Podatek od nieruchomości

Transkrypt

Podatek od nieruchomości
PRZEWODNIK PO USŁUGACH URZĘDU MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA
SPRAWY
NR TELEFONU
GODZINY PRACY
REFERAT DS. WYMIARU PODATKU
(O87) 421 90 53
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00 – 15.00
CZWARTEK
8.00 – 16.00
1.
WYMAGANE
DOKUMENTY
2.
1.
OPŁATY
2.
TERMIN ZAŁATWIENIA
SPRAWY
TRYB ODWOŁAWCZY
PODSTAWA PRAWNA
INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
(OSOBY FIZYCZNE DRUK IN-1) W TERMINIE 14 DNI OD DNIA
ZAISTNIENIA OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH POWSTANIE ALBO
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZAISTNIENIA
ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ WYSOKOŚCI OPODATKOWANIA.
DEKLARACJE NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (OSOBY PRAWNE I
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ DRUK DN-1) W TERMINIE DO DNIA 15
STYCZNIA ROKU PODATKOWEGO, A JEŻELI OBWIĄZEK PODATKOWY
POWSTAŁ PO TYM DNIU W TERMINIE 14 DNI OD DNIA WYSTĄPIENIA
OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH POWSTANIE ALBO WYGAŚNIĘCIE
OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB OD ZAISTNIENIA ZDARZENIA
POWODUJĄCEGO ZMIANĘ WYSOKOŚCI OPODATKOWANIA.
OSOBY FIZYCZNE – W 4 RATACH PROPORCJONALNYCH DO CZASU
TRWANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO (15.03, 15.05, 15.09, 15.11)
OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE MAJĄCE
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, W TYM SPÓŁKI NIE POSIADAJĄCE
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE W RATACH
PROPORCJONALNYCH
DO
CZASU
TRWANIA
OBOWIĄZKU
PODATKOWEGO – DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI MOŻNA UISZCZAĆ NA KONTO
URZĘDU;
PRZELEWEM NA RACHUNEK ORGANU PODATKOWEGO
08 9350 0001 0000 0329 2072 0004
LUB GOTÓWKĄ W KASIE – W PRZYPADKU OSÓB FIZYCZNYCH
RÓWNIEŻ W DRODZE INKASA U SOŁTYSA.
MAKSYMALNIE 30 DNI OD ZŁOŻENIA INFORMACJI (DEKLARACJI)
OD OTRZYMANEJ DECYZJI SŁUŻY PODATNIKOWI WNIESIENIE ODWOŁANIA DO
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE W TERMINIE
14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA DECYZJI ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA
MIASTA MIKOŁAJKI
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. Dz.U.Nr
121, poz. 844 z późn. zm/
Zaopiniowała - MARZENA RĄG
___________________________________________________________________________
Za aktualizację danych zawartych w niniejszej karcie informacyjnej odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny tj.
inspektor ds. wymiaru podatku
Ostatnia aktualizacja 22.01.2007