Wartość Upadku - valueoffailure

Transkrypt

Wartość Upadku - valueoffailure
Wartość Upadku
Kurs dla studenta
Moduł 5: Jak wykryć symptomy
upadku
Przewodnik dla prowadzącego
value
of
failure
Czy wiedziałeś, że...
... w niektórych sektorach
nawet 90% nowych przedsięwzięć upada w ciągu
pierwszych 5 lat?
www.valueoffailure.com
Spis treści
I
Praca z przewodnikiem
5
II
O projekcie “Value of Failure” [Wartość Upadku]
7
III O kursie “Value of Failure” [Wartość Upadku]
11
IV O tym module
13
Moduł 5: Jak wykryć symptomy upadku
5.1 Przygotowanie
15
5.2 Wprowadzenie
15
Aktywności
Aktywność 5.1
Aktywność 5.2
Aktywność 5.3
Aktywność 5.4
Aktywność 5.5
Aktywność 5.6
Aktywność 5.7
15
Przypomnienie efektów nauczania z modułu 4
Otwarcie dyskusji ze słuchaczami
Ocena ryzyka
Ocena ryzyka
Metody identyfikacji zagrożeń
Analiza drzewa błędów
Zakończenie modułu
V
Zastrzeżenia
20
3
Czy wiedziałeś, że...
... wartość upadku sprawia,
że zaczynający ponownie
rozwijają się szybciej i są
silniejsi, niż zaczynający po
raz pierwszy?
www.valueoffailure.com
I Praca z zeszytem ćwiczeń
Nauka bez dodatkowych materiałów w niewielkim stopniu przyczynia się do osiągnięcia efektów kształcenia. Projekt Value of Failure [Wartość
upadku] oferuje dodatkowe zestawy ćwiczeń
zarówno dla prowadzących zajęcia, jak i dla
studentów, aby wytworzyć środowisko nauczania wspierające szybie i efektywnie uczenie się.
Zestawy te odpowiadają strukturze materiałów
edukacyjnych kursu Wartość Upadku, prezentując dodatkowe materiały i informacje.
Przewodniki dla każdego modułu powinny być
postrzegane jako pomoc dla prowadzących zajęcia. Zawierają one wskazówki, zadania i dodatkowe informacje. Można je dowolnie modyfikować dostosowując je do własnych potrzeb.
Aby
pozostawić
prowadzącym
zajęcia
wystarczające miejsce na dopasowanie kursu do własnych potrzeb oraz aby umożliwić
włączenie do kursu własnych przykładów,
ćwiczeń czy specyfiki regionalnej, zaprezentowano jedynie kluczowe stwierdzenia, ważne
definicje oraz, podstawowe przykłady i grafiki.
Materiały dla prowadzącego pomagają utrzymać strukturę kursu, a także dają całościowy
pogląd na kurs. Nie pokrywają natomiast całego
tematu i nie powinny być jedynym źródłem na
testy sprawdzające czy egzaminy. Materiały dla
prowadzącego są przygotowane na bazie kursu e-learningowego z projektu “Wartość Upadku” i są tak zaprojektowane, by mogły zostać
powiększone o własne materiały prowadzącego. Koncepcja została dostosowana do nauki w
krajach europejskich. Dostosowanie do specyfiki regionalnej musi zostać przygotowane przez
prowadzących zajęcia we własnym zakresie.
Czyste strony pozostawiają wiele miejsca na indywidualne notatki oraz na własną treść, taką
jak przykłady, linki, filmy video, itp. Rekomendowane jest również użycie dodatkowej literatury i zasobów online proponowanych na końcu
każdej sekcji przedstawianych materiałów.
Następujące materiały są dostępne na stronie
projektu:
- Materiały dla prowadzącego
- Zeszyty ćwiczeń dla studenta
- Prezentacje
Dla wzbogacenia materiałów dydaktycznych,
będziemy wdzięczni za Państwa uwagi i sugestie, które można wyrazić na stronie:
www.valueoffailure.com
Legenda
Prezentacja
Zeszyt
ćwiczeń
Przykład
Zapamiętaj!
Dygresja
Przepisy
prawa
Efekt kształcenia
Lista
Link
Video
5
Czy wiedziałeś, że...
... tylko około 8% upadłych
przedsiębiorców zaczyna
jeszcze raz?
www.valueoffailure.com
II O projekcie Wartość Upadku
Projekt “Value of Failure” [Wartość Upadku] jest
inicjatywą finansowaną ze środków Unii Europejskiej, stworzoną w celu wsparcia tak zwanych
upadłych przedsiębiorców lub przedsiębiorców
drugiej szansy. Ideą projektu jest upowszechnienie nowego, pozytywnego podejścia do porażki jako zjawiska, a w szczególności do porażki w biznesie. Projekt jest finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach paragramu
Erasmus+.
Projekt podchodzi do tego ważnego zagadnienia
z dwóch stron:
1. Regionalne alianse zrzeszają istotnych interesariuszy, którzy podejmują wspólne działania
celem stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia do kwestii upadku działalności gospodarczej.
Jednym z efektów projektu jest stworzenie specjalnego zestawu narzędziowego “Toolkit”, mającego wspierać inne regiony w realizacji podobnych aliansów.
2. Zestaw materiałów szkoleniowych adresowanych do studentów a także przedsiębiorców
drugiej szansy, stworzony po to, by stać się
zaczątkiem nowego myślenia o porażce i przekazać dogłębną wiedzę o porażce i sposobach
radzenia sobie z tym zjawiskiem.
AWszystkie materiały stanowiące niniejszy kurs
udostępniane są na zasadzie otwartej licencji i
mogą być używane przez wszystkie podmioty,
zgodnie z zasadami podanymi w zastrzeżeniach
na końcu niniejszej publikacji.
Więcej informacji o projekcie, kurs e-learningowy
i materiały dotyczące regionalnych aliansów są
dostępne na stronie internetowej projektu
www.valueoffailure.com
Projekt jest rozwijany, stworzony i upowszechniany przez doświadczone, międzynarodowe konsorcjum uniwersytetów, agencji rozwoju biznesu,
firm konsultingowych oraz przez małe i średnie
przedsiębiorstwa z Niemiec, Irlandii Północnej i
Polski:
1. Uniwersytet Szczeciński, Polska
(Lider projektu)
Uniwersytet Szczeciński jest najsilniejszą jednostką edukacyjną na Pomorzu Zachodnim.
Ponad 30.000 studentów studiów dziennych,
zaocznych i wieczorowych studiuje na 27 kierunkach oferowanych przez 13 wydziałów.
Jednym z najważniejszych celów Uniwersytetu
jest edukacja studentów i przygotowanie ich do
odnalezienia się na rynku pracy. Współpraca
międzynarodowa stanowi bardzo ważny aspekt
w działalności uniwersytetu. Najwyższy priorytet
mają wspólne badania oraz programy mobilności dla studentów i kadry.
www.english.usz.edu.pl
2. Canice Consulting, Northern Ireland
Canice Consulting to małe przedsiębiorstwo z
bogatą historią, pochodzące z Irlandii Północnej, działające w obszarach rozwoju lokalnego
i regionalnego, edukacji i zarządzania w przedsiębiorstwach oraz wsparcia technicznego dla
programów i projektów UE.
Canice Consulting świadczy szeroki zakres
nowoczesnych usług szkoleniowych, głównie
na rynku Unii Europejskiej. Usługi te obejmują
rozwiązania szkoleniowe, kreację treści e-learning’owych, technologie do nauczania oraz przygotowanie i konsultację strategii szkoleniowych.
Technologie do nauczania obejmują portale
nauczania, systemy zarządzania uczeniem
się, rozwój systemów z treścią, narzędzia wspomagające wydajność, wirtualne klasy i inne.
www.caniceconsulting.com
3. Creo Mind S.C., Polska
CREO MIND (CM) jest spółką partnerską, której
założycielami są dwaj indywidualni przedsiębiorcy: Wojciech Brażuk and Prestige Brand Mariusz Woźniak. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w usługach konsultingowych w
zakresie marketingu, rozwoju biznesu, zarządzania strategicznego oraz rozwoju osobistego.
Właściciele CREO MIND blisko współpracują
z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie,
świadcząc usługi dla tej największej regional-
7
Czy wiedziałeś, że...
l
... 31% projektów się nie
udaje?
www.valueoffailure.com
nej izby gospodarczej w Polsce. Sprawia to, że
CREO MIND posiada silny potencjał w zakresie
sieciowych relacji z przedsiębiorcami i tworzeniem relacji i partnerstwa pomiędzy różnymi uczestnikami rynku. CREO MIND opracowało dużą
liczbę analiz i ekspertyz dotyczących rynków i
biznesów. CREO MIND jest również znane na
rynku z opracowywania i wdrażania kreatywnych
i innowacyjnych kampanii marketingowych i wydarzeń.
4. Enterprise Northern Ireland,
Irlandia Północna
Enterprise Northern Ireland został założony w
2000 r. by reprezentować sieć lokalnych agencji przedsiębiorczości w Irlandii Północnej; jest
to jedyny podmiot w Irlandii Północnej oferujący wsparcie dla organizacji oferujących wsparcie dla przedsiębiorczości. Enterprise Northern Ireland utrzymuje relacje z różnorodnymi
organizacjami z sektora publicznego, głównie
poprzez zrzeszone podmioty. Do takich działań
należą Regional Start Initiative; Social Entrepreneurship, Exploring Enterprise, Tradelinks programme oraz Business Bootcamp. Wszystkie
te programy są następnie wspierane poprzez
dostęp do finansowania poprzez Fundusz Pożyczkowy ENI (ENI Loan Fund) oraz Północno Irlandzki Fundusz dla Małych Przedsiębiorstw (the
Northern Ireland Small Business Loan Fund).
5. The Visionworks, Niemcy
The Visionworks jest małym przedsiębiorstwem
specjalizującym się w konsultingu, coachingu,
marketingu i zarządzaniu projektami, w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw i start-up’ów.
Dla swoich klientów Visionworks przygotowuje
biznes plany gotowe do przedstawienia inwestorom, koncepcje finansowania oraz towarzyszy
założycielom przedsiębiorstw do momentu uzyskania finansowania. The Visionworks posiada
międzynarodowe kontrakty z publicznymi i prywatnymi inwestorami a także ściśle współpracuje z odpowiednimi regionalnymi interesariuszami
i instytucjami, które są w kręgu zainteresowań
Aliansu na rzecz przedsiębiorców drugiej szansy. Ponadto Visionworks posiada duże doświadczenie w tworzeniu kursów szkoleniowych i
przygotowaniu środowiska nauczania zarówno
dla dorosłych uczących się, jak i dla studentów.
www.thevisionworks.de
Jako jedyny podmiot w Północnej Irlandii kierujący działania do organizacji wspierających przedsiębiorstwa, Enterprise Northern Ireland jest w
sercu dynamicznej, wartościowej sieci interesariuszy. Enterprise Northern Ireland reprezentuje
również interesy szeroko rozumianego sektora
small business’u poprzez kreowanie polityki rozwoju biznesu, badania i zapewnienie jakości,
a także posiada silne możliwości lobbowania i
prowadzenia kampanii.
www.enterpriseni.com
9
Czy wiedziałeś, że...
... 88% projektów jest
opóźnionych w stosunku do ustalonych ram
czasowych?
www.valueoffailure.com
O kursie “Value of Failure” [Wartość Upadku]
Słuchacze kursu
Komponenty kursu
Kurs “Value of Failure” [Wartość Upadku] został
stworzony dla uczących się dorosłych, wliczając w to nauczycieli szkół ponadpodstawowych,
osób z wykształceniem co najmniej średnim
oraz dla każdego innego zainteresowanego.
Dla nauczycieli i prowadzących zajęcia, kurs
jest źródłem zaawansowanej wiedzy dotyczącej
upadku z zakresu psychologii, co stanowi pomoc w zintegrowaniu tego ważnego zagadnienia z ich dotychczasowych nauczaniem. Dla
osób uczących się, kurs przede wszystkim pozwoli poznać pozytywne efekty porażki i ich potencjalnego wpływu na codzienne życie. Celem
kursu jest rozpowszechnienie wiedzy o pozytywnych efektach porażki i udostępnienie jej dla
każdego zainteresowanego.
Materiały zostały zaprojektowane do dowolnego użytkowania. Kurs może zostać przeprowadzony w całości lub jego części mogą zostać
zaimplementowane do innych kursów. Wszystkie materiały stanowiące niniejszy kurs udostępniane są na zasadzie otwartej licencji, a każdy z
modułów kursu oferuje różnorodne dodatkowe
materiały, takie jak video i strony internetowe
związane z tematyką poszczególnych modułów.
Ponieważ część z uczących się może wyrazić
chęć samodzielnego przejścia kursu (lub jego
części), wszystkie moduły i dodatkowe materiały są także dostępne online.
Nauczyciele i szkoleniowcy mogą także użyć
kursu w celu własnego rozwoju zawodowego.
Informacje o użyciu materiałów są podane na
początku każdego z przewodników dla prowadzącego oraz w każdym module.
Kurs Wartość Upadku jest podzielony na
siedem części, nazywanych modułami. Każdy z
modułów skupia się na innym aspekcie porażki.
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
Moduł
1: Podstawy upadku
2: Czym jest upadek
3: Przyczyny upadku
4: Zapobieganie upadkowi
5: Jak wykryć symptomy upadku
6: Radzenie sobie z upadkiem
7: Uczenie się na błędach
Chociaż kurs “Wartość upadku” jest zaprojektowany jako całość, każdy z modułów może
zostać użyty jako samodzielne szkolenie.
Dlatego też każdy z modułów zaczyna się od
wprowadzenia do tematu, które może zostać
pominięte, jeżeli używa się więcej niż jednego
modułu lub całego kursu. Nie ma konieczności
używania materiałów dokładnie w takiej kolejności, jaka jest zaprojektowana w kursie. Jeżeli
prowadzący zajęcia chce się skoncentrować na
konkretnym temacie, może do niego przejść,
pomijając inne elementy - chociaż zalecane jest
przejście całego kursu.
Kurs “Wartość upadku” dla studenta występuje
razem z dodatkowym kursem o porażce, skierowanym do praktyki gospodarczej. Można użyć
tego kursu jako dodatkowy moduł na końcu kursu.
Kurs może być realizowany w formie pracy w
klasie a także jako samodzielne uczenie się na
dystans. Kurs jest dostępny bez opłat on stronie
projektu Value of Failure.
www.valueoffailure.com
11
Czy wiedziałeś, że...
... średnie przekroczenie kosztów w projektach wynosi
189%?
www.valueoffailure.com
IV O tym module
Moduł 5: Jak wykryć symptomy upadku
Wprowadzenie
W poprzednich modułach nauczyliśmy się o
porażce w ogólności, jakie przyczyny przypisujemy sukcesowi i porażce oraz w jaki sposób
zarządzanie projektem zapobiega porażkom od
samego początku.
Jednak nie wszystkim porażkom można zapobiec poprzez planowanie. Nie jesteśmy w stanie
zaplanować wszystkich możliwych splotów wydarzeń - nawet jeśli bardzo się staramy. Dlatego ważnym jest, by rozpoznać nadchodzące
zagrożenia i porażki tak szybko, jak to możliwe.
W tym module zbadamy różnorodne metody
identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz ich
rozwój w czasie. Istotnym jest, by nie zostać
zaskoczonym przez zagrożenia nieprzygotowanym.
Struktura i efekty nauczania w tym
module:
1. Ocena ryzyka
Studenci nauczą się jak podsumowywać i kategoryzować różne możliwe ryzyka oraz używania
matrycy ryzyka.
2. Metody identyfikacji zagrożeń
Studenci przećwiczą różnorodne metody identyfikacji zagrożeń, takie jak Analiza HAZOP,
metody bazujące na indeksie oraz analiza drzewa błędów.
Dodatkowe informacje zawarte są na stronie
internetowej projektu oraz na koncie projektu w serwisie Pearltrees:
www.valueoffailure.com
www.pearltrees.com/thevalueoffailure/
13
Czy wiedziałeś, że...
...Stephen King wyrzucił cały rękopis
“Carrie”? Jego żona znalazła go
w śmietniku. To właśnie ta książka
zapoczątkowała jego karierę, z ogólną liczbą sprzedanych książek przekraczającą dzisiaj 350 milionów.
www.valueoffailure.com
Zadanie
Metoda
Moduł 5: Jak wykryć symptomy upadku
5.1 Przygotowanie
Co należy przygotować:
Prezentacja modułu 5
(wymagany projektor)
Zeszyt ćwiczeń dla studenta moduł 5
Całkowity czas na moduł:
Prezentacja i zeszyt ćwiczeń: 70-110 min.
5.2 Wprowadzenie
Metoda: Wykład
Czas: 2-5 minut
Przedstaw się słuchaczom i opowiedz o efektach uczenia w tym module. Wyjaśnij, że w tym
module słuchacze nauczą się o ocenie ryzyka
i metodach identyfikacji zagrożeń, takich jak
analiza HAZOP, metody bazujące na indeksie
oraz analizie drzewa błędów.
Jeżeli nie znasz uczących się (oraz jeśli grupa
jest wystarczająco mała) - poproś uczestników
o krótkie przedstawienie się.
Aktywność 5.1 (Opcjonalna)
Przypomnienie efektów nauczania z
modułu 4
Metoda: Otwarta dyskusja
Czas: 2-5 minut
Aktywność 5.2
Otwarcie dyskusji ze słuchaczami
Metoda: Otwarta dyskusja
Czas: 2-5 minut
Jeżeli podążasz zgodnie ze strukturą kursu i
moduł 4 został już przerobiony, przywołaj efekty nauczania z tej sekcji. Poproś słuchaczy, by
własnymi słowami opowiedzieli, czego nauczyli
się na poprzedniej sesji.
Analiza i monitorowanie ryzyka w czasie to bardzo
ważna część sukcesu w skomplikowanych zadaniach. Przedyskutuj ze słuchaczami, w jaki
sposób dotychczas analizowali ryzyko swoich
działań.
15
Czy wiedziałeś, że...
... przeciętne przekroczenie
czasu w projektach wynosi
222%?
www.valueoffailure.com
Aktywność 5.3
Ocena ryzyka
Metoda: Prezentacja sekcji 1
Czas: 10-15 minut
Aktywność 5.4
Ocena ryzyka
Metoda: Zeszyt ćwiczeń (Zadanie 5.1)
Dyskusja
Czas: 20-30 minut
Aktywność 5.5
Metody identyfikacji zagrożeń
Metoda: Prezentacja sekcja 2
Czas: 10-15 minut
Aktywność 5.4
Analiza drzewa błędów
Metoda: Zeszyt ćwiczeń (Zadanie 5.2)
Dyskusja
Czas: 20-30 minut
Aktywność 5.7
Zakończenie modułu
Metoda: Prezentacja
Czas: 5 minut
Zaprezentuj część 1 prezentacji
Niech słuchacze dokonają analizy ryzyka konkretnego zadania, przed jakim aktualnie stoją.
Niech wybrani słuchacze zaprezentują grupie swoją ocenę ryzyka a następnie poprowadź
dyskusję o indywidualnych podejściach do oceny ryzyka.
Zaprezentuj część 2 prezentacji
Niech słuchacze dokonają analizy drzewa ryzyka. Każdy słuchacz powinien zidentyfikować
trzy szczytowe wydarzenia i przygotować odpowiednie drzewo ryzyka.
Niech słuchacze wyjaśnią swoje drzewa ryzyka
a następnie podyskutujcie z grupą o przygotowywaniu drzewa ryzyka.
Zaprezentuj slajd “efekty nauczania” i podsumuj dyskusje, które odbyły się w grupie.
Ustal czas następnych zajęć (jeżeli będzie
więcej niż jedno) i zapowiedz następny temat.
17
Czy wiedziałeś, że...
...James Dyson stworzył 5126 nieudanych prototypów swojego odkurzacza, zanim w końcu osiągnął
sukces?
www.valueoffailure.com
Notatki
19
VI Zastrzeżenia
Projekt Value of Failure jest realizowany przy
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Autorzy są wyłącznie odpowiedzialni za tą publikację (ogłoszenie), Narodowa Agencja oraz
Komisja Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w
nich informacji.
Edycja:
All Logos, registered trademarks and trademarks are property of their respective owners.
© 2015
The Visonworks
Rannische Str. 17
D-06108 Halle (Saale)
Grafika: The Visonworks
Rannische Str. 17
D-06108 Halle (Saale)
Wszystkie publikacje z projektu Value of Failure, zarówno online jak i offline, materiały
szkoleniowe itp. są opublikowana na licencji
Creative Commons:
CC BY-NC-SA
TTo oznacza, że dozwolone są następujące
działania...
• Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj
utwór w dowolnym medium i formacie
• Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na
bazie utworu
... Na następujących warunkach...
• Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i
wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny
sposób, o ile nie sugeruje to udzielania
przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie
lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten
utwór.
• Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych
• Na tych samych warunkach — Remiksując
utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego
podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
www.valueoffailure.com
Partnerzy projektu:
Finansowane przez:

Podobne dokumenty