Projekt ICENT - Centrum Nauki Kopernik

Komentarze

Transkrypt

Projekt ICENT - Centrum Nauki Kopernik
Projekt ICENT
Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo – Technicznej
w Rzeszowie
Tomasz Michalski
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy
„ExploRes”
Stowarzyszenie „ExploRes”
Jak doszł
doszło do powstania :
Ludzie tworzą
tworzą cy Stowarzyszenie to:
Jesień 2007 - pomys
Jesień
pomysłł, poszukiwania, zbieranie danych
Konferencja „ Interakcja – Integracja
Integracja”” w CN Kopernik
13 marca 2008 zebranie zał
założycielskie
Pracownicy naukowi uczelni wyż
wyższych: PRz, URz
Nauczyciele, osoby zwią
zwią zane z oś
oświat
wiatą
ą
Specjaliś
Specjali
ści zarzą
zarządzania projektami, PR, OPP
Podstawowy cel to:
Utworzenie w Rzeszowie placó
placówki specjalizują
specjalizują cej
się
si
ę w edukacji interaktywnej
↓
Projekt ICENT
Interaktywne Centrum Edukacji Naukowo Technicznej
Rola WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
Motywy zaangaż
zaangaż owania
Kontynuacja dział
dział ań zwi
zwią
ązanych z promowaniem zawodó
zawodów technicznych
i kształ
kształceniem przyszł
przysz łych kadr dla przemysł
przemys łu w regionie
(Centrum
Kształłcenia
Kszta
Operatorów
Operatoró
CEKSO,
Aeronet,,
Aeronet
Centrum
Transferu
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, Projekt „Czas na inż
inż yniera
yniera””,
Projekt „ Gimnazjum
Gimnazjum””)
Cel: Wzbudzenie zainteresowania przedmiotami technicznymi
kształ ceniem zawodowym, na moż liwie najwcześ niejszym etapie
edukacji.
Forma zaangaż
zaangażowania
przeznaczenie zasobó
zasob ów ludzkich i finansowych do realizacji projektu
pozyskanie poparcia wś
wś ród firm Doliny Lotniczej
poszukiwanie alternatywnych
kontakty zagraniczne)
ź róde
dełł
finansowania
( np..
(np
poprzez
koordynowanie dział
dział ań Grupy Roboczej i Rady Programowej
oddzia ływanie na rzecz realizacji idei w stosunku do wł
oddział
w ładz regionalnych
i pań
państwowych oraz instytucji zewnę
zewnętrznych (np
( np.. rozmowy na szczeblu
ministerialnym)
Doś wiadczene
Politechniki Rzeszowskiej
Interaktywne pokazy doś
doś wiadcze
wiadczeń
ń fizycznych
realizowane przez
Katedrę
Katedr
ę Fizyki
Wydziałłu Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wydzia
Politechniki
Politec
hniki Rzeszowskiej
Kalendarium najważ niejszych
wydarzeń
09’07 – inicjatywa - zaanga
09’
zaangaż
żowanie - poszukiwania
12’’07 - konferencja w CN Kopernik
12
12.07 – pierwsze pomysł
pomysły i rozmowy pracownikó
pracowników WSK
12’’07
12
07--03
03’’08 – organizacja Stowarzyszenia ExploRes
01’’08
01
08--02
02’’08 – opracowanie wizji oś
oś rodka – koncepcja
„Plac
Placó
ówka Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie”
Rzeszowie ” (PEI)
01’’08
01
08--02
02’’08 – konsultacje z potencjalnymi interesariuszami
02’’08 – spotkanie przedstawicieli ExploRes, WSK, PRz, URz,
02
RARR – koordynacja dział
działań, inwentaryzacja dokonań
dokonań
04’’08 – konferencja inaugurują
04
inaugurują ca prace nad wspó
wspóln
lną
ą
inicjatywą
inicjatyw
ą „Projekt ICENT”
ICENT” – cel i zakres prac, struktura
wykonawcza - Powo
Powołł anie Grupy Robocze
Roboczejj oraz Rady
Programowej
05’’08
05
08--09
09’’08 – opracowanie dokumentu zawierają
zawierającego
załłożenia realizacji Projektu ICENT
za
09’’08
09
08--11
11’’08 – prace Rady Programowej
Koncepcja PEI jako podstawa
założ eń Projektu ICENT
Koncepcja – kluczowe zagadnienia:
Ekspozycje:
Tematyczne - matematyka, fizyka, biologia, technika
Przekrojowe - „ Zobacz co niewidzialne”
niewidzialne” , „ Poznaj siebie”
siebie” ,
„ Podr
Podró
óżuj w czasie”
czasie”
Tworzenie i udostę
udostę pnianie ekspozycji:
Lokalizacja - blisko
bliskość
ść centrum, dostę
dostępno
pność
ść komunikacyja
Zakres tematyczny i organizacja ekspozycji - skalowalno
skalowalność
ść
i zmienność
zmienność,, dwuetapowość
dwuetapowość realizacji, cią
ciągłość tworzenia
Realizacja projektu – integracja i wspó
współpraca środowisk
Etap 1 – „ otwarcie placó
placówki
wki”” 2-3 ekspozycje tematyczne
Etap 2 – kolejne ekspozycje tematyczne i przekrojowe
Specjalizacja – „Lotnictwo
Lotnictwo”
”
Ekspozycja poś
poświ
wię
ęcona technice i technologii lotniczej
Prezentowanie zjawisk w kontekś
kontekście ich wpł
wpływu lub
zastosowania w technice lotniczej
Projekt ICENT
Charakterystyka
Struktura Wykonawcza :
Rada Programowa
uruchomienie formalnego procesu realizacji projektu
pozyskanie środk
rodkó
ów finansowych
Grupa Robocz
Robocza
a
zebranie i merytoryczne opracowanie danych,
opisanie szczegó
szczegółowych zał
założeń projektu,
przedstawienie rekomendacji i wnioskó
wniosków,
okreś
okre
ślenie szacunkowych kosztó
kosztów realizacji
sporzą
sporz
ądzenie pisemnego opracowania
Zawartość opracowania
Zawartość
Zarys ogó
ogólny projektu (misja, motywacja, szanse)
Załłożenia szczegó
Za
szczegółowe projektu (charakterystyka, dane
liczbowe, oszacowania, wnioski i rekomendacje)
Zestawienie szacunkowych kosztó
kosztów realizacji
Propozycje ekspozycji i eksponató
eksponatów
Projekt ICENT
Rekomendacje
Ośrodek ma:
Obiekt powinien być
być :
zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu
skłłada
sk
adać
ć si
się
ę z parku oraz budynku o łą
łącznej
cznej powierzchni
całłkowitej 1300ca
1300-5000 m2 (nowy lub zmodernizowany)
Ośrodek powinien udostę
udostę pnia
pniać
ć:
Pełni
Peł
nić
ć funkcje edukacyjne i społ
społeczne,
Przyczynić
Przyczyni
ć si
się
ę do rozwoju przestrzennego i promocji miasta
5-8 ekspozycji tematycznych i przekrojowych (docelowo)
100--300 eksponató
100
eksponatów
1 Etap (otwarcie): 22-3 ekspozycje i 5050-80 eksponató
eksponatów
Szacunkowy koszt realizacji i utrzymania
Koszt inwestycji – 90 mln PLN
Koszt utrzymania – 2,5 mln PLN rocznie
Projekt ICENT
Lokalizacja
Projekt ICENT
Lokalizacja
Projekt ICENT
Stan zaawansowania
Etap realizacji:
Zakończona faza definiowania i planowania projektu
Zakoń
Konsultacje na poziomie wł
władz samorzą
samorządowych oraz
instytucji rzą
rządowych odnoś
odnośnie organizatora, źróde
dełł
finansowania oraz lokalizacji
Wstę
Wst
ę pne ustalenia Rady Programowej:
Organizator – Miasto Rzeszó
Rzeszów
Źródło finansowania inwestycji – PO RPW
Lokalizacja – centrum miasta nad rzeką
rzeką Wis
Wisłłok
Dzię kuję !
Tomasz Michalski
Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy
„ExploRes”
35--016 Rzeszó
35
Rzeszów, ul. Kraszewskiego 1
tel. 500 063 549, ee-mail: [email protected]
www.explores.pl