Postępowanie rekrutacyjne na studia trzeciego stopnia § 9 1

Transkrypt

Postępowanie rekrutacyjne na studia trzeciego stopnia § 9 1
Wyciąg z Uchwały Nr 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2015/2016
Postępowanie rekrutacyjne na studia trzeciego stopnia
§9
1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem
kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydatów, ocenę dokumentacji i stworzenie
listy rankingowej w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, ustalenie listy osób przyjętych i
nieprzyjętych na studia doktoranckie na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu
miejsc.
3. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje wynik ostateczny wyrażony na skali od 0 do
25 punktów.
4. Wynik ostateczny stanowi sumę:
1) oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostateczny (3,0)
przypisuje się 2 punkty, ocenie dobry (4,0) – 6 punktów, ocenie bardzo dobry (5,0) – 10
punktów; jeżeli na dyplomie zostały wpisane oceny dostateczny plus (3,5) bądź dobry
plus (4,5), to przypisuje się im odpowiednio 4 i 8 punktów,
2) oceny życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, artystycznych i pedagogicznych oraz
opisu zamierzeń badawczych, wyrażonej na skali od 0 do 10 punktów,
3) oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów.
5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie
jest podawana do publicznej wiadomości do dnia 15 września poprzedzającego rok akademicki,
którego rekrutacja dotyczy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
6. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu w ramach przyjętego limitu przyjęć będzie więcej niż
jeden kandydat z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych, wówczas nie przyjmuje się na
studia wszystkich osób, których owa sytuacja dotyczy, a limit przyjęć zostaje zmniejszony o
jeden.
7. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminie, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący
wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania
kwalifikacyjnego do 30 września.
§ 10
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz aplikacji na studia doktoranckie,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów
Doktoranckich kserokopię dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym
osoby kończące studia drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym
roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą przedłożyć
zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony
dyplom ukończenia studiów,
3) deklarację Opiekuna Naukowego o gotowości sprawowania opieki nad doktorantem oraz
wykaz dorobku naukowego Opiekuna opublikowanego w ciągu ostatnich pięciu lat (zgodnie
Art. 201, ust. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. Nr 164,
poz.1365, z późn. zm.),
4) życiorys naukowy wraz z opisem zamierzeń badawczych,
5) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds.
Studiów Doktoranckich kserokopie materiałów potwierdzających osiągnięcia naukowe,
artystyczne i pedagogiczne, np. w formie publikacji, wydruku pracy magisterskiej, itp.,
6) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds.
Studiów Doktoranckich kserokopie zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
7) 2 fotografie (1szt. w rozmiarze 35x45mm, 1 szt. w rozmiarze 45x65mm),
8) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds.
Studiów Doktoranckich kserokopię dowodu osobistego,
9) podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD),
10) plik ze zdjęciem do ELD na nośniku.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów
Doktoranckich w terminie określonym przez Przewodniczącego wydziałowej komisji
rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich.
§ 11
1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich powołana na wniosek Dziekana przez Radę Wydziału.
Skład komisji ustala Rada Wydziału.
2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich służy odwołanie,
w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
Postanowienia końcowe
§ 12
Niepełnosprawnych kandydatów na studia, legitymujących się orzeczeniem powiatowego zespołu
ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna
z zapewnieniem odpowiednich warunków wyrównujących ich szanse. Warunki te zapewniają
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
§ 13
W stosunku do cudzoziemców legitymujących się polską maturą lub dyplomem ukończenia
studiów wyższych polskiej uczelni, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna,
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w §6 ust. 1-6 regulaminu rekrutacji.
§ 14
1. Rejestracja kandydatów na studia na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie odbywa się w systemie elektronicznym IRK.
2. Szczegółowy tryb rejestracji na studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite
magisterskie) oraz na studia doktoranckie określa odpowiednio regulamin rekrutacji i regulamin
rekrutacji na studia doktoranckie, przyjmowane przez Senat odrębną uchwałą, a szczegółowy
terminarz rekrutacji określają odpowiednio przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej i
przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w swoich
zarządzeniach dotyczących rekrutacji na rok 2015/2016.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.