Formularz ofertowy

Transkrypt

Formularz ofertowy
…………………………………..…………………………
(miejscowość, data)
(Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy)
Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania
”ZAŚCIANEK”
ul. Adama Mickiewicza 5
63-210 Żerków
FORMULARZ
OFERTOWY
Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
Adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..
Tel/Fax: …………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………..
REGON: ………………………………………………………………………………………………..
(lub pieczątka firmowa Oferenta)
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: …………………….. z dnia: ………………………..
(Znak sprawy z Zapytania Ofertowego)
(data Zapytania Ofertowego)
Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
1. Termin realizacji: ………………………………………………………………………………..
2. Termin i forma płatności: ……………………………………………………………………….
3. Cena netto: ………………………………………………………………………………………
4. Cena brutto: ……………………………………………………………………………………..
(słownie brutto: ………………………………………………………………………….)
………………………………………………………
(Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionych ze strony Oferenta)

Podobne dokumenty