Tekst tekst tekst tekst, by zejść poniżej poziomu logo należy użyć

Transkrypt

Tekst tekst tekst tekst, by zejść poniżej poziomu logo należy użyć
Regulamin akcji:
"Dukat za zdjęcie z Warowni!”
I Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem akcji jest Warownia Pszczyńskich Rycerzy
w Pszczynie, ul. Bielska 50, 43-200 Pszczyna.
II Słowniczek użytych pojęć
1.
2.
3.
4.
Strona akcji – strona www: www.warownia.com.pl.
Profil Facebook akcji – profil o adresie: www.facebook.com/warownia.
Organizator - Warownia Pszczyńskich Rycerzy w Pszczynie, ul. Bielska 50, 43-200 Pszczyna.
Uczestnik - osoba dobrowolnie biorąca udział w akcji i zgadzająca się na postanowienia niniejszego
regulaminu.
III Zasady uczestnictwa w akcji
1. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w akcji jest przekazanie swoich zdjęć przestawiających
Warownię bądź filmu przedstawiającego Warownię Organizatorowi. Przekazanie może się odbyć
poprzez formularz na stronie www, bądź też wklejenie ich profil Facebook Warowni.
3. Wykonane zdjęcia lub filmy muszą przedstawiać Warownię Pszczyńskich Rycerzy z zewnątrz bądź
też wnętrza Warowni. Materiały mogą zawierać np. pozdrowienia z Warowni bądź polecenia tego
miejsca.
4. Materiały zgłoszone przez Uczestnika muszą być wykonane osobiście przez Uczestnika i
przysługiwać mu muszą do nich nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz nie mogą
one naruszać praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
Zgłoszenie przez Uczestnika pracy w konkursie jest równoznaczne ze spełnieniem tych warunków.
Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie tych praw.
5. Organizator akcji bez konieczności poinformowania uczestnika akcji nie zakwalifikuje do udziału w
niej prac naruszających obowiązujące przepisy prawa, naruszające uczucia osób trzecich, zawierające
treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie, godzących w wizerunek
Organizatora, zawierające wizerunki obiektów, będące znakami zastrzeżonymi, nie spełniające
wymogów technicznych bądź artystycznych, naruszających inne postanowienia niniejszego
regulaminu.
6. W przypadku występowania w pracach rozpoznawalnych osób, Uczestnik konkursu jest
zobowiązany do uzyskania zgody w/w osób na opublikowanie i publiczną prezentację oraz na
żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
7. Zgłaszając swoją pracę (zdjęcia lub filmy) do akcji, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone
wykorzystywanie zgłoszonych prac przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przysłanych prac.
9. Uczestnik akcji wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.
IV Nagrody
Nagrodami w akcji są:
1. Dukaty do wykorzystania w Warowni.
2. Miesięcznie przyznawane jest maksymalnie 10 nagród.
3. Dany użytkownik może otrzymać nagrodę raz na kwartał (raz na trzy
miesiące).
V Przekazanie nagrody
1. Uczestnicy akcji zobowiązani są w terminie do 7 dni od otrzymania
zawiadomienia o zakwalifikowaniu pracy do akcji,
przesłać
wiadomość zwrotną do Organizatora. Brak tej informacji zostanie
uznany jako rezygnacja z nagrody.
VI Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od
niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy, bądź systemu uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników akcji nieprawdziwych
danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do
nagrody.
3. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody oraz jej niezgodność z opisem lub
zdjęciem zamieszczonym w akcji.
4. Wszelkie informacje o akcji dostępne na Stronie akcji mają charakter jedynie informacyjny.
VII Dane osobowe uczestników
1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133 poz. 883) przez Organizatora
konkursu w celu jego przeprowadzenia.
2. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.
U. nr 133, poz.883) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora konkursu w celach marketingowych oraz wyraża zgodę w rozumieniu przepisów
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.Dz. U. Nr
144, poz. 1204 z późn.zm.) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji promocyjnych
i handlowych od Organizatora konkursu.
VIII Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji.
2. Akcja nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawy o grach losowych (Ustawa z dnia 29 lipca 1992
Dz.U.Nr 68, poz.341 z późn.zm.).
3. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą
udostępniane Uczestnikom pod adresem www.warownia.com.pl