dokumentacja dotycząca przetargu ofertowego

Transkrypt

dokumentacja dotycząca przetargu ofertowego
Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie;
Prawo własności zabudowanych gruntów;
KW nr T01T/00030929/7
DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU
OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO
Kraków, dnia 27.03.2014r.
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
SPIS TREŚCI
I.
Przedmiot sprzedaży ................................................................................................................. 3
II.
Przeznaczenie nieruchomości ................................................................................................... 5
III.
Obciążenia nieruchomości ........................................................................................................ 5
IV.
Informacja o przetargu .............................................................................................................. 6
Załącznik nr 1. Kopia wypisu z rejestru gruntów ................................................................................... 9
Załącznik nr 2. Kopia mapy zasadniczej ............................................................................................... 10
Załącznik nr 3. Kopia mapy ewidencyjnej............................................................................................ 11
Załącznik nr 3. Rzuty kondygnacji ……………………………………………………………………………………………..…..12
Załącznik nr 5. Dokumentacja fotograficzna ....................................................................................... 13
2
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
I.
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest:
Prawo własności gruntu działek ewidencyjnych o nr 169/4, 169/5, 202/1, 206/5 w obr. 44 Toruń, o
łącznej powierzchni 5867m2, wraz z zabudowaniami, położonych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 41
w Toruniu.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta o nr T01T/00030929/7, prowadzona przez Sąd
Rejonowy w Toruniu.
Do 2006 r. teren ten stanowił własność PEC Toruń Sp. z o.o.
Teren nieruchomości posiada dostęp do ul. M. Skłodowskiej – Curie od strony południowej, od
strony zachodniej do linii kolejowej. Sąsiedztwo działki stanowią tereny zabudowy przemysłowej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami użytkowymi i wiatą o konstrukcji stalowej.
Przedmiotowe działki posiadają łączną powierzchnię 5867 m2 i tworzą kształt regularny, wydłużony
– korzystny. Układ hipsometryczny płaski. Kompleks działek posiada dogodny dostęp do uzbrojenia
technicznego w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ciepłowniczą. Teren działek
zabudowany jest budynkami i budowlami przemysłowymi. Wokół budynku place utwardzone z
kostki betonowej typu TRYLINKA i drogi wewnętrzne utwardzone płytami betonowymi wylewanymi
na miejscu oraz z asfaltu lanego. Ogrodzenie z przęseł z siatki ogrodzeniowej mocowanych na
słupkach stalowych. Od strony ulicy, brama stalowa, dwuskrzydłowa i furtka wejściowa.
Opis Techniczny budynków.
Budynek magazyn-pogotowie PEC:
Parametry budynku:
• powierzchnia użytkowa - 1222,4 m²
• powierzchnia użytkowa części biurowej - 390,0 m²
• powierzchnia pomieszczenia przepompowni wody sieciowej - 173,87 m²
• rok budowy - 1980
Budynek wolnostojący z przybudowanym budynkiem magazynu farb i lakierów. Budynek,
niepodpiwniczony, parterowy. Obiekt posiada cześć biurową i przemysłowo-magazynową. Cześć
biurowo-socjalna o konstrukcji tradycyjno-uprzemysłowionej, część magazynowo–garażowa o
konstrukcji szkieletowej, żelbetowej, prefabrykowanej. Budynek wyposażony jest w instalację:
wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, c.o., telefoniczną i alarmową.
Budynek magazynu farb i lakierów:
Parametry budynku:
• powierzchnia użytkowa - 71,7 m²
• rok budowy - 1980
Budynek przylega do budynku magazynu pogotowia PEC. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i c.o.
Wiata stalowa:
3
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Parametry:
• powierzchnia użytkowa - 170,0 m²
Obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji szkieletowej stalowej.
W pomieszczeniach budynku „magazyn-pogotowie PEC” 1/28 i 1/29 (załącznik graficzny), o łącznej
powierzchni 173,9 m2, zlokalizowana jest przepompownia wody sieciowej (msc). Nabywca ustanowi
służebność dostępu do tych pomieszczeń oraz dojazdu przez działkę nr 169/5 i 202/1, w celu
wykonywania robót budowlanych, remontowych, eksploatacyjnych i modernizacyjnych tych
urządzeń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Linie kablowe zasilające (ENERGA) oraz sieć teletechniczna (łącze światłowodowe TORMAN),
zlokalizowane na nieruchomości, będą objęte służebnościami przesyłu.
Służebność gruntowa właściciela działki nr 169/5 na rzecz właściciela działek nr 166/5, 165/1, 166/7
polegająca na dostępie do odcinka przewodu wodociągowego wody pitnej wraz z komorą
wodomierzową „W1”, kanalizacji deszczowej z wylotem do studzienki odbiorczej D1 i kanalizacji
sanitarnej z wylotem do studzienki odbiorczej S1.
Pomieszczenia w budynkach są przedmiotem umów najmu i dzierżawy.
Zdjęcie nr 1. Ortofotomapa.
4
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Zdjęcie nr 2. Plan miasta.
II.
Przeznaczenie nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, który aktualnie nie jest objęty żadnym
obowiązującym ani sporządzanym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, ale dla którego
istnieje obowiązujące Studium Kierunków I Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego.
Aktualny sposób użytkowania działek zgodny jest z funkcją określoną w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia, przyjętym uchwałą Rady Miasta
m1032/2006 z dnia 18 maja 2006 r. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z ww. studium znajduje
się w obszarze usług publicznych.
Zamierzenia inwestycyjne na tym terenie realizowane mogą być jedynie w drodze procedury
przewidzianej dla obszarów nie objętych Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a wiec na
podstawie wniosku o warunkach zabudowy.
III.
Obciążenia nieruchomości
Pomieszczenia w budynkach są przedmiotem umów najmu i dzierżawy.
5
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
IV.
Informacja o przetargu
Siedziba i adres Zbywcy:
EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Ceramiczna 6, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS:
0000021671. NIP 879-017-06-62. Kapitał zakładowy w całości opłacony 39 044 129,- zł.
Miejsce składania ofert:
- osobiście w sekretariacie EDF Toruń S.A. w Toruniu (87-100), ul. Ceramiczna 6, lub pisemnie na
ten sam adres.
Termin składania ofert:
- 9 maja 2014r. do godziny 15:00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
- 12 maja 2014r. o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Budynku Zarządu EDF Toruń S.A. w Toruniu
przy ul. Ceramicznej 6.
Cena wywoławcza:
- 2 000 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony złotych).
Informacja o podatku VAT:
- do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według
stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Informacja na temat wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 100 000,00 zł [słownie:
sto tysięcy złotych 00/100] na rachunek bankowy:
ING BANK ŚLĄSKI S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
Nr rachunku PL: 70 1050 0086 1000 0090 3004 8947.
Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na
poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca,
którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Termin wniesienia wadium – 9 maja 2014r. do godziny 15.00.
Kryteria oceny ofert:
- cena.
Informacje o ustanowieniu przy sprzedaży ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości:
- służebności dostępu do pomieszczeń w budynku „magazyn-pogotowie PEC” o nr 1/28 i 1/29
(załącznik graficzny), o łącznej powierzchni 173,9 m2, w których jest zlokalizowana przepompownia
wody sieciowej (msc) oraz dojazd przez działkę nr 169/5 i 202/1, w celu wykonywania robót
6
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
budowlanych, remontowych, eksploatacyjnych i modernizacyjnych tych urządzeń, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
- służebności przesyłu dla sieci energetycznej oraz teletechnicznej,
- służebność gruntowa właściciela działki nr 169/5 na rzecz właściciela działek nr 166/5, 165/1,
166/7 polegająca na dostępie do odcinka przewodu wodociągowego wody pitnej wraz z komorą
wodomierzową „W1”, kanalizacji deszczowej z wylotem do studzienki odbiorczej D1 i kanalizacji
sanitarnej z wylotem do studzienki odbiorczej S1,
- służebność dojazdu do działki nr 169/4, na której znajduje się budynek stacji trafo, będący
własnością Zakładu Energetycznego.
Wymagane dokumenty.
Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej adnotacją „Oferta przetargowa na
sprzedaż nieruchomości nr II przy ul. M. Skłodowskiej-Curie – nie otwierać” i muszą zawierać:
a)
firmę lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,
b)
datę sporządzenia oferty,
c)
oświadczenia Oferenta o:
- zobowiązaniu do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
w tym opłat notarialnych i sądowych, stosownych podatków oraz kosztów pracy tłumacza
przysięgłego (w przypadku podmiotu nieposługującego się językiem polskim),
- zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w materiałach przetargowych oraz o przyjęciu
tych warunków bez zastrzeżeń,
- zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
- zobowiązaniu do ustanowienia w umowie sprzedaży nieodpłatnych i na czas nieokreślony
służebności wskazanych przez sprzedającego,
d)
oferowaną cenę wywoławczą,
e)
dowód wniesienia wadium,
f)
podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
g)
odpis z właściwego rejestru (KRS) oraz inne dokumenty, w tym pełnomocnictwo, jeżeli
z wyżej wymienionych odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty.
Termin zawarcia umowy z nabywcą:
- zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zbywcę.
Termin i zasady okazania nieruchomości:
- okazanie nieruchomości nastąpi po uprzednim umówieniu terminu.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących Nieruchomości oraz o
warunkach przetargu jest:
Marcin Gzyl tel. +48 12 620 9528, adres e-mail: [email protected]
Dodatkowo z treścią dokumentacji przetargowej można się zapoznać na stronie internetowej EDF
Polska S.A. oraz w siedzibie EDF Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6.
Dodatkowe zastrzeżenia:
7
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
a) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
b) W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg
ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia oferentów, którzy
złożyli równorzędne oferty, o terminie dodatkowego przetargu. W dodatkowym przetargu ustnym
ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny
zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych
postąpień.
c) Nabywca zobowiązany jest do:
- zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zbywcę ;
- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat
notarialnych, opłat sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
- zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej
z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca który najpóźniej w chwili
zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty
oraz złożone wadium;
d) Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią dokumentacji przetargowej i regulaminem
przetargu.
8
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Załącznik nr 1. Kopia wypisu z rejestru gruntów
9
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Załącznik nr 2. Kopia mapy zasadniczej
10
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Załącznik nr 3. Kopia mapy ewidencyjnej
11
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Załącznik nr 4. Rzut
kondygnacji
12
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Załącznik nr 5. Dokumentacja fotograficzna
wjazd na teren nieruchomości
drogi wewnętrzne
place utwardzone
budynek magazynu - pogotowia
wjazd do przepompowni
13
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
pom. biurowe
korytarz
szatnia
pompownia
magazyn
14
TORUŃ, UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE
magazyn farb i lakierów
wiata stalowa
15