pobierz

Transkrypt

pobierz
Protokół nr 147/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego
które odbyło się dnia 18 czerwca 2013 roku
Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 1210 a zakończyło o godz. 1305.
Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu):
1. Mariusz Zgaiński
Starosta Grodziski
2. Antoni Kłak
Wicestarosta Grodziski
3. Sławomir Górny
Członek Zarządu
Ponadto obecni byli:
1. Tomasz Dolata
2. Ewa Smoczyńska
3. Grażyna Sterczak
4. Natalia Odważna
Sekretarz Powiatu
Skarbnik Powiatu
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
i Zarządzania Kryzysowego
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie
i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniu: 27.05.2013r. i 11.06.2013r.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) dysponowania budżetem,
b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku
Wielkopolskim.
4. Sprawy bieżące.
ad 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Mariusz Zgaiński. Po powitaniu przybyłych
osób stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu,
co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji.
Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez
członków Zarządu.
ad 2
Członkowie Zarządu (Wicestarosta Antoni Kłak i członek Zarządu Sławomir
przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 144/2013 z posiedzenia
27 maja 2013r. Starosta Mariusz Zgaiński wstrzymał się od głosowania.
Członkowie Zarządu (Starosta Mariusz Zgaiński i członek Zarządu Sławomir
przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 146/2013 z posiedzenia
11 czerwca 2013r. Wicestarosta Antoni Kłak wstrzymał się od głosowania.
Górny)
w dniu
Górny)
w dniu
Przy omawianiu punktu 3 lit. a, była obecna Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
Grażyna Sterczak.
ad 3 lit. a
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie
dysponowania budżetem.
2
W projekcie uchwały proponuje się przeznaczyć z działu 750 – Administracja publiczna,
rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę do 500 zł brutto na
zakup nagrody dla laureata plebiscytu „Super Sołtys Powiatu Grodziskiego 2013”,
organizowanego przez „Dzień Nowotomysko – Grodziski”, pod patronatem Starosty
Grodziskiego. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie.
Zarząd w obecności 3 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 365/2013 w sprawie
dysponowania budżetem, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Uchwała zostanie przekazana do realizacji Skarbnikowi Powiatu oraz Wydziałowi Oświaty,
Kultury i Promocji.
ad 3 lit. b
Starosta odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Grodzisku Wielkopolskim, przygotowany przez
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego.
W projekcie uchwały proponuje się upoważnić Panią Beatę Hejmann – Dyrektora PUP do
realizacji zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
z wyłączeniem podpisywania umów cywilnoprawnych.
Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany w związku
z pismem Dyrektora PUP o:
- utworzenie subkonta do konta PFRON celem realizacji przez PUP zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej. Na rok 2013 przewidziano wypłaty dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej oraz wypłaty stypendiów dla osób niepełnosprawnych,
- utworzenie karty wzorów podpisów,
- wydanie upoważnienia do podpisywania przelewów w ww. zakresie.
Skarbnik Powiatu dodała, że wczoraj złożono pismo w Banku Spółdzielczym o utworzenie
subkonta i karty wzorów podpisów.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie.
Zarząd w obecności 3 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 366/2013 w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku
Wielkopolskim, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Uchwała zostanie przekazana do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu i Zarządzania
Kryzysowego oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy i Skarbnikowi Powiatu.
ad 4
Starosta poprosił na obrady Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania
Kryzysowego Natalię Odważną.
Skarbnik Powiatu poinformowała o piśmie Naczelnika Wydziału Organizacyjnego
i Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków
finansowych w kwocie 1 000 zł na zakup psa (przewidzianego do szkolenia w kategorii
wykrywania zapachu narkotyków) wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Policji
w Grodzisku Wlkp. Koszt zakupu psa wraz z osprzętem wynosi 6 000 zł. Pies zostanie
zakupiony przy udziale środków finansowych gmin Powiatu Grodziskiego. Pani Skarbnik
3
zaproponowała, aby środki na ten cel przeznaczyć z wolnych środków z rozliczenia roku
budżetowego 2012.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 1 000 zł na
zakup psa, z wolnych środków z roku 2012.
W związku z powyższym Skarbnik Powiatu przygotuje na następne posiedzenie
autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2013 rok.
Następnie Skarbnik Powiatu w związku z przygotowaniami Powiatu do inwestycji
„Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp.” poinformowała, że po dogłębnej analizie wartość inwestycji
brutto może wynieść 10 000 000 zł brutto, w tym:
- 8 000 000 zł brutto – pożyczka na okres 20 lat (początek spłaty rat od drugiego półrocza
2015 roku, zakończenie w pierwszym półroczu 2035 roku) z Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,
- 2 000 000 zł brutto – wkład własny Powiatu w ramach ww. inicjatywy, po 500 000 zł
w latach 2013, 2014, 2015 i 2016.
Zadanie to, aby nie przekroczyć wskaźników może być rozpisane na lata 2013 – 2016.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego poinformowała, że za
10 000 000 zł zostaną sfinansowane:
- opracowanie studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja
techniczna usunięcia kolizji energetycznej wraz z realizacją na działce, która jest
przygotowywana pod przyszłą inwestycję,
- projekt budowlany plus nadzór autorski,
- inspektor nadzoru,
- roboty budowlane plus modernizacja bloku operacyjnego.
Wybudowany obiekt będzie miał powierzchnię użytkową do ok. 2 000 m2.
W związku z powyższym Skarbnik Powiatu stwierdziła, że zadania nie jesteśmy w stanie
wykonać bez udziału finansowego gmin. Ponadto zwróciła uwagę, że w latach 2014 – 2015
nie będzie w budżecie Powiatu żadnych środków na inwestycje i remonty. W 2015 roku
będzie nowe rozdanie środków unijnych na zadania drogowe, a Powiat nie będzie mógł
składać wniosków, bo nie będzie miał wkładu własnego.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego zwróciła uwagę na wiele
nieprzewidzianych rzeczy, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania i w okresie po,
a które zwiększą koszty. Jako przykład wskazała kotłownię, która nie będzie w stanie ogrzać
tego nowego budynku. Według Pani Naczelnik Oddział Chirurgiczny też nie spełnia
wymagań roku 2016 i to, że dobudujemy 2 000 m2, nie rozwiąże problemu. Podzieliła zdanie
Pani Skarbnik, że nie będzie nas stać na nic nie tylko w Starostwie, ale i w innych
jednostkach organizacyjnych. Dodała, że na razie, to tylko Starostwo oszczędza i angażuje
się w gromadzenie środków.
Pani Naczelnik poinformowała, że wniosek o pożyczkę będzie można złożyć najwcześniej
w połowie lipca. Jeżeli umowa z BGK zostanie zawarta do końca września, to jest szansa, że
do końca roku zostanie rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na ww. zadanie w konwencji
„Zaprojektuj i wybuduj”.
4
Wicestarosta Antoni Kłak stwierdził, że po wybudowaniu nowego budynku zwiększy się
powierzchnia, ale efektywność wykorzystania energii dla celów oświetlenia i ogrzewania
będzie większa. Ponadto analizując sytuację finansową SPZOZ, można zakładać, że
najpóźniej od 2015 roku szpital będzie miał zdolność do inwestowania w oparciu o własne
środki finansowe, co potwierdza choćby porównanie poniesionych strat w roku 2011 i 2012.
Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania
Kryzysowego do przygotowania na posiedzenie Zarządu w dniu 24 czerwca br. dokumentów
na sesję Rady Powiatu, niezbędnych do złożenia wniosku w ramach inicjatywy Jessica.
Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołowała
Mariusz Zgaiński
……... ……………
Maria Nolka
Antoni Kłak
……………………
Sławomir Górny
…………………….

Podobne dokumenty