Wniosek - studia podyplomowe

Transkrypt

Wniosek - studia podyplomowe
Pow iatow y Urząd Pracy w Wejherowie
CE NT RUM AKT Y W IZ ACJ I Z AW O DO W EJ
Ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
Tel.: 677-63-00, fax: 677-63-33,
www.pupwejherowo.pl, e-mail: [email protected] ,
[email protected]
Wejherowo, dnia……..…………...
SPZ.623
WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………….......................
2. Data urodzenia: ……………………………PESEL: …………………………………..
3. Nr. ewidencyjny w PUP: ………………. Data rejestracji: ……………………………
4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………
5. Nr telefonu: ……………………………………………………………………………..
6. Dotychczasowa pomoc ze strony PUP:
TAK
NIE
7. Jeżeli tak to jakiej pomocy udzielono: ………………………………………………….
8. Posiadanie kwalifikacje …………………………………………………………………
(zawód wyuczony)
……………………………………………………………………………………………….
(nazwa i rok ukończenia szkoły wyższej)
9. Wnioskuję o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
……………………………………………………………………………………………….
(kierunek studiów podyplomowych)
Prowadzonych przez: ……………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa i adres organizatora studiów podyplomowych)
w wysokości………………………………
Uzasadnienie celowości studiów podyplomowych (w celu uprawdopodobnienia, że ukończenie w/w
studiów zapewni wnioskodawcy uzyskanie odpowiedniej pracy):
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Pow iatow y Urząd Pracy w Wejherowie
CE NT RUM AKT Y W IZ ACJ I Z AW O DO W EJ
Ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
Tel.: 677-63-00, fax: 677-63-33,
www.pupwejherowo.pl, e-mail: [email protected] ,
[email protected]
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie:
Oświadczam, że:
- zostałem poinformowany(a) o zasadach dofinansowania studiów podyplomowych i po uzyskaniu
zgody zobowiązuję się do podpisania dwustronnej umowy, w której zostaną określone warunki
dofinansowania,
- zostałem pouczony(a) o konieczności dostarczania zaświadczenia z uczelni, za każdy miesiąc
osobno, o uczestnictwie w zajęciach studiów podyplomowych zgodnie z programem studiów
(zaświadczenie jest niezbędne do naliczenia i wypłaty stypendium, które jest wypłacane z dołu za
każdy miesiąc uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów podyplomowych).
W przypadku przyznania dofinansowania do kosztów studiów podyplomowych oraz stypendium,
proszę o wypłatę stypendium:
•
Na moje konto:……………………………………………………………………………....
(nazwa Banku i numer konta bankowego)
…………………………………………………………………………………………………...
•
W Banku, w terminie wskazanym przez PUP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących w niniejszym
kwestionariuszu do celów związanych z rozpatrzeniem mojego wniosku i na potrzeby badań
realizowanych lub zleconych przez Urząd w celu monitoringu skuteczności tej formy pomocy.
……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Załącznik do wniosku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Odcinek wpłaty własnej czesnego ,
Zaświadczenie
z
uczelni
o
kontynuowaniu
studiów
podyplomowych
oraz
i wysokości kolejnych płatności czesnego,
Program studiów (podpisany przez osobę uprawnioną i z pieczątką uczelni),
Harmonogram
studiów
(terminy
zjazdów
podpisany
przez
osobę
i z pieczątką uczelni),
Umowa z uczelnią dot. płatności za studia podyplomowe (jeśli jest zawierana),
Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych.
terminach
uprawnioną
Pow iatow y Urząd Pracy w Wejherowie
CE NT RUM AKT Y W IZ ACJ I Z AW O DO W EJ
Ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
Tel.: 677-63-00, fax: 677-63-33,
www.pupwejherowo.pl, e-mail: [email protected] ,
[email protected]
…………………………………….
(pieczęć firmowa )
Informacja dotycząca studiów podyplomowych
(wypełnia organizator studiów podyplomowych)
……………………………………………………………………………………………….
(nazwa organizatora studiów podyplomowych)
……………………………………………………………………………………………….
(adres organizatora studiów podyplomowych)
NIP …………………….………REGON…………………………PKD…………...……...
Telefon ………………………………..Fax………………………………………………...
Kierunek studiów podyplomowych ………………………………………………………...
Termin studiów podyplomowych: data rozpoczęcia ………………………………………
data zakończenia ……………………………………...
Całkowity koszt studiów podyplomowych (wysokość czesnego) …………………………
System płatności w ratach …………………………………………………………………..
Miejsce prowadzenia zajęć …………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z PUP ………………………………………………….
Nr telefonu ………………………………………………………………………………….
Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego organizatora studiów podyplomowych
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
z dopiskiem……………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….
(data, pieczęć imienna oraz podpis pracownika uczelni)