OFERTA - Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy

Transkrypt

OFERTA - Zakład Gospodarowania nieruchomościami w Dzielnicy
Nr sprawy: ZP/M-22/14
(pieczęć wykonawcy)
OFERTA
Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Ja niżej podpisany....................................................................................................................
działając w i na rzecz (nazwa firmy) ......................................................................................
..................................................................................................................................................
NIP : .......................................................... REGON : .............................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie w Mieście Stołecznym Warszawie - Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy na:
Sukcesywną dostawę artykułów gospodarczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w
2014 r.
Oferuję realizację zamówienia za kwotę:
Sumę cen jednostkowych brutto: ………..………….. zł.
Kwota słownie: ….......……………………………….........................złotych brutto
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem etc.- parafowane przez osobę upoważnioną.
UWAGA!!!!!!!
INTEGRALNA CZĘŚCIĄ OFERTY JEST ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY.
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego nowego Załącznika nr 1 do oferty uwzględniającego sumę cen jednostkowych za realizację zamówienia ustaloną
w wyniku licytacji, przy czym ceny jednostkowe poszczególnych produktów nie mogą być wyższe od
cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 1 do oferty.
Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2014r.
Podana maksymalna ilość artykułów wskazanych w Katalogu dostaw sprzętu gospodarczego ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Oświadczam, że dostarczone artykuły będą fabrycznie nowe, nienoszące śladów użytkowania oraz
zapakowany w oryginalne opakowania i będą służyć swojemu celowi.
.................................., dn. ...................
.................................................
(podpis upoważnionego Przedstawiciela)
Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, w tym koszty transportu oraz wniesienia artykułów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jakie ponosi Zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty.
W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
1. wypełniony formularz ofertowy
2. wypełniony Katalog dostaw sprzętu gospodarczego
3. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
4. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
5. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w
swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
6. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
.................................., dn. ...................
.................................................
(podpis upoważnionego Przedstawiciela)