oświadczenie o nie otrzymaniu/wysokości otrzymanej pomocy

Transkrypt

oświadczenie o nie otrzymaniu/wysokości otrzymanej pomocy
OŚWIADCZENIE
O NIE OTRZYMANIU/WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY
PUBLICZNEJ
W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
Świadoma/my odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych /art. 297 k.k./
oświadczam, że:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Nazwa Spółdzielni/Podmiotu, adres, NIP, REGON)
świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
oświadczam
że w obecnym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach budżetowych
spółdzielnia Socjalna/Podmiot nie otrzymał/a pomocy de minimis / otrzymał/a pomoc de
minimis1 w wysokości stanowiącej równowartość …………… Euro (zgodnie z otrzymanymi
zaświadczeniami o udzieleniu pomocy de minimis)
1
UWAGA:
Zgodnie z art. 44 ust. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007, Nr 59, poz. 404) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2 oraz art. 39 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości
równowartości 10 000 euro.
……………………………..
Miejscowość i data
…………..………………………….....……..
czytelny podpis osób
reprezentujących Podmiot/Spółdzielnię

Podobne dokumenty