Ściągnij

Transkrypt

Ściągnij
BIULETYN RODZINY RÓŻAŃCOWEJ
DIECEZJI RADOMSKIEJ
Nr.64– październik 2013 r
Wydanie Specjalne
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Modlitwa o beatyfikację Sł. B. Pauliny Jaricot
i o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce
24 października 2013 r.
Propozycja Nabożeństwa Różańcowego
Śpiew na rozpoczęcie – Zawitaj Królowo Różańca Świętego...
Śpiew na wystawienie Najśw. Sakramentu – O mój Jezu w Hostii skryty..
KAPŁAN
“Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię! Przepraszam Cię za tych,
którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie
kochają!”
“Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię w najgłębszej pokorze,
ofiarując najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecne na
wszystkich ołtarzach świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność jakimi jest
On obrażany. I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Ciebie o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.
Dziś klękają przed Tobą Jezu wspólnoty Żywego Różańca w całej Polsce . Trwając na modlitwie
różańcowej o którą Maryja prosi w Fatimie modlimy się o rychłą beatyfikację naszej założycielki
Sługi Bożej Pauliny Jaricot /czyt : Żariko/. Prosimy Cię Jezu za przyczyną Królowej Różańca Św. o
rozwój Żywego Różańca w naszej Ojczyźnie, w naszej diecezji i w naszej parafii. Niech Żywy
Różaniec, który jest duchowym zapleczem Kościoła wypełniając swoja posługę misyjną włącza się w
dzieło nowej ewangelizacji .
Śpiew – Jezusa ukrytego ... 1 zwr.
Wpatrzeni w wiarę Maryi, widząc jak mała i słaba jest nasza wiara wołamy do Ciebie Jezu , tak jak
Apostołowie
„PANIE PRZYMNÓŻ NAM WIARY ”
 Dziękując Ci Panie za wiarę naszych ojców , prosimy , aby i dziś w naszych rodzinach nie zabrakło
wiary .
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 Uchroń od utraty wiary wszystkie dzieci , aby świat nie zniszczył tego czym wzrastają w domu
rodzinnym.
1
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 Strzeż wiarę w sercach młodzieży. Bądź z nimi szczególnie wtedy, kiedy przyjdą zwątpienia.
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 Umocnij naszą wiarę , kiedy przyjdzie choroba czy jakieś nieszczęście. Pomóż nam wtedy odczuć
Twoją obecność w godzinie próby.
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 Wzmocni wiarę w małżeństwach, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą trudności i kryzysy . Pomóż
dochować w małżonkom doskonałej wierności.
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 Powierzamy Ci wspólnoty Żywego Różańca w naszej Ojczyźnie, naszej Diecezji i naszej parafii.
Niech codzienny różaniec ofiarowany w intencjach wskazanych przez Ojca Świętego umocni wiarę w
Kościele i w nas samych.
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 Prosimy o rozwój Żywego Różańca, aby „różaniec stał się modlitwą wszystkich”
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 Prosimy o rychłe wyniesienie na ołtarze założycielki Żywego Różańca Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
Niech przykład Jej żywej wiary rozpali w nas ducha misyjnego poprzez apostolstwo modlitwy
różańcowej.
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 Wejrzyj na ludzi na całym świecie, którzy nie znają jeszcze Chrystusa , na niewierzących i obojętnych
w wierze i obdarz ich łaską wiary
Wszyscy - Panie przymnóż nam wiary!
 W chwili osobistej modlitwy prośmy o wiarę dla tych, którzy jej potrzebują i dla nas samych
........................
Śpiew – Różańcowa Pani Nieba Ziemi ...........
Rozważając Tajemnice Światła Różańca Świętego dziękujemy za dar życia i dzieła Sługi Bożej Pauliny
Jaricot prosząc o cud za Jej wstawiennictwem potrzebny do wyniesienia na ołtarze założycielki Żywego
różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dziękujemy Dzieło Żywego Różańca w Polsce i prośmy o jego
rozwój w naszej Ojczyźnie , w naszej diecezji i naszej parafii.
MODLITWA RÓŻAŃCOWA
/ Rozważania do poszczególnych tajemnic, mogą czytać Zelatorzy, a Ojcze nasz...Zdrowaś Mario ...
poszczególni członkowie /
MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁ. BOŻEJ PAULINY JARICOT
Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów „Idźcie na cały świat i
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej
Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i natchnąłeś ją by
całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy
Różaniec. Spraw, by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii,
objawiając Twoją nieskończoną miłość.
2
Za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski…… o którą szczególnie
Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót, mógł
rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Śpiew przed błog. Najśw. Sakramentem– Przed tak wielkim Sakramentem.....
Modlitwa
Błogosławieństwo
Śpiew po błogosławieństwie – Wielbię Ciebie .....
Śpiew – Hymn Żywego Różańca
ROZWAŻANIA TAJEMNIC ŚWIATŁA
NA PODSTAWIE LISTU BŁ. JANA PAWŁA II O RÓŻAŃCU
TAJEMNICA PIERWSZA
CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan
powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu
odpowiedział: «Pozwół teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu
ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i
ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A glos z nieba mówił: «Ten
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».
(Mt 3, 13-17)
Tajemnicą światła jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody - jako
niewinny, który czyni siebie 'grzechem' za nas - otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem
umiłowanym, a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji.
Jan Paweł II
TAJEMNICA DRUGA
OBJAWIENIE JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do
Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż
jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzeki do nich Jezus: «Napełnijcie
stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli.
(J 2, 2-8)
Tajemnicą światła jest początek znaków w Kanie, gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino,
dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę.
Jan Paweł II
3
TAJEMNICA TRZECIA
GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WEZWANIE DO NAWRÓCENIA
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię
królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
(Mt 9, 35)
Podobne jest Królestwo Boże do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną
perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. .
(Mt 13,45-46)
Tajemnicą światła jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i
wzywa do nawrócenia, odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością, dając początek
tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez
powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.
Jan Paweł II
TAJEMNICA CZWARTA
PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się
białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał
się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
(Mt 17, 1-5)
Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest dałej przemienienie, które według tradycji
miało miejsce na górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go
wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali i przygotowuje do przeżycia z
Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania i do życia
przemienionego przez Ducha Świętego.
Jan Paweł II
TAJEMNICA PIĄTA
USTANOWIENIE EUCHARYSTII
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc:
«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im,
mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do
owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego».
(Łk 2, 41-51)
Tajemnicą światła jest ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod
postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając 'aż do końca' świadectwo swej miłości do ludzi, dla
których zbawienia złoży siebie samego w ofierze.
Jan Paweł II
4

Podobne dokumenty