Język, umysł i kultura seminarium magisterskie

Komentarze

Transkrypt

Język, umysł i kultura seminarium magisterskie
Prof. Krzysztof Kosecki
Język, umysł i kultura seminarium magisterskie
Seminarium przyjmuje założenie, że język stanowi odbicie ludzkiego systemu pojęciowego.
Jego przedmiotem będą podstawowe i zaawansowane pojęcia językoznawstwa kognitywnego,
takie jak metafora, metonimia, kognitywne schematy wiedzy, kategorie oparte na
prototypach, itd. Zdefiniujemy te pojęcia, a następnie zobaczymy jak one funkcjonują w tak
różnych językach jak angielski, węgierski, niemiecki, japoński, polski, hiszpański i inne.
Będziemy też omawiać sposoby zastosowania wyżej wspomnianych pojęć w opisie różnych
społecznych odmian języka (slang, żargon, grypsera), przestrzeni, czasu, emocji, a także w
komunikacji niewerbalnej i tekstach literackich. Analizy będą więc prowadzone z
perspektywy wielości i różnorodności kultur i języków. Ich przedmiotem mogą być, między
innymi, następujące zagadnienia:
elementy języka i komunikacji;
elementy semantyki językowej i logiki;
język dosłowny i niedosłowny;
przestrzeń i czas w kulturze;
język a płeć;
język a wiek biologiczny;
język dyskursu politycznego;
elementy socjolingwistyki (odmiany języka, np. slang, żargon, argot, itp.);
eufemizm w języku;
kontakty językowe i zapożyczenia w językach;
uprzedzenia i stereotypy w kulturze i w języku;
ogólna teoria metafory i metonimii pojęciowej;
kategoryzacja: ujęcia klasyczne i prototypowe;
moralność i jej metafory (rodzina i jej modele pojęciowe–tzw. „surowy ojciec” i „opiekuńczy
rodzic”);
pojęciowa i językowa struktura emocji, np. gniewu, szczęścia, miłości i dumy;
kulturowe koncepcje małżeństwa;
językowe przedstawienia pojęcia jaźni;
umysł a ciało w pojęciach i w języku;
gesty a pojęcia;
języki migowe a języki foniczne i sposoby wyrażania w nich pojęć;
metafora i metonimia w zaburzeniach mowy, np. w afazji;
odmiany języka angielskiego na świecie i ich struktura pojęciowa;
metafory i metonimie w analizie tekstów literackich;
poetyka kognitywna a poetyka strukturalizmu;
metafora i metonimia w przekładzie tekstów literackich.
LECTURES AND PROSEMINARS RELATED TO THE MA SEMINAR/WYKŁADY I
PROSEMINARIA ZWIĄZANE Z SEMINARIUM MAGISTERSKIM
World Englishes/Język angielski na świecie
proseminar/proseminarium
winter term/semestr zimowy 2013/14
Translation/Przekład
proseminar/proseminarium
summer term/semester letni 2013/14
Culture and Non-Verbal Communication/Kultura i komunikacja niewerbalna
lecture/wykład
summer semester/semester letni 2013/14

Podobne dokumenty