Zlecenie transportowe - Agencja Celna ANNEBERG Sp. z oo

Transkrypt

Zlecenie transportowe - Agencja Celna ANNEBERG Sp. z oo
Zleceniobiorca:
Zleceniodawca:
Opis ładunku:
Nazwa:
Waga brutto/netto:
Ilość i rodzaj kontenerów:
Wartość towaru:
Płatnik:
Towar o znaczeniu strategicznym:
Tak
Nie
Ubezpieczenie towaru:
Tak
Eksporter/Sprzedający:
Firma :
Adres:
Telefon:
E-mail:
Importer/Kupujący:
Firma:
Adres: ­
Telefon:
E-mail:
Dostawca/ Miejsce załadunku:
Firma :
Adres:
Telefon:
E-mail:
Odbiorca/ Miejsce dostawy:­
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Port załadunku/wyładunku:
Warunki dostawy wg
Incoterms 2010
Nie
Termin gotowości towaru do załadunku:
Dodatkowe instrukcje, uwagi:
Oświadczenie zleceniodawcy:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższych dokumentów i akceptuję warunki w nich zawarte.
Uzgodniona stawka frachtowa:
Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie oraz Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 (OPWS).
Wszelkie spory rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zleceniobiorcy.
Oświadczenie Zleceniodawcy: Znana nam jest treść OPWS 2010. Zobowiązujemy się do terminowego pokrycia
wszelkich kosztów i wydatków związanych z realizacją niniejszego zlecenia.
Data, miejscowość:
973-07-11-824
AGENCJA CELNA ANNEBERG SP. Z O.O.
ul. Kostrzyńska 8, 65-127 Zielona Góra
NIP: 973-07-11-824, REGON: 977920095
Imię i nazwisko oraz podpis zleceniodawcy:
T +48 68 451 99 66
F +48 68 451 99 65
E [email protected]
www.ac.anneberg.com.pl

Podobne dokumenty