Mój Biznes - Ubezpieczenia Lublin

Transkrypt

Mój Biznes - Ubezpieczenia Lublin
Mój Biznes
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Mój Biznes
150
Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej*:
• wypadkiem komunikacyjnym w pracy
201 600 zł
• wypadkiem komunikacyjnym
151 200 zł
• wypadkiem w pracy
151 200 zł
• nieszczęśliwym wypadkiem
100 800 zł
• zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
74 400 zł
• przyczyną naturalną
50 400 zł
• świadczenie dla dziecka (osierocenie)
3 000 zł
Świadczenia z tytułu śmierci współubezpieczonych*:
• śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
12 200 zł
• śmierć małżonka – naturalna
7 200 zł
• śmierć dziecka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
5 500 zł
• śmierć dziecka – naturalna
3 000 zł
• śmierć rodziców spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
4 200 zł
• śmierć rodziców – naturalna
1 700 zł
• śmierć rodziców małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
4 200 zł
• śmierć rodziców małżonka – naturalna
1 700 zł
Urodzenie:
• urodzenie dziecka
1 700 zł
• urodzenie martwego dziecka
3 400 zł
Świadczenia zdrowotne:
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 100%
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1%
• wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego (22 jednostki chorobowe)
60 000 zł
600 zł
5 000 zł
• leczenie szpitalne - minimum 4-dniowy pobyt w szpitalu*.
Świadczenie za każdy dzień (płacone od 1. dnia) pobytu w szpitalu spowodowanego:
wypadkiem komunikacyjnym
225 zł
wypadkiem w pracy
225 zł
zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
112,50 zł
nieszczęśliwym wypadkiem
187,50 zł
chorobą
jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii
rekonwalescencja – za każdy dzień rekonwalescencji (zwolnienia lekarskiego) po pobycie w szpitalu
• karta apteczna – prawo do odbioru w aptece produktów o wartości:
Indywidualna kontynuacja Typ A
Składka miesięczna
* Kwota świadczenia wskazana w tabeli jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU, wypłacaną
w przypadku zajścia danego zdarzenia.
Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
•U
mowa umożliwia indywidualne kontynuowanie ubezpieczenia na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia
indywidualnie kontynuowanego, kod warunków PTKP50/PTKP51.
•S
kładka od 1000 zł sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu indywidualnie kontynuowanym – 6 zł.
•Ś
wiadczenie za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
– 4% sumy ubezpieczenia.
Informacje o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA są zawarte w ogólnych warunkach
grupowego ubezpieczenia typ P Plus, dostępnych w oddziałach PZU i na stronie pzu.pl.
801 102 102
Opłata zgodna z taryfą operatora
pzu.pl
75 zł
750 zł
37,50 zł
200 zł
tak
150 zł