Pobierz plik w formacie PDF

Transkrypt

Pobierz plik w formacie PDF
KONKURS
PRZYSTANEK SUKCES - biznes w Szczecinie się opłaca!
edycja VII, 2016
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i Nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Adres e-mail
5. Telefon kontaktowy
5. Szkoła/uczelnia
6. Imię i nazwisko opiekuna ucznia szkoły ponadgimnazjalnej
7. Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie?
8. Tytuł projektu zgłaszanego do konkursu
9. Krótki opis mojego projektu (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami)
Oświadczam, że:
 zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim zapisy;
 wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe;
 nie jestem laureatem wcześniejszych edycji;
 nie złożyłam/em biznesplanu, opisującego ten sam pomysł we wcześniejszej edycji konkursu;
 nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z Organizatorami;
 wyrażam zgodę na publikowanie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku (zdjęcia) wraz z przygotowanym
przeze mnie krótkim opisem mojego projektu (punkt 9. formularza zgłoszeniowego);
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb uczestnictwa w
konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
………………………………………
…………………………………………….………………..
Podpis uczestnika konkursu
Zgoda opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej
na udział w konkursie i akceptacja Regulaminu
Współfinansowane ze środków Miasta Szczecin