Oswiadczenie_Jorg-Holger Hornig

Transkrypt

Oswiadczenie_Jorg-Holger Hornig
Imię i nazwisko: Joerg-Holger Hornig
Adres: D- 14532 Kleinmachnow
Karpicko, 03.06.2014
Zarząd
Inter Groclin Auto SA
Ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany Joerg-Holger Hornig, zgodnie z wymogiem wynikającym z zasady III.2 „Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW” niniejszym oświadczam, że jestem powiązanym z
Kabelconcept Hornig GmbH, który jest akcjonariuszem Inter Groclin Auto SA dysponującym akcjami
reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Powiązanie z Kabelconcept Hornig GmbH ma charakter ekonomiczny ( J.H. Hornig jest wspólnikiem w
spółce Kabelconcept Hornig GmbH).
Joerg-Holger Hornig

Podobne dokumenty