirynt. Atrakcji było bardzo
duŜo. Byłem bardzo zachwycony parkiem.
Maciej Charchuła
(...) Kiedy skończyliśmy zwiedzać pierwszą część
parku mieliśmy czas wolny, wiec niektórzy poszli
na autka, koło diabelskie, czy „pirata”. Byliśmy
teŜ w kinie 4D- film był świetny. I wszyscy poszli
do labiryntu! (...) Naprawdę mi się podobało!
Justyna Olej
(...) Najbardziej podobała mi się Bazylika św. Piotra poniewaŜ była wykonana bardzo dokładnie.
(...) Najbardziej podobał mi się krótki seans w kinie 4D. Co prawda trwał tylko 15 min. ale był super. Wszyscy świetnie się bawili. Mam nadzieję Ŝe
jeszcze kiedyś tam pojadę.
Sonia Goj
(...)
Były
tam
Miniaturowe zabytki z
całego świata. (...) Były teŜ róŜne niesamowite
atrakcje np. kino 4D. . Jednak było tam świetnie i
chętnie bym pojechał jeszcze raz.
Dominik
Cempel
(...) Gdy skończył się czas wolny poszliśmy do kina
4D. Było bardzo fajnie.
Sebastian Gąsior
(...)Spośród
wszystkich
budowli
największe
wraŜenie wywarła na mnie Krzywa WieŜa w Pizzie.
Jest to dzwonnica przykatedralna.
(...) było tam wiele innych niesamowitych atrakcji
np.: Labirynt, Samochodziki, Diabelski Młyn oraz
Łódź Piratów. Ja razem z koleŜankami poszłam
dwukrotnie na Łódź Piratów oraz do Labiryntu.
Następnie poszłyśmy do baru na lody, by odpocząć
po długim błądzeniu w Labiryncie.
Paulina Piotrowska
(...) Tak jak juŜ mówiłam autokar się spóźnił i
1. Latarnia morska w Świnoujściu, 2. Łódź Wikingów– Morze Bałtyckie, 3. Półwysep Helski, 4. Ratusz– Poznań, 5. Zamek Królewski
w Warszawie, 6. Wawel- Kraków, 7. Sukiennice Kraków, 8. Ratusz Zamość 9. Zamek w Będzinie, 10. WyŜyna Krakowsko– Częstochowska, 11. Pałac Łańcut 12. Giewont Tatry
Lustro 9
W galerii 6 prezentujemy prace plastyczne i literackie uczniów naszej szkoły.
Nikol Staśkiewicz z V a
jest autorką dwóch prezentownych dziś rysunków
A Darek Wawro (portret z prawej) rysował i rysował, aŜ jego
mama zauwaŜyła, Ŝe udało mu się
wykonać portret „Brzyduli” z telewizyjnego serialu (z lewej).
Faktycznie udało mu się to doskonale.
Lustro 10
Filip Roik Ia
A ten SMOK, to mieszkaniec jamy którą moŜecie zobaczyć na
zdjęciu nr 6 (str. 8) i zarazem bohater jednej z legend, śladami której wędrowali ze swoimi paniami na wrześniowej wycieczce uczniowie klasy IV a i IVB.
Autorką rysunku jest Karolina Jamrozy z klasy IV a
Smalec topi się jak
palec
Rozpuszcza się guma w asfalcie–
więc ją omijajcie
Julia Uzdowska
Maks Olejniczak
Czekolada z nieba spada
I w torebce się roztapia
A na patelni
Pan smalec
Topi się jak walec.
Ania Święch
Wiktoria Stępała
Uczniowie klas IV swoimi krótkimi
rymowankami chcą Wam pomóc
zrozumieć kiedy którego słowa
naleŜy uŜywać.
Asfalt się stopi wszędzie,
Gdzie ciepło będzie.
PawełAndrzejczak
Bartek Krzykawski
Cukier
w wodzie się rozpuszcza
JUś
WIECIE?
Dookoła szumi puszcza
My dziś roztapiamy masło
A bomba spada na ciasto.
Kuba Snarski
Radek śurek
Byłem kiedyś w Himalajach
i widziałem dziwne rzeczy
śe lód topi się i świeci.
Ale to nic dziwnego
Zjadłem zupę mój kolego.
Była sobie zima
Zimna i radosna
Przyszła wiosna
Roztopiła loda
Szkoda!!!!
Karolina Jamrozy IV a
Oj, ojejku! Kiepski dzień
Cukier w kawie rozpuścił się
Oj, ojejku! Mamy myśl
śeby masło stopić dziś.
Natalia Szkop
Weronika Małkiewicz
Kiepski asfalt w gorący dzień topi dzisiaj się
Bo robotnicy nie wiedzieli śe cement dodaje się.
Marlena Klonecka
Łukasz Kadelaak
Lustro 11
To nowy kącik, w którym uczniowie klas
czwartych opowiadają o swoich ulubionych
zwierzakach lub roślinach.
Niektóre spośród zwierzaków i roślin odwiedziły naszą szkołę uczestnicząc razem ze
swoimi opiekunami w lekcji przyrody.
Kolejne prezentacje w kolejnych numerach
gazetki
MIECZYK HELLERA
Mam dwa mieczyki, nie mają imion.
Mam samca i samiczkę. Samiec jest czerwony, ogon ma zakończony tzw.
mieczem. Samiczka jest cała czerwona w czarne plamki i z czarnym ogonem. Są
duŜe, mają ok. roku.
Urodziły się u mnie w domu. W miocie te ryby mogą urodzić maxymalnie 200
rybek (przynajmniej tyle rybek udało nam się wyciągnąć z akwarium). Niestety,
do teraz zostało tylko 2 rybki. Inne się zagryzły. Lubią się gryźć.
W kulistym akwarium ciągle się gonią .Często wyskakują z akwarium. Samce
mieczyków są nietolerancyjne wobec innych samców.
Lubią gdy w akwarium są rośliny(aby się chować).
Wymagają wody w temp. ok. 24 stopni.
Jedzą pokarm w płatkach (mięsny, roślinny). Ryby właściwie nie śpią. Stają w
jednym miejscu i nie ruszają się.
Po wymienianiu wody do akwarium
trzeba wlać krople odkaŜające i usuwające zmętnienie (aby woda
była przejrzysta i turkusowa).
Mieczyki łatwo się hoduje.
Marlena Klonecka IV b
MÓJ CHOMIK- HOMER
Ma on 2 lata i 6 cm długości.
OdŜywia się pokarmem z firmy
Vitapol i daję mu czasami
marchewkę lub ser.
Potrzebuje duŜo snu, lecz śpi
w dzień, a buszuje w nocy.
Jest
bardzo
nerwowy,
płochliwy i lubi biegać w
kółku. Trzeba mu zmieniać
ściółkę dla gryzoni 1 raz na
tydzień. Potrzeba mu wapnaŜeby ’’piłował’’ zęby. Mieszka
w
duŜym akwarium. Jest
śliczny i bardzo go kocham.
Darek Wawro IV a
Moja
psinka nazywa się
Loka i jest
suczką. Loka jest rasy Yorkshire terier. Ma
7 miesięcy i mierzy 16 cm natomiast waŜy
2 kg. Loka śpi 1- 2 razy dziennie .
Moja psinka
je karmę „Rojal canin” .
Codziennie musi mieć dostarczoną porcie
witamin. Ja z mamą kopię ją 1 raz w
tygodniu. Jest strzyŜona 1 na 2 miesiące.
Gdy zostaje sama w domu, to wchodzi mi
na parapet i wszystko ściąga. Bawi się ze
mną na róŜne sposoby, ale najczęściej
zabawa polega na tym, Ŝe ja trzymam
świnię (zabawkę), a Loka po mnie skacze.
Wychodzę z Loką od 2 -4 razy dziennie.
Loka uwielbia miękie i ciepłe rzeczy ma teŜ
swoje zielone legowisko.
Kiedy spadnie mi jakaś rzecz to Loka od
razu podbiega i mi ją zabiera, a ja wtedy
muszę ją gonić po całym mieszkaniu.
Gdy pukam do drzwi to Loka podbiega i się
ze mną wita
Loka nie lubi kiedy jest zamykana w
pokoju poniewaŜ piszczy i drapie łapkami
w drzwi.
Wiktoria Salachna IV a
Lustro 12
Moja suczka Sonia jest
jamniko-mieszańcem.
Mak krótką złocistobrązową sierść i 34
wąsy, klapnięte uszy
oraz
brązowe
oczy.
Szczeka na kaŜdego
gościa z ukrycia. Ma
ostre zęby gryzie nimi
kości. Bardzo lubi kiedy
się z nią bawię oraz
wychodzić na spacery.
Szymon Cempel
IVA
Mój królik ma na imię Szaruś.
Jest mały i szary, trzeba mu
dawać wieczorem lub rano suchą
karmę, a wodę wtedy gdy
uznamy, Ŝe jest jej mało.
Siano dostaje wtedy kiedy zje.
Szarek najbardziej lubi jeść suszone banany. Z karmy często
wygrzebuje tylko to co mu
smakuje, a resztę zostawia.
Trzeba
go
wypuszczać rano
i wieczorem. Ja
bardzo
lubię
s w o j e g o
k r ó l i c z k a
Czarusia.
Michał Pojnar
Mój zwierzaczek to kotka.
Nazywa się Łatka. Łatkę
znaleźliśmy przy domu mojego
dziadka, w krzakach. Była
wtedy bardzo mała. Łatka jest
biała w rudo-czarne łaty. Moja
kotka odkąd przyjeliśmy ją
jest serdeczna i często się
przymila.
Łatka
ma przyszykowane
legowisko lecz często śpi z
nami. Bardzo lubi być na
dworze. Jak wszystkie koty
myję się sama, tylko czasami
gdy się bardzo pobrudzi
musimy jej trochę pomóc.
Łatka nie wywołuje uczulenia
na Ŝadnym członku mojej
rodziny.
Paweł Andrzejczak
To jest mój pies Kejsi
Moja Kejsi je wszystko, ale staramy się ją odŜywać tak jak
jak organizmem pieska tego wymaga. Jest pieskiem
wesołym i lubi się bawić. Ma swoje ulubione zabawki .
Alan Urbańczyk IV a
To jest kaktus . Ma 6 cm.
Jest w temp. Od 100 C do
120 C s. Podlewam go 2
razy w tygodniu, a zimą
kaktusy bardzo rzadko.
Gdy taki kaktus jest duŜy
i ma odnóŜki młodych, to
je rozsadzam.
Kaktus jest rośliną kłującą
koloru zielonego.
Niektóre kaktusy kwitną i
mają
bardzo
piękne
kwiaty.
Łukasz Kadela
Lustro 13
"Moje wspomnienia z wakacji"
Gdy byłam w obozie siatkarskim w Pucku, pewnemu
chłpcu ukradlł ktoś telefon.
Był to bardzo drogi telefon, więc wszystkie panie
powiedziały, Ŝe jak telefon sie nie znajdzie wezwą
policję, która wszystkim dzieciom przeszuka bagaŜe .
Panie myślały, Ŝe dziecko, które ukradło ten telefon
wystraszy się i go odda, ale niestety podziałało to inaczej- wszystkie dzieci nie spały w nocy tylko
przeszukiwłay
swoje
rzeczy
ze
strachu,
czy
przypadkiem nikt im nie podrzucił tego telefonu.
Jednak po krótkim czasie okazało się, Ŝe telefonu nie
ukradziono, tylko ten chłopak go zgubił, ale bał się
powiedzieć tacie, bo jak juŜ wspominałam telefon był
bardzo drogi!
Karolina Gowarzewska 5b
MOJA NAJWIĘKSZA PRZYGODA
Napiszę o tym co przydarzyło mi się w
Chorwacji. Z całą rodziną wyjechaliśmy na
dwa tygodnie do pięknej miejscowości
Masus
w
Chorwacji.
Od
razu
jak
przyjechaliśmy rozpakowaliśmy się wszyscy
i pobiegliśmy się wykąpać w gorącym
oceanie. Mój brat zauwaŜył budkę z lodami i
razem ruszyliśmy po lody. Mój brat wziął
pięć gałek myśląc, Ŝe gałki będą takie jak w
Polsce. Pan nałoŜył takie gały z lodów, Ŝe
brat nie umiał tego zjeść. Wyglądało to jak
ogromna góra lodów.Minął tydzień świetnej
zabawy.
Ja z moim bratem postanowiliśmy popływać
pontonem. Wypłynęliśmy na dwadzieścia metrów od brzegu, pływaliśmy, a nagle ponton
przedziurawił krab. Powietrze zaczęło uciekać z pontonu, jednym słowem tonęliśmy. Szczęście,
Ŝe razem z bratem ukończyliśmy kurs pływania i mogliśmy dopłynąć do brzegu. Czas mijał
bardzo szybko i nadszedł ostatni dzień naszego pobytu w Chorwacji. Po południu całą rodziną
poszliśmy do pięknej restauracji i najedliśmy się tam do syta.
Wieczorem zaczęliśmy się pakować. Rano wyruszyliśmy do domu.
Jechaliśmy cały dzień.
Przez długi czas staliśmy w upale w ogromnym korku. Wreszcie
późnym wieczorem dojechaliśmy do domu. Czekała na nas cała
rodzina.Tej wakacyjnej przygody nigdy nie zapomnę
Filip Gnyp V b
Wspomnienia z wakacji
Jechałem do Egiptu. Super latało się samolotem. Jechało się 4 i pół godziny. Wreszcie dojechaliśmy.
Hotel był piękny jak w bajce. Gorąco jakby 150 stopni w cieniu.
Jak weszliśmy do pokoju upadłem na podłogę. Zjedliśmy kolację, a potem poszliśmy się przespać. O
godz 21 poszliśmy grac w golfa- moja ciocia wygrała. Drugiego dnia pojechaliśmy nad morze. Było
bardzo duŜo meduz, potem wróciliśmy do hotelu. Byliśmy na obiedzie poszliśmy na basen... i tak
minęły te 2 tygodnie. A jak minęły wróciliśmy do Polski o godz 14:30, a potem pojechałem na obiad
do babci.
Dominik Kontny kl.Vb
Lustro 14
"MOJE NAJPIĘKNIEJSZE WSPOMNIENIE Z WAKACJI"
Na wakacjach byłam z rodzicami i przyjaciółmi na wyspie RAB
w Chorwacji. Byłam tam na 2 tygodnie.W środę drugiego
tygodnia mieliśmy iść do przystani i płynąć statkiem na
wycieczkę ale z powodu duŜego wiatru na morzy statek nie
mógł wypłynąć. Więc poszliśmy do zatoki znajdującej się
niedaleko portu i rozłoŜyliśmy ręczniki. Przez resztę dnia
opalaliśmy się i pływaliśmy w ciepłej wodzie. Kiedy byliśmy
głodni nie musieliśmy iść do restauracji dzięki mojej mamie,
która wzięła ze sobą duŜo owoców. Był to jednak najlepszy
dzień wakacji.
Marta Bawoł V b
MOJA NAJWIĘKSZA PRZYGODA
Z WAKACJI W GÓRACH
Moja przygoda wydarzyła się kiedy pojechałem z
panią gospodyni i panem gospodarzem do lasu zbierać
siano.
Jak dojechaliśmy na miejsce to pani i pan zbierali
siano, a ja jadłem jagody. Gdy zebraliśmy siano to
zawieźliśmy je do stodoły.
Siano zostało władowane do stodoły przez pompę.
Wóz był wyładowany aŜ po brzegi. Traktor który
ciągnął wóz ma 80 lat i została sprowadzony z Ameryki. Była to najlepsza przygoda mojego Ŝycia. Było
bardzo fajnie i przyjemnie. Podczas jazdy pani mówiła
mi gdzie lezy jaka góra.
Kamil Lorenc
Działo się to w wakacje. Byłam z
rodzicami w górach, a dokładnie
w Zakopanem. Postanowiliśmy
wybrać się kolejką na Kasprowy
Wierch.Kiedy weszliśmy do
kolejkii, ona zaczęła się unossić
coraz wyŜej. Moim
oczom ukazywały się tak piękne
widoki, Ŝe utkwiły mi w głowie
do dnia dzisiejszego.
W
pewnym
momencie
spojrzałam w dół a tam
spaceruje sobie niedźwiedź.
Pomyśłałam sobie “jak dobrze,Ŝe
jestem bezpieczna!“
Gdy dotarliśmy na szczyt, widoki
były jeszcze ppiękniejsze. Ta
wycieczka
uświadomiła mi jak ięne są
polskie góry.
Monika Mortinson 5b
"Wspomnienia z wakacji"
Wakacje
spędziłam
we
róŜnych
miejscach, ale najlepiej wspominam
pobyt w górach. Ja i moja babcia
poprosilłyśmy mojego wujka, Ŝeby nas
tam zawiózł.
Zgodził się.
Razem z nami pojechała moja mama. JuŜ
na drugi dzień po przyjeździe babcia,
ciocia i wujek zabrali mnie na cudowny
spacer po górach.
Uwielbiam tam jeździć bo zawsze mam
dobrą zabawe. Kilka dni później babcia
namówiła mnie na wejście na "Kotarz"
Wchodziliśmy prawie półtrej godziny.
Te wakacje były super.
Emila Magda 5b
Wspomnienia z wakacji
W tym roku byłam na wakacjach u mojego wujka. Bardzo ucieszyłam się na wiadomość, Ŝe jadę na
wieś. Z wujkiem jeździłam traktorem i wyprowadzałam krowę na pastwisko. Z ciocią karmiłam kury,
zbierałam jajka i doiłam krowę. Pewnego dnia gdy szłam do stajni zanieść ziarno i skorupki kurom
zaatakował mnie kogut, bardzo się wystraszyłam, zaczęłam uciekać i wołać wujka. Gdy przybiegł
zaraz zaczął odganiać strasznego koguta i wygonił go do kurnika. A ciocia zabrała mnie do domu i
dała mi pyszny kompot z truskawek. Od tamtej pory nie chodzę juŜ sama do stajni.
Chciałabym w przyszłym roku znów pojechać na wieś i spędzić miło czas.
Sabina Jedryjas
Lustro 15
Patrycja Roik
A kiedy było słońce i lato
jechałam z mamą, bratem i tatą
nad morze.
Odbywałam tam róŜne podróŜe
i te małe i te duŜe.
Byłam w domku bardzo malutkim,
w którym mieszkały trzy krasnoludki.
Chodziłam na plaŜę i jadłam lody
-takie lody dla ochłody.
Kąpałam się w morzu takim malutkim
co je wypiły te krasnoludki.
I tyle jeszcze cudów tam było
Ŝe mnie to wszystko obudziło.
Oskar Warmusz
W wakacje zakwitły akacje
był dzień słoneczny i piłem napój mleczny
W południe, w lato, mój ukochany tato
zrobił mi huśtawkę z mamą.
Dostałem od mamy kraby,
które są zwinne jak dwa szkraby
Nikol Staśkiewicz
Moje wakacje były piękne jak akacje.
Najpierw byłam w Szczyrku
gdzie poznałam kolegów kilku.
Potem byłam na wsi
gdzie zdrowa była krowa
choć dziwna była jej mowa.
Odwiedziłam tez Kraków
miasto róŜnych dziwaków.
Zjadłam tam obwarzanki
pachnące jak sasanki.
A Brenna była bardzo senna
i choć zawarłam w niej wiele przyjaźni
to Brenna mnie draŜni.
Na Rysach mijał nam czas
jak ogromny las.
Niestety skończyły się wakacje
i juŜ nie kwitną akacje
Z tego powodu jest mi Ŝal
i na jesień szykuję sobie szal.
Na pierwszych zajęciach badaliśmy rozszerzalność ciał stałych (metali)– i.... rzeczywiście pod wpływem ciepła rozszerzają się!
A potem zbudowaliśmy termometr!!!
0 stopni C– to temperatura topnienia lodu. 100 stopni C to temperatura wrzenia wody.
Więc wkładaliśmy rurki o róŜnej grubości do topniejącego lodu i wrzącej
wody. Zaznaczaliśmy na rurce dokąd
sięgała ciecz, a potem podzieliliśmy
ten odcinek na odcinki odpowiadające 10 stopniom.
I juŜ. Gotowe!!! Dało się korzystać z
naszych termometrów.
Przy okazji stwierdziliśmy, Ŝe im
cieńsza rurka, tym dokładniej moŜna
mierzyć temperaturę.
Udało nam się teŜ przy pomocy soli obniŜyć temperaturę
topniejącego lodu!
Celsjusz Anders (1701-1744), szwedzki astronom, geodeta i fizyk, profesor uniwersytetu i dyrektor
obserwatorium astronomicznego w Uppsali. Autor prac z fizyki, geofizyki astronomii. W 1736-37 brał
udział w ekspedycji naukowej mającej na celu dokonanie pomiarów Ziemi.
W 1742 zaproponował 100-stopniową skalę termometryczną, zwaną obecnie skalą C., opartą na
punktach przemian fazowych wody: wrzeniu i zamarzaniu w warunkach normalnych. Oryginalna skala
Celsjusza miała odwrotny do obecnie przyjętego zwrot: zero oznaczało punkt wrzenia wody, 100 punkt topnienia lodu.
Relacja z zajęć mini Kółka przyrodniczego „U Kamila”
Lustro 16
Klaudia
Suchańska
VI a
Komiks na podstawie fragmentu ksiąŜki J. Verne „W 80 dni dookoła świata”
Lustro 17
Klaudia
Suchańska
VI a
W „Lustrze 3” komiks Maćka Charchuły z VI a
Lustro 18
Klaudia
Suchańska
VI a
W „Lustrze 4” komiks Kamili śurek z VI a
Lustro 19
CAMP ROCK to film wytwórni Disney Channel
Original Movie, w którym w rolach gwiazd muzyki
rockowej wysępują członkowie zespołu. Premiera w
odbyła w Polsce 3 października (na kanale Disney
Channel).
Film opowiada o nastoletniej dziewczynie- Mitchie
Torres, która bardzo chce pojechać na prestiŜowy
obóz. Jej rodzice nie wyraŜają na to zgody
poniewaŜ jest to dla nich za duŜy wydatek.
Jednak mama Mitchie znajduje rozwiązanie i
proponuje kierownictwu obozu, Ŝe będzie gotowała
w kuchni, a córka będzie jej pomagać. Dziewczyna
wybiera oczywiście pomoc w kuchni.
Gdy Mitchi przyjeŜdŜa na miejsce spotyka mnóstwo
osób, od których bardzo się róŜni poniewaŜ jej
rodzice nie są znani, a rodzice innych to wielkie
szychy w show biznesie.
Aby zdobyć przyjaciół okłamuje wszystkich, Ŝe jej
mama jest dyrektorkom stacji w Chinach– co nie
wyjdzie jej na dobre.
Na obozie spotyka “rozkapryszoną gwiazdę”,
którego zespół dla jego dobra zostawia na obozie,
aby miał czas trochę porozmyślać. Gwiazdą jest
Shane Gray– który szybko zaprzyjaźnia się z Mitchi, której ufa bo widzi w niej osobę która chce go
znać nie tylko z powodu sławy, ale dlatego, Ŝe są
takimi, jakimi są.
Mitchi nudząc się śpiewa na jadalni starając się,
aby nikt jej nie słyszał. Ale nie udaje jej się to, bo
oczywiście słyszy ją Shene, który potem przez cały
czas trwania obozu szuka tego “głosu“.
Oczywiście w filmie jest teŜ zły charakter– Tessktóry chce zepsuć przyjaźń dziewczyny i chłopaka.
Szybko odkrywa Ŝe Mitchie kłamie, a po występie
Connect 3 – zespołu Shane, rozgaduje wszystkim
o jej kłamstwie.
Gwiazdor obraza się na Mitche i odwraca się od
niej.
Jednak w końcu- jak to zawsze bywa w takich
filmach- wszystko układa się po myśli Mitchie.
Shane odnajduje w niej tą jedyną wokalistkę,
której szukał (piosenka This is me) i na koniec
filmu wszyscy razem śpiewają „We Rock” i świetnie
się bawią.
Po piosence Shane i Mitchi patrzą sobie w
oczy i …
No właśnie po tym ‘i …` nic nie ma. A
dziewczyny wiedzą pewnie na co czekałam?
Na pocałunek! I co? I nic nie było!!
A tu, w tym momencie, tak jak to zawsze
bywa na koniec filmu, powinien być całus!!!
JuŜ się nie mogę doczekać drugiej części.
Do zobaczenia, -Wasz redaktor Disney Channela
Klaudia Suchańska c(=
OBSADA

Shane Gray () to główny bohater męski w
filmie. Jest wokalistą zespołu Connect Three.

Mitchie Torres () to główna Ŝeńska
bohaterka w filmie. Nie jest bogata, ale zawsze
marzyła o tym, Ŝeby pojechać na Obóz Rocka.

Nate () jest najlepszym przyjacielem
Shane'a i Jasona oraz członkiem zespołu. Jest
gitarzystą i wokalistą w zespole Connect Three

Jason () jest najlepszym przyjacielem
Shane'a i Nate'a oraz członkiem zespołu. Jest
głównym gitarzystą w zespole Connect Three

Caitlyn () jest najlepszą koleŜanką
Mitchie, którą spotkała na obozie. Jest jedyną
osobą, która nigdy nie była złośliwa w stosunku
do niej.

Tess Tyler () jest negatywną bohaterką.
Jedzie na obóz, bo planuje zostać gwiazdą.

Ella (Anna Maria Perez de Tagle) jest
przyjaciółką Tess, wszędzie za nią chodzi i robi
wszytko, co Tess jej kaŜe.

Peggy
(Jasmine
R i ch ard s)
j est
przyjaciółką Tess, wszędzie za nią chodzi i robi
wszytko, co Tess jej kaŜe. Nie jest aŜ tak wredna
jak Tess.

Lola (Aaryn Doyle) od dawna jeździ na
Obóz Rocka i zaprzyjaźnia się z Mitchie i Caitlyn
Oficjalna strona filmu -> http://tv.disney.go.com/
disneychannel/originalmovies/camprock/index.
html
Lustro 20
Korozja to stal nierdzewna...
Korozja to porastanie metali
rdzą i mchem...
Korozja to pojawianie się mchu
na metalu...
...to drzewo ma liście
iglaste i wielkość ogromną, a jego kora jest bardzo włosiata...
Ma on 6 cm i 2 lata.
Kaktus jest rośliną kłującą i
zieloną.
W upalne dni niedaleko domu
są place zabaw
Wybrała B. Kawa
A. Kasprzyk
W Teatrze
Śląskim
im Stanisława
Wyspiańskiego
W Katowicach
Relacja
Klaudii
Kurdziel z VB
Plakat opery „Carmen” z 1875
Dnia 6 października o godzinie 18- tej, uczniowie naszej szkoły razem z rodzicami i organizatorką
wyjazdu- panią Kingą Chojnowską, pojechali do Teatru Wyspiańskiego w Katowicach.
Tam mogliśmy zobaczyć operę „Carmen”, której autorem jest George BiŜet. Wstęp był długi, ale
emocjonujący.
Najbardziej podobała mi się postać Carmen, poniewaŜ miała ładny głos. Najmniej zafascynowała mnie
postać Ŝołnierza Don Josego, poniewaŜ nie podoba mi się taka barwa męskiego głosu, jaką posiadał
grający postać Ŝołnierza aktor.
Aktorzy mieli bardzo eleganckie i piękne stroje wyszywane koronką, pozłacane itp. W przedstawieniu
brał udział balet oraz bardzo duŜo aktorów. Po zakończeniu przedstawienia byli zmęczeni, ale zarazem
podekscytowani. Warto było tam pojechać.
Firma Forum Film Poland jest dystrybutorem filmów Walta Disney Pictures i ogłosiła
konkurs na scenariusz
do III części filmu
„
High school musical”
i .....!!!!
W naszej szkole
I miejsce i bilet dla
dwóch
osób
na
przedpremierowy pokaz filmu wygrała:
)
-PrzecieŜ
mamy
komórki!!!!
-Ale plama!
Znowu
nie ma
sprzętu!!!!
)
)
)
)
-Co teraz
zrobimy?
NIE!!!!
Z (!!!)
KOMÓRKĄ!!!
Patrycja Roik z V a
II miejsca
zdobyły:
i plakaty
Nicol Staśkiewicz,
Paulina Sywak
Natalia Komandera
(wszystkie z V a)
GRATULACJE!!!
)
)
-I całkiem
nieźle się
bawiło...
1. Abu Simbel– Egipt (Afryka), 2. TadŜ Mahal – Agra Indie (Azja) 3. Łuk Triumfalny– ParyŜ Francja, 4. Big Ben– Londyn Wielka Brytania, 5. Statua
Wolności– Nowy York USA (Am. Płn.) 6. Pomnik Chrystusa Zbawiciela– Rio de Janerio Brazylia (Am. Płd.), 7. Bazylika św. Piotra Watykan, 8. Plac i Bazylika św. Piotra – Watykani, 9. Coloseum– Rzym Włochy, 10. Brama Brandenburska– Berlin Niemcy, 11. Krzywa wieŜa– Piza Włochy, 12. Świątynia
Kukulcana – Meksyk (Am. Środk.), 13. Świątynia w Petrze– Jordania (Azja), 14. Moai– posągi z Wyspy Wielkanocnej- Chile (Am Płd)

Podobne dokumenty