Adm.VI-25/3/2016 Łódź, dnia 7 listopada 2016 r. OGŁOSZENIE O

Transkrypt

Adm.VI-25/3/2016 Łódź, dnia 7 listopada 2016 r. OGŁOSZENIE O
Wąj§wódzki Sąd Administracyjny
W Łodzi
IM-34 Łódź, ul. Piotrkowski 135
NIP 725-18-69-360
Łódź, dnia 7 listopada 2016 r.
Adm.VI-25/3/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 E U R O , do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo z a m ó w i e ń publicznych
(Dz.U.2015.2164 ze zm.)
1 Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej 135 świadczona w okresie od 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
90-434 Ł ó d ź , ul. Piotrkowska 135
p o k ó j n r 16 w godzinach 7.30. - 15.30.
3
Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 11.00
4
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego,
sala konferencyjna.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert
oraz warunki
umowy
zostały
zawarte w
Specyfikacji
Istotnych W a r u n k ó w
Zamówienia
stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
Kiero^Hik
Oddziału I
AgnieshmKaminska-Hryniów

Podobne dokumenty