122 /2016 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE

Transkrypt

122 /2016 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 26 kwietnia 2016 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2016 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 26 kwietnia 2016 roku
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
Obrona narodowa
0,00
1 200,00
1 200,00
Pozostałe wydatki obronne
0,00
1 200,00
1 200,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
300,00
300,00
4300
Zakup usług pozostałych
0,00
900,00
900,00
8 506 087,00
5 737,00
8 511 824,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
333 858,00
6 487,00
340 345,00
Świadczenia społeczne
333 858,00
6 487,00
340 345,00
Dodatki mieszkaniowe
70 766,00
814,00
71 580,00
Świadczenia społeczne
70 751,00
814,00
71 565,00
Zasiłki stałe
130 912,00
- 1 564,00
129 348,00
Świadczenia społeczne
130 912,00
- 1 564,00
129 348,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
517 321,00
135 964,00
653 285,00
Pomoc materialna dla uczniów
58 528,00
135 964,00
194 492,00
Stypendia dla uczniów
58 528,00
135 964,00
194 492,00
22 470 524,50
142 901,00
22 613 425,50
752
75212
Pomoc społeczna
852
85214
3110
85215
3110
85216
3110
854
85415
3240
Razem: