Zał. nr 7 - opis przedmiotu zamówienia

Transkrypt

Zał. nr 7 - opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania : Przebudowa i budowa kompleksu boisk i placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Stara Wieś – Etap I
Lokalizacja : Stara Wieś , 21-345 Gmina Borki
Działka : 1065 , 1062 , 1064
Inwestor :GMINA BORKI
21-345 BORKI
ul. II Armii Wojska Polskiego
ZAKRES PRAC:
I. Boisko do piłki koszykowej i siatkowej
- Boisko do piłki siatkowej i koszykowej ograniczone obrzeżem betonowym o wym. 6 x 20
na podsypce cementowo - piaskowej;
Wymiary płyt boiska:
- do piłki koszykowej z rozbiegiem : 19,00 m x 32,15
- do piłki siatkowej – 9,00 m x 18,00 m
NAWIERZCHNIA BOISKA /boisko do piłki koszykowej , siatkowej/
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - krótka trawa zasypywane piaskiem kwarcytowym .
·
·
·
·
sztuczna trawa, włókno wysokość min. o długości włosa 15-20mm, gęstość min
100.000 szt. włókien/ m2
wypełnienie trawy piaskiem kwarcowym o wielkości ziaren 0,2- 0,8 mm w ilości
17 kg/m 2 ;.
kolor nawierzchni: zielony,
linie segregacyjne: wklejane w nawierzchnię kolor biały i żółty.
Użyte materiały musza posiadać certyfikat: atest higieniczny, aprobatę lub rekomendację
ITB, kartę techniczną potwierdzona przez producenta z zaznaczeniem przeznaczenia,
gwarancję na nawierzchnię potwierdzoną przez producenta dotyczącą przedmiotowego zadania
z wystawioną autoryzacją i gwarancją na 36 miesięcy.
Sztuczną trawę należy rozwijać z rolek o szerokości określonej kartą techniczną – w tym
przypadku preferowane będą od 372 do 400 cm szerokości a długość, zgodnie z szerokością
boiska ( tj. 30 m). Po rozłożeniu rolek i ułożeniu pasm na całej powierzchni boiska dociąć
wzdłużne krawędzie (pasma łączone są na styk). Łączenie wykonać za pomocą taśmy
z tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego.
Po połączeniu pasów trawy należy wkleić linie boisk z odpowiedniego gatunku trawy
w kolorach, zgodnie ze schematem i lokalizacją boisk dla poszczególnych gier na arenie boiska
głównego.
Po rozłożeniu i sklejeniu trawy wykonać mechaniczne podniesienie włosiaz zastosowaniem szczotek, dla umożliwienia równomiernego późniejszego rozłożenia piasku w
najniższej warstwie. Następnie trawę zasypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu podanym w
karcie technicznej trawy. Podczas wykonywania tego zabiegu konieczne są sprzyjające warunki
atmosferyczne .Po rozsypaniu piasku należy wykonać mechaniczne czesanie szczotkami
stałymi i szczotką obrotową.
PODBUDOWA /boisko do piłki koszykowej, siatkowej/
-grunt rodzimy po zdjęciu ziemi roślinnej
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm
-warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm) o gr. 10cm
- warstwa kruszywa kamiennego(fr.2-31 mm) o gr. 5cm
-warstwa klinujaca z kruszywa miału kamiennego o gr. 5cm
- boiska ograniczone obrzeżem betonowym o wym. 6 x 20 cm.
Podbudowa z kruszyw powinna odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością,
zagęszczeniem oraz równością, sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. W przypadku
braku możliwości określenia wskaźnika zagęszczenia, należy sprawdzić wg BN-64/8931-02
stosunek modułu odkształcenia wtórnego E 2 do pierwotnego E 1, który nie powinien być
większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Dla kruszyw łamanych do
konstrukcji podbudowy wymagana jest zawartość frakcji pylastych (- 0,075) nie większa niż
6%. Podbudowa na bazie mieszanki z kruszywa kamiennego powinna być odpowiednio
wyprofilowana i zagęszczona. Pochylenie winno mieścić się w granicach
0,5-1 % .
Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować nierówności. Podbudowa
powinna być wyrównana doprojektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 8 mm na
łacie 4-metrowej. Przepuszczalność wody dla podłoży dynamicznych nie powinna być
mniejsza niż 0,01 l/m 2 /s.
Podłoże powinno być mocne, suche, pozbawione nierówności i bez zanieczyszczeń.
Minimalna temperatura powietrza +10˚C maksymalna +30 ˚C. Nie nalezy układać nawierzchni
z trawy polipropylenowej podczas opadów atmosferycznych.
WYPOSAŻENIE SPORTOWE.
1. Boisko do koszykówki:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna,
siateczka do obręczy.
Ilość: 2 zestawy.
2. Boisko do siatkówki:
Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem
naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 2 zestawy.
Fundamenty pod urządzenia sportowe wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami.
3. Ogrodzenie boisk do piłki siatkowej i koszykówki.
Ogrodzenie wspólne dla dwóch płyt boiskowych. Na szerokości boisk – ogrodzenie wysokości
5,0 m , w długości boisk – wysokości 3,0 m .
Ogrodzenia wykonać jako piłkochwyty na słupkach metalowych i siatki PP o oczku 4,5 x 4,5 cm
. koloru zielonego
II. Boisko do piłki nożnej – wyposażenie
Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej do piłki nożnej
Wymiary płyty boiska 71,50 m x 106,50 m oraz powierzchnia ochronna wokół boiska po 5, 0 m
z każdej strony płyty boiska .
WYPOSAŻENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ :
Bramka stacjonarna aluminiowa do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44m, z masztami
odciągowymi, rama dolna z tulejami. Rama bramki wykonana z aluminiowego owalnego profilu
120x100mm, anodowanego i lakierowanego proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki połączone
są systemowym narożnikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych
anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. Zaczepki siatki wykonane z tworzywa
sztucznego o dużej wytrzymałości, odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy
stalowe złączne bramki posiadają ochronne powłoki galwaniczne.
Sposób montażu: rama bramki i maszty odciągowe wsuwane w tuleje osadzone na stałe
w podłożu, rama dolna mocowana obejmami do gruntu.
Siatka do bramki stacjonarnej do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44m, gł. 200/200, biała,
wykonana z polipropylenu, gr. 3mm.
Tuleja aluminiowa 120x100mm, L=470mm zew.
Fundament pod słupki bramki o wymiarach 50x50x100cm z betonu klasy C16/20 (B20), zgodnie
z PT.
Słupek boiskowy z chorągiewką uchylny, w skład boiskowego słupka wchodzą: laska
o dł.140cm z tworzywa sztucznego, chorągiewka, mocowanie uchylne wykonane z metalu
Pilkochwyty boiska
szt . 2 o wymiarach 40,0 mb i wysokości 6,00 mb
Piłkochwyty to konstrukcja umożliwiająca zatrzymanie piłki, kiedy zostanie ona wyrzucona
poza obręb boiska. Produkt ten najchętniej wykorzystywany jest na boiskach na świeżym
powietrzu oraz kortach tenisowych, a dzięki specjalistycznej konstrukcji nie zakłóca możliwości
oglądania meczu przez widzów na trybunach. Piłkochwyty to konstrukcje złożone ze stalowych
słupów, aluminiowych profili oraz siatki polipropylenowej. Całość tworzy gęstą siatkę,
zatrzymującą piłkę. Piłkochwyt musi odznaczać się duża wytrzymałością na przeciążenia często zdarza się, iż piłka wyrzucona jest z olbrzymią siłą. Siatka tworząca piłkochwyt
koniecznie musi być odporna na ścieranie czy uszkodzenia mechaniczne. Jej trwałość powinna
być liczona w latach. Wysokość profilu po zamontowaniu w tulei 6,0 m, kolor zielony. Siatka
osłonowa, bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu: o oczku 12x12 cm, grubość splotu 3,0 mm,
kolor zielony. Łączenie siatki z linką stalową w poziomie.
III. Wyposażenie obiektu w miejsca czerpania wody.
Na terenie obiektu jest zlokalizowana studnia do której jest doprowadzony wodociąg wiejski
o średnicy 32mm.
Na terenie obiektu zaprojektowano 4 punkty do których należy doprowadzić przyłącza
wodociągowe. Punkty czerpania wody należy wykona jako studnie PCV o średnicy min. 50cm,
do których zostanie doprowadzony wodociąg, zakończony zaworem kulowym z możliwością
podłączenia węża elastycznego. Przyłącze wodociągowe należy wykonać w gruncie na gł. min.
50cm z rur o średnicy 32mm pierwszy odcinek i 25mm drugi odcinek, ze spadkiem 0,5%
w kierunku studni głównej. Spadek wodociągu oraz zamontowany w studni zawór zwrotny
oraz spust wody są konieczne do spuszczania wody z sieci na okres zimowy.
IV. Uwagi końcowe
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną.
2. Wszystkie materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty
techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
3. Wszystkie urządzenia musza posiadać wymagane prawem Certyfikaty Zgodności
z Normami Bezpieczeństwa „B”.
4. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Podobne dokumenty