ZP-URB-2-2016 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wykaz dostaw

Transkrypt

ZP-URB-2-2016 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wykaz dostaw
ZP-URB-2-2016
Zał. nr 6 do SIWZ
Pieczątka firmowa oferenta
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz dostaw wraz z referencjami odpowiadającymi swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (2013-2015).
Lp.
Nazwa i adres
Zamawiającego
Przedmiot
zamówienia
Termin
realizacji
Wartość
zamówienia
w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zał: Referencje
.................................,dnia..................
...............................................
(pieczęć i podpis osoby/osób
uprawnionych do reprezentacji)
1

Podobne dokumenty