I. Postanowienia ogólne II. Komisja Konkursowa

Transkrypt

I. Postanowienia ogólne II. Komisja Konkursowa
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs pod nazwą „Wuchta wspomnień” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest
przez firmę dotPR Dominik Wartecki z siedzibą w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego
37/11,
63-000, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta
Środa Wlkp. pod numerem 7164, REGON: 300747333, NIP: 786-156-54-28 (zwany
dalej „Organizatorem”).
2. Organizator przeprowadza Konkurs na portalu społecznościowym Facebook
http://www.facebook.com (zwany dalej „Serwis Facebook”) na stronie „INEA Stadion”,
która znajduje się pod linkiem: http://www.facebook.com/stadionmiejskiwpoznaniu
(zwana dalej „Stroną Konkursową”) za pośrednictwem aplikacji konkursowej „Wuchta
wspomnień” (zwany dalej „Aplikacja Konkursowa“), która znajduje się pod linkiem:
https://apps.facebook.com/inea_stadion/
3. Organizator wymaga aby głosowanie odbywało się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
Fair Play. Znaczy to, że niedopuszczalne jest: używanie jakiegokolwiek oprogramowania
wspomagającego, kupowanie głosów, oddawanie głosów z kont niezweryfikowanych itp.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji oddanych głosów. Wszelkie
nieprawidłowości wykryte w trakcie głosowania będą skutkowały usunięciem użytkownika
z konkursu.
5. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
6. Organizator konkursu może wymagać od uczestnika nieodpłatnego przekazania praw
autorskich oraz majątkowych do wybranego zdjęcia.
II. Komisja Konkursowa
1. Głównym celem powołanej przez Organizatora komisji konkursowej (zwanej dalej „Komisja
Konkursowa“) jest dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz
monitorowanie i weryfikacja procesu głosowania pod kątem dopełnienia postanowień z
pkt.I.
2. Wszystkie decyzje, które podejmie Komisja Konkursowa, są ostateczne. Oznacza to, że nie
podlegają one zaskarżeniu.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs trwa od dnia 10.02.2014 roku do dnia 15.05.2014 roku, godz. 23:59.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają zweryfikowane
konto w serwisie Facebook. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i
inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
3. Konkurs podzielony jest na etapy:
a) Etap pierwszy - od dnia 10.02.2014 do dnia 28.02.2014, godz. 23:59.
b) Etap drugi - od dnia 01.03.2014 do dnia 31.03.2014, godz. 23:59.
c) Etap trzeci - od dnia 01.04.2014 do dnia 30.04.2014, godz. 23:59.
d) Etap czwarty – od dnia 01.05.2014 do dnia 15.05.2014, godz. 23:59.
4. Wyniki poszczególnych etapów oraz nagrodzone osoby zostaną opublikowane w ciągu 7
dni po zakończeniu każdego z etapów.
5. W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Komisji Konkursowej.
IV Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Każda osoba, która spełni wszystkie poniżej wymienione kryteria, staje się uczestnikiem
Konkursu (zwany dalej „Uczestnik“):
a) należy polubić stronę „INEA Stadion”,
b) należy
wejść
do
aplikacji
znajdującej
się
pod
linkiem
https://apps.facebook.com/inea_stadion/ , a następnie dodać poprawne zgłoszenie
zawierające plik graficzny oraz tytuł zdjęcia;
c) zgłoszenie musi pozytywnie zweryfikowane przez Komisję.
2. Uczestnik może dodać jedno Zgłoszenie i otrzymać jedną nagrodę zarówno w trakcie
trwania każdego z etapów, jak i w trakcie trwania całego Konkursu.
3. Uczestnik dodając zgłoszenie oświadcza, że posiada prawa autorskie do wysłanego zdjęcia
oraz wyraża zgodę na jego użycie w ramach fanpage „INEA Stadion”. Każde wykorzystane
na fanpage zdjęcie zostanie podpisane nazwą użytkownika dodającego zgłoszenie.
4. Na zgłoszenia głosują Internauci (zwani dalej „Głosujący”). Na każde zdjęcie można oddać
tylko jeden głos.
5. Organizator zastrzega, że wszystkie zgłoszenia, które będą opatrzone nieprawidłowymi lub
fikcyjnymi danymi, będą odrzucane.
6. Zwycięzcami każdego z etapów Konkursu (zwanym dalej „Zwycięzcą“) i laureatem I
nagrody zostają równorzędnie:
a. osoba, która w momencie zakończenia każdego z etapów Konkursu otrzyma
największą liczbę głosów od Głosujących. W przypadku, gdy większa liczba
osób uzyska równą liczbę głosów o wyróżnieniu zdecyduje Komisja
Konkursowa.
b. osoba, której zdjęcie zostanie wskazane przez Komisję Konkursową.
7. Laureatami II nagrody w każdym z etapów Konkursu zostają równorzędnie:
a. osoba, która w momencie zakończenia każdego z etapów Konkursu otrzyma
drugą największą liczbę głosów od Głosujących. W przypadku, gdy większa liczba
osób uzyska równą liczbę głosów o wyróżnieniu zdecyduje Komisja Konkursowa.
b. osoba, której zdjęcie zostanie wskazane przez Komisję Konkursową.
8. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do
Zwycięzcy na adres e-mail udostępniony aplikacji.
9. Informacja o wygranych Nagrodach zostanie umieszczona na Stronie Konkursowej.
10. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom na koszt Organizatora. Przesyłka nagród możliwa
jest tylko w granicach Polski.
11. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku
nagroda przepada.
V Nagrody
1. Organizator przygotował następujące nagrody dla zwycięzców:
a. Nagroda I – podwójny bilet na wskazany przez Organizatora mecz Lecha Poznań w
ramach rozgrywek Ekstraklasy oraz szalik z kolekcji Lech Poznań z logo INEA Stadion
b. Nagroda II – szalik z kolekcji Lech Poznań z logo INEA Stadion.
2. Organizator zastrzega sobie prawo
3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę oraz wymianie na Nagrody innego rodzaju
4. Organizator zastrzega, że zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw z wygranej Nagrody
na osoby trzecie.
5. Nagrody wysyłane są w ciągu 14 dni po zakończeniu Konkursu.
VI Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.
2. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania Konkursu na
piśmie w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia
Konkursu.
3. Reklamacje, które zostaną zgłoszone po wyznaczonym terminie nie wywołują skutków
prawnych.
4. Wszelkie Reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres Organizatora i winny
zawierać dane personalne i adresowe Uczestnika, jak również dokładny opis reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
6. Regulamin Konkursu pt. „Wuchta wspomnień” wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu.