Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Pociecha A

Transkrypt

Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Pociecha A
Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Waloszek A.,
Wilk-Woźniak E., 2013: Small effects of a large sediment contamination with heavy metals
on aquatic organisms in the vicinity of an abandoned lead and zinc mine. Environmental
Monitoring and Assessment ; 185(12), 9825–9842.
Szarek-Gwiazda E., Michailova P., Ilkova J., Kownacki A., Ciszewski D., AleksanderKwaterczak U., 2013: The effect of long-term contamination by heavy metals on community
and genome alterations of Chironomidae (Diptera) in a stream with mine drainage water
(southern Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of
oceanography and hydrobiology , 42(4), 460–469.
Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D., 2012: Groundwater hydrochemistry and soil
pollution in a catchment affected by an abandoned lead-zinc mine: Functioning of a diffuse
pollution source. Environmental Earth Sciences, 65 (4), 1179-1189.
Ciszewski D., Kubsik U., Aleksander-Kwaterczak U., 2012: Long-term dispersal of heavy
metals in a catchment affected by historic lead and zinc mining. Journal of Soils and
Sediments, 12 (9), 1445-1462.
Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D., 2012: Zanieczyszczenie gleb na obszarze
historycznej eksploatacji rud Zn-Pb (rejon Lgoty). Górnictwo i Geologia, 7 (2), 23-33.
Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Walusiak E., 2011:
Phyto- and zooplankton in fishponds contaminated with heavy metal runoff from a lead-zinc
mine. Oceanological and Hydrobiological Studies International Journal of Oceanography and
Hydrobiology, 4 (4), 77-85.
Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., SzarekGwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E., 2011: Interdisciplinary
investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the
Matylda catchment – an attempt to classification. W: A. Zieliński (red.), Interdisciplinary
researches in natural sciences. Kielce, Jan Kochanowski University, 29-46.
Aleksander-Kwaterczak U., Kostka A., 2011: Lead in the environment of Lake Wigry (NE
Poland). Limnological Review, 11 (2), 59-68.
Szarek-Gwiazda E., Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Walusiak E.,
Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., 2011: Zbiorowiska hydrobiontów w stawie
podlegającym długookresowej antropopresji. W: W. Marszelewski (red.), Anthropogenic and
natural transformations of lakes Vol. 5. Toruń, 165-171.
Wardas M., Aleksander-Kwaterczak U., Jusik Sz., Hryc B., Zgoła T., Sztuka M., Kaczmarska
M., Mazurek M., 2010: An attempt to assess the impact of anthropopressure on the ecological
state of urbanized watercourses of the Krakow conurbation and the difficulties encountere.
Journal of Elementology, 15 (4), 725-743.
Rutkowski J., Piotrowska N., Kuprjanowicz M., Aleksander-Kwaterczak U., 2010:
Interdyscyplinarne badania jeziora Wigry. W: M. Ludwikowska-Kędzia i A. Zieliński (red.),
Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych.
Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 90-92.
Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Kwandrans J., Wilk-Woźniak
E., Waloszek A., 2010: Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie na
stan środowiska wodnego doliny Matyldy. Górnictwo i Geologia, 5 (4), 21-30.
Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D., Kubsik U., 2010: Zmiany zanieczyszczenia
osadów i gleb aluwialnych metalami ciężkimi w rejonie dawnej eksploatacji rud Zn-Pb w
Chrzanowie. W: J. Rajchel (red.), Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i
Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920-2010. Kraków, Wydawnictwa AGH, 51-60.
Aleksander-Kwaterczak U., Helios-Rybicka E., 2009: Contaminated sediments as a potential
source of Zn, Pb, and Cd for a river system in the historical metalliferous ore mining and
smelting industry area of South Poland. Journal of Soils and Sediments, 9 (1), 13-22.
Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Rutkowski J., Szczepańska J., 2009: Changes of
selected micropollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern
part of Wigry Lake (NE Poland). Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2), 51-55.
Aleksander-Kwaterczak U., Mazurek M., Wardas M., 2009: The use of physicochemical and
biological quality elements for the determination of aquatic environment quality as shown by
the example of watercourses in the surroundings of the Żelazny Most flotation tailings pond.
Polish Journal of Environmental Studies, 18 (2), 56-63.
Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Kostka A., 2009: Metale śladowe w osadach
jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w
świetle badań geologicznych i paleoekologicznych, 110-130.
Rutkowski J., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Krzysztofiak L., 2009: Osady
jeziora Wigry. W: J. Rutkowski, L. Krzysztofiak (red.), Jezioro Wigry. Historia jeziora w
świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. 83-109.
Aleksander-Kwaterczak U., 2009: Record of natural environment of Wigry Lake changes on
the basis of long sediment cores analyses. W: W. Marszelewski (red.), Anthropogenic and
natural transformations of lakes, Vol. 3. Toruń, 11-15.
Helios-Rybicka E., Aleksander-Kwaterczak U., 2009: Zanieczyszczenie osadów rzecznych w
krajach Unii Europejskiej i ich znaczenie w zarządzaniu w systemie zlewniowym. Geologia,
35 (2), 243-252.
Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Szarek-Gwiazda E., Kwandrans J., Waloszek A.,
Wilk-Wozniak E., 2009: Zapis XX-wiecznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie w
osadach cieków i stawów rybnych doliny Matyldy. W: I. Hildebrandt-Radke i in. (red.), Zapis
działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Środowisko i Kultura, 6, 114-117.
Kierczak J., Neel C., Aleksander-Kwaterczak U., Helios-Rybicka E., Bril H., Puziewicz J.,
2008: Solid speciation and mobility of potentially toxic elements from natural and
contaminated soils: a combined approach. Chemosphere, 73, 776-784.
Rutkowski J., Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., Żurek S., Piotrowska N.,
Krzysztofiak L., 2008: On Paleo- Wigry Lake (NE Poland) and its sediments covered
contemporary by peats. W: W. Bajkiewicz-Grabowska, D. Borowiak (red.), Anthropogenic
and natural transformations of lakes Vol. 2, 167-169.
Rutkowski J., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., Krzysztofiak L., 2008: Profundal
sediments of Wigry Lake (NE Poland). W: W. Bajkiewicz-Grabowska, D. Borowiak (red.),
Anthropogenic and natural transformations of lakes Vol. 2, 171-173.
Kostka A., Prosowicz D., Aleksander-Kwaterczak U., 2008: Zmienność przestrzenna
zawartości żelaza i manganu w osadach jeziora Wigry. Prace Komisji Paleogeografii
Czwartorzędu, Polska Akademia Umiejętności, 6, 145-152.
Aleksander-Kwaterczak U., 2007: Rozmieszczenie metali śladowych w rdzeniach osadów
wybranych rzek Polski. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1-114.
Aleksander-Kwaterczak U., Prosowicz D., 2007: Distribution of Cd and Pb in the lake
sediments cores from the Hańczańska Bay (Wigry Lake, NE Poland). Limnological Review, 7
(4), 215-219.
Aleksander-Kwaterczak U., Wardas M., Fuk A., Dudek K., 2006: A threat to the Mała Panew
River ecosystem due to Cd and Zn above standard concentrations in its bottom sediments.
Polish Journal of Environmental Studies, 15 (5), 631-634.
Wardas M., Aleksander-Kwaterczak U., Łojan E., Woźniak P., Wolski Ł., 2006:
Inwentaryzacja źródeł i ocena poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi osadów dennych
rzeki Prądnik-Białucha w Krakowie, celem określenia potencjału ekologicznego.
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4 (3), 161-169.
Helios-Rybicka E., Adamiec E., Aleksander-Kwaterczak U., 2005: Distribution of trace
metals in the Odra River system: Water - suspended matter - sediments. Limnologica, 35 (3),
185-198.
Aleksander-Kwaterczak U., Helios Rybicka E., 2004: Rozmieszczenie metali ciężkich w
pionowych profilach osadów rzecznych Małej Panwi. Geologia, 30 (2), 153-164.
Aleksander U., Sikora W.S., Wójcik R., 2004: Rozkład zawartości metali ciężkich pomiędzy
frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Odry. Geologia, 30 (2), 165-174.

Podobne dokumenty