Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus

Transkrypt

Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus
Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus
Nazwa Klienta:
HUMAN
Numer taryfikacji:
1481974-1
Minimalna liczba osób przystępujących do ubezpieczenia:
30
I. Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego
Kwota świadczenia (zł)
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy,
- nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym,
- nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy,
- nieszczęśliwym wypadkiem,
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
- przyczyną naturalną,
2. Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)
108 000
68 000
80 000
40 000
40 000
20 000
2 800
II. Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych
1. Śmierć małżonka*:
- spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
- naturalna,
2. Śmierć dziecka
3. Śmierć rodziców
4. Śmierć teściów
14 000
6 000
2 000
1 400
1 400
III. Urodzenie
1. Urodzenie dziecka
2. Urodzenie martwego dziecka
1 200
2 400
IV. Świadczenia zdrowotne
1. Poważne uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
w zależności od rodzaju
uszkodzenia ciała, su.
7 000
w zależności od rodzaju
złamania, su.
7 000
4 500
2. Złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
3. Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:
zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, nowotwór złośliwy, udar,
niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV - dwie jednostki
chorobowe.
4. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego
5. Leczenie szpitalne ubezpieczonego* - spowodowane:
- wypadkiem komunikacyjnym,
- wypadkiem przy pracy,
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
- nieszczęśliwym wypadkiem,
- chorobą,
- OIT - jednorazowe świadczenie,
- rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia).
6. Z Kartą apteczną:
1 500 / 900 / 300
za 1 dzień pobytu
120
120
60
100
40
400
20
prawo do odbioru w
aptece produktów o
wartości 100% sumy
ubezpieczenia
V. Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia
TAK
Składka miesięczna za cały pakiet
40,00 zł
* Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia.
Zakres podstawowy
Zakres rozszerzony
VI. Doraźna Ochrona Medyczna
0,60 zł
1,30 zł
VII. Medyczny Ekspert Domowy
1,99 zł
2,99 zł
VIII. Opieka Medyczna
Zakres:
Intro
Standard
Standard Plus
Komfort
Komfort Plus
Premium Plus
Składka:
9,00 zł
19,90 zł
38,80 zł
29,10 zł
43,00 zł
71,60 zł
Oferta ważna do:
2010-09-24 Strona 1/2
Uwagi
Powyższa oferta została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus.
Jednocześnie informujemy, że powyższa taryfikacja ma charakter wstępny i w przypadku zmiany przyjętych założeń może ulec modyfikacji.
Serdecznie zapraszamy do rozmowy z naszym agentem lub
pracownikiem PZU Życie SA, który przedstawi szczegóły oferty.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy, KRS 0000030211, NIP 527-020-60-56, wysokość kapitału
zakładowego: 295 000 000,00 zł, kapitał wpłacony w całości, infolinia: 0 801 102 102,
www.pzu.pl
2010-09-24 Strona 2/2