Kościół Janiszowice 02.06. przedmiar

Transkrypt

Kościół Janiszowice 02.06. przedmiar
Zakład Usług Budowlanych
Bogdan Gregor,
Dychów 11a
PRZEDMIAR
45420000-7
45440000-3
45410000-4
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty malarskie i szklarskie
Tynkowanie
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Remont wnętrza Kościoła Filialnego pw.Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Janiszowice 38, gmina Bobrowice
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
66-627 Bobrowice 58
roboty budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Zaklad Usług Budowlanych ,Bogdan Gregor , Dychów 11a
02.06.2014
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
02.06.2014
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
Kościół Janiszowice 02.06. przedmiar.prd TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Pozycje
kosztorysowe
1
Nazwa
3
Rusztowania wewnętrzne
Stolarka okienna i drzwiowa oraz
okiennice (bez montażu witraży)
3
11 - 15
Naprawa tynków wewnętrznych
4
16 - 17
Wzmocnienie belek stropowych i
uzupełnienie podłogi na poddaszu
5
18 - 21
Wymiana podsufitki drewnianej nad
nawą główną i w nawie bocznej
6
22 - 24
Malowanie deskowania balustrady
oraz podsufitki empory
7
25 - 31
Malowanie ścian
8
32 - 33
Malowanie słupów drewnianych farbą olejną
9
34 - 34
Wywóz gruzu
10
35 - 35
Mycie po robotach malarskich
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogółem wartość kosztorysowa robót
1
2
2
1-1
2 - 10
Uproszczone
Wartość
zł
Jedn.
miary
Ilość
jedn.
Wskaźnik
na jednostkę
zł
4
5
6
7
8
Słownie:
-2-
Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla bogdan
Udzi
ał
procentowy
9
Kościół Janiszowice 02.06. przedmiar.prd
Lp.
1
1
d.1
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Rusztowania wewnętrzne
KNR AT-30 Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojaków 2,07 m i wyso- m2
kosci do 10 m
0211-04
120
m2
2 Stolarka okienna i drzwiowa oraz okiennice (bez montażu witraży)
2 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 :
d.2 0353-04
28
szt.
4 KNR-W 2-02 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fa- m2
d.2 1003-02
brycznie o powierzchni do 2.0 m2 - okna w nawie głównej i nawach bocznych
typ 01, F=21,92 m2
21.92
m2
5 KNR-W 2-02 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fa- m2
d.2 1003-02
brycznie o powierzchni do 2.0 m2 - typ 02 , F= 23,02 m2
23.02
m2
Montaż okien aluminiowych w prezbiterium o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych
na budowie , 2szt x 4,45 m2 = 8,90 m2
8.9
m2
3 Naprawa tynków wewnętrznych
11 TZKNBK VIII Uzup.i napr.tynku wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem.-wap.na ścianach ceram.o
d.3 07-29
pow.do 1 m2- na ścianach powyżej 0,5m od posadzki
12
12 KNR-W 4-01 Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegiełd.3 0314-01
naprawa peknięć w ścianach - analogia
1
13 KSNR 3
d.3 0601-01
14 KNR 0-40
d.3 0209-01
15 KNR 0-40
d.3 0210-01
m2
m2
m2
4.560
RAZEM
4.560
21.920
RAZEM
21.920
23.020
RAZEM
23.020
8.900
RAZEM
8.900
4.910
RAZEM
4.910
0.600
RAZEM
0.600
11.880
RAZEM
11.880
4.560
RAZEM
4.560
12.000
RAZEM
12.000
1.000
RAZEM
1.000
56.500
RAZEM
56.500
56.500
RAZEM
56.500
56.500
RAZEM
56.500
214.500
RAZEM
214.500
106.500
RAZEM
106.500
m3
m3
Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie
m2
56.5
m2
m
m
17 TZKNBK V - Podłoga z desek obrzynanych 32 mm z przycięciem styków i ostruganiem jed- m2
d.4 068
nej strony - 50% desek do wymiany - 213 m2 x 0,5 = 106,5 m2
106.5
m2
Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla bogdan
28.000
m2
Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz- m2
nie, nakładanie zaprawy kryjąco
56.5
m2
-3-
28.000
RAZEM
m2
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, m2
pilastrach - 113 mb x 0,5 m (na wysokośc do 0,5m od posadzki)
56.5
m2
4 Wzmocnienie belek stropowych i uzupełnienie podłogi na poddaszu
16 TZKNBK V - Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z przymocowaniem ich
d.4 074
śrubami i gwoździami - dwustronnie 22 szt x 9,75 m = 214,5 m
214.5
120.000
m2
9 KNR-W 2-02 Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - okiennice w wieży - m2
d.2 1027-05
analogia
11.88
m2
10 KNR-W 2-02 Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2
d.2 1027-05
4.56
120.000
RAZEM
m2
7 KNR-W 2-02 Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fa- m2
d.2 1003-02
brycznie o powierzchni do 2.0 m2 - okna okrągłe w wieży - 4 szt.
4.91
m2
8 KNR-W 2-02 Okna pojedynczo szklone użyteczności publicznej o powierzchni do 1.0 m2 d.2 1003-01
okna prostokątne w wieży - 2 szt.
0.60
Razem
szt.
3 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2 0353-05
4.56
m2
6 KNR 0-19
d.2 1024-05
Poszcz
Kościół Janiszowice 02.06. przedmiar.prd
Lp.
5
18
d.5
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Wymiana podsufitki drewnianej nad nawą główną i w nawie bocznej
TZKNBK VII Odgrzybianie stropów przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzch- m2
nia ponad 5 m2 bez przerw - 50% powierzchni
-278
105.05
m2
19 TZKNBK V - Wymiana podsufitki z desek grub. 25 mm nad nawą główną - analogia, montaz m2
d.5 076
na styk z nakładką - 210,1 + 11 = 221,10 m2 - wymiana 50 % desek
110.55
m2
20 TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
d.5 0651-01
stolarskich - pierwszy raz
221.10
m2
21 TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
d.5 0651-02
stolarskich - drugi raz
221.1
m2
6 Malowanie deskowania balustrady oraz podsufitki empory
22 KNR 4-04
Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust -(usunięcie płyciny z balusd.6 0405-03
trady) - analogia
12.40
23 KNNR-W 3
d.6 1011-03
Lakierowanie powierzchni drewnianych- lakierobejca na deskowaniu balustrady schodowej - analogia 12,4 x 2
24.8
24 TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
d.6 0651-01
stolarskich - pierwszy raz - podsufitka empory
38.5
7 Malowanie ścian
25 TZKNBK XV Usunięcie starej farby olejnej z lamperii za pomoca ługowania - po raz pierwd.7 0429-01
szy
28.95
m2
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności : 710,03 + 77,0 = 787,03 m2
787.03
28 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
d.7 1204-02
ścian
710.03
29 KNR 4-01
d.7 1204-01
30 KNR 0-40
d.7 0212-02
m2
31 KNR 0-40
d.7 0212-04
m2
m2
-4-
Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla bogdan
110.550
RAZEM
110.550
221.100
RAZEM
221.100
221.100
RAZEM
221.100
12.400
RAZEM
12.400
24.800
RAZEM
24.800
38.500
RAZEM
38.500
28.950
RAZEM
28.950
90.000
RAZEM
90.000
787.030
RAZEM
787.030
710.030
RAZEM
710.030
77.000
RAZEM
77.000
56.500
RAZEM
56.500
56.500
RAZEM
56.500
54.690
RAZEM
54.690
54.690
RAZEM
54.690
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
8 Malowanie słupów drewnianych farbą olejną
32 TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
m2
d.8 0651-01
stolarskich - słupy drewniane - pierwszy raz : 31,68 + 9,04 + 8,16 + 5,81 = 54,
69 m2
54.69
m2
9 Wywóz gruzu
34 KNR 4-04
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
d.9 1101-01
ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km
5
105.050
m2
Wykończenie powierzchni tynków renowacyjnych -- wykonanie powłoki malars- m2
kiej - dwukrotne
56.5
m2
33 TZKNBK XV Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów
d.8 0651-02
stolarskich - drugi raz
54.69
105.050
RAZEM
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- m2
tów
77.0
m2
Wykończenie powierzchni tynków renowacyjnych - gruntowanie pod powłoki
malarskie
56.5
Razem
m2
26 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.7 0709-06
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły - zaklejanie bruzd po instalacji
elektrycznej- analogia
90
szt.
27 KNR 4-01
d.7 1204-08
Poszcz
m2
m2
m3
m3
5.000
Kościół Janiszowice 02.06. przedmiar.prd
Lp.
Podstawa
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
10 Mycie po robotach malarskich
35 TZKNBK XV Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ściad.10 0756-01
nach
320
-5-
Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla bogdan
j.m.
Poszcz
RAZEM
Razem
5.000
m2
m2
320.000
RAZEM
320.000