karta usługi publicznej

Transkrypt

karta usługi publicznej
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
Nazwa procedury:
Darowizna nieruchomości Skarbu Państwa
Kod procesu nadrzędnego:
PPRO135
Kod procedury:
PPRO135.UP.2
Komórka merytoryczna:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
tel.: (018) 26 10 780
e-mail: [email protected]
Osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Kołodziej, Barbara Noworyta pok. 1.26,
tel. wew. 784
Kroki w procedurze/sposób postępowania: Krok 1: Złożenie wniosku o darowiznę z podaniem
celu na jaki nieruchomość ma być wykorzystywana
oraz jego weryfikacja pod kątem spełnienia
przesłanek do zastosowania trybu darowizny
­ Wniosek ze stosowną Uchwałą np. Rady
Gminy
Krok 2: Ustalenie w odniesieniu do nieruchomości
pozostającej w zasobie nieruchomości Skarbu
Państwa czy nie toczy się postępowanie dotyczące
prawidłowości nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa, postępowanie o zwrot nieruchomości
wywłaszczonej lub nie występuje inne roszczenie
byłych właścicieli nieruchomości lub pierwszeństwo
w nabyciu.
­ Informacje właściwych organów
­ Notatka z badania księgi wieczystej
Krok 3: Badanie zgodności zapisów dotyczących
nieruchomości w księgach wieczystych i operacie
ewidencji gruntów.
­ Informacja z ewidencji gruntów
­ Odpis z księgi wieczystej
Krok 4: Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny
wartości nieruchomości przez uprawnionego
rzeczoznawcę majątkowego
­ Operat szacunkowy
Krok 5: Pismo do Wojewody Małopolskiego
o promesę na dokonanie darowizny nieruchomości.
­ Pisemne stanowisko Wojewody
Krok 6: Ustalenie czy darowizna nieruchomości
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i
usług
­ Stanowisko Wydziału Finansowo-Księgowego
Krok 7: Sporządzenie i podpisanie protokołu z
rokowań w sprawie darowizny nieruchomości
­ Protokół z rokowań
Krok 8: Wystąpienie do Wojewody o zgodę na
zawarcie umowy darowizny
- Zarządzenie Wojewody Małopolskiego
Krok 9: Zawiadomienie o ustalonym terminie
zawarcia umowy notarialnej
- pismo do stron
Krok 10: Akt notarialny
– protokół z rokowań
– wypis z ewidencji gruntów
– informacja o przeznaczeniu nieruchomości
w planie zagospodarowania przestrzennego
– Zarządzenie Wojewody Małopolskiego
– uchwała Rady Powiatu o powołaniu Starosty
– operat szacunkowy wyceny wartości
nieruchomości
Formularze/wnioski do pobrania:
brak
Opłaty:
Obdarowany ponosi wszelkie koszty związane
z zawarciem umowy notarialnej, w tym opłaty
sądowe, a ponadto koszty wyceny i ewentualnych
opracowań geodezyjnych (np. podział działki).
Miejsce składania dokumentów/ godziny
przyjmowania:
 Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu przy:
- ul. Bolesława Wstydliwego 14
w godzinach pracy Urzędu: pn.-pt. 730-1530
 Platforma e-PUAP
Termin załatwienia sprawy:
2 miesiące od zgromadzenia wszystkich wymaganych
dokumentów.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518).
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054
z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Usługi/dodatkowe informacje:
Postępowanie w trybie cywilno-prawnym. Darowizna
podlega odwołaniu w sposób przewidziany prawem
w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel,
na który została darowana.
Produkty procedury:
Akt notarialny - umowa darowizny nieruchomości
będąca podstawą wpisu prawa własności w księgach
wieczystych oraz w operacie ewidencji gruntów
Data sporządzenia: 22.07.2014 r.
Sporządził: Katarzyna Kołodziej, Barbara Noworyta