Kryteria brane pod uwag¦ w post¦powaniu rekrutacyjnym oraz

Transkrypt

Kryteria brane pod uwag¦ w post¦powaniu rekrutacyjnym oraz
Publiczne Gimnazjum nr 7 w Beªchatowie
im. Zbigniewa Herberta
Beªchatów, 28 stycznia 2016
Kryteria brane pod uwag¦ w post¦powaniu rekrutacyjnym
oraz dokumenty niezb¦dne do potwierdzenia tych kryteriów
a tak»e liczby punktów mo»liwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
Podstawa prawna
1. Art 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 wrze±nia 1991 o systemie o±wiaty;
2. Rozporz¡dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
3. STATUT VI Liceum Ogólnoksztaªc¡cego i Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Z. Herberta w Beªchatowie
4. Zarz¡dzenie Šódzkiego Kuratora O±wiaty z dnia 21 stycznia 2016 r.
Postanowienia ogólne
Ÿ 1.
Nabór do Publicznego Gimnazjum nr 7 w Beªchatowie (szkoªa nie jest szkoª¡ obwodow¡) odbywa si¦ na drodze post¦powania
kwalikacyjnego, na który skªadaj¡ si¦:
1. wyniki nauczania w szkole podstawowej ( nie przyjmowani s¡ kandydaci z ocenami dopuszczaj¡cymi - w szczególno±ci
z j¦zyka polskiego, matematyki oraz j¦zyka obcego) - potwierdzone ±wiadectwem uko«czenia szkoªy podstawowej
2. wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej - potwierdzone za±wiadczeniem
3. ocena z zachowania na ±wiadectwie uko«czenia szkoªy podstawowej(ocena z zachowania musi by co najmniej poprawna)
- potwierdzone ±wiadectwem
Zasady rekrutacji
Ÿ 2.
1. W post¦powaniu rekrutacyjnym do gimnazjum maksymalna liczba punktów mo»liwych do uzyskania wynosi 70, w tym:
(a) 18 pkt. - liczba punktów mo»liwych do uzyskania za sprawdzian szóstoklasisty
(b) 36 pkt. - liczba punktów mo»liwych do uzyskania za oceny na ±wiadectwie uko«czenia szkoªy
(c) 10 pkt. - liczba punktów za inne osi¡gni¦cia ucznia wymienione na ±wiadectwie (w tym 3 pkt za uko«czenie szkoªy
podstawowej z wyró»nieniem oraz maksymalnie 5 pkt za szczególne osi¡gni¦cia w konkursach przedmiotowych,
artystycznych, zawodach sportowych indywidualnie lub zespoªowo lub w innych konkursach na szczeblu co najmniej
powiatowym oraz 2 pkt za brak ocen dopuszczajacych na ±wiadectwie)
(d) 6 pkt. - liczba punktów za ocen¦ zachowania na ±wiadectwie uko«czenia szkoªy podstawowej.
2. W przypadku kandydatów, którzy w post¦powaniu rekrutacyjnym osi¡gn¦li tak¡ sam¡ liczb¦ punktów, decyduj¡ nast¦puj¡ce kryteria:
(a) rodze«stwo ucz¦szcza do Publicznego Gimnazjum nr 7 lub VI Liceum Ogólnoksztaªc¡cego
(b) ocena z przedmiotów wiod¡cych na ±wiadectwie uko«czenia szkoªy podstawowej w kolejno±ci: matematyka, jezyk
polski, j¦zyk obcy.
3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum, je»eli w wyniku post¦powania rekrutacyjnego kandydat
zostaª zakwalikowany oraz zªo»yª wymagane dokumenty.
4. W przypadku skªadania wniosków o przyj¦cie do wi¦kszej liczby placówek, rodzic okre±la preferencje dotycz¡ce kolejno±ci
przyj¦cia.
Przelicznik punktów
1. Oceny z przedmiotów na ±wiadectwie uko«czenia szkoªy postawowej.
Przedmiot celuj¡cy bardzo dobry dobry dostateczny
J¦zyk polski
J¦zyk obcy
Matematyka
12
12
12
10
10
10
8
8
8
6
6
6
2. Sprawdzian szóstoklasisty.
Przedmiot 91%-100% 81%-90% 71%-80% 61%-70% 51%-60%
J¦zyk polski
J¦zyk obcy
Matematyka
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
3. Ocena z zachowania na ±wiadectwie uko«czenia szkoªy podstawowej.
wzorowe bardzo dobre dobre poprawne
6
5
4
3
Tryb post¦powania rekrutacyjnego
Ÿ 3.
1. Zªo»enie wniosku o przyj¦cie do gimnazjum,
2. Post¦powanie rekrutacyjne przeprowadzane przez komisj¦ rekrutacyjn¡,
3. Podanie do publicznej wiadomo±ci, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoªy listy kandydatów
zakwalikowanych i niezakwalikowanych do szkoªy,
4. Podanie do publicznej wiadomo±ci, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoªy listy kandydatów
przyj¦tych i nieprzyj¦tych do szkoªy,
5. Post¦powanie uzupeªniaj¡ce w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoªa dysponuje nadal
wolnymi miejscami.
Post¦powanie uzupeªniaj¡ce
Ÿ 4.
Je»eli po przeprowadzeniu post¦powania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna szkoªy przeprowadza post¦powanie uzupeªniaj¡ce.
Postanowienia ko«cowe
Ÿ 5.
We wszystkich sprawach w¡tpliwych decyzj¦ podejmuje Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 7 w Beªchatowie.