Przedmiar 6 - Dom Kultury

Transkrypt

Przedmiar 6 - Dom Kultury
Przedmiar robót
ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACJA ŚWIETLIC
WIEJSKICH
Budowa: Roboty remontowe wewnętrzne
Kody CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej,
krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Obiekt: ŚWIETLICE WIEJSKIE, DOMY KULTURY W GMINIE SUBKOWY
Zamawiający: Dom Kultury w Subkowach, ul. Wybickiego22 e,83-120 Subkowy
Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowo Techniczne Tadeusz Smól, ul. Janusza Korczaka 23, 83-110 Tczew
tel.691038899, mail: [email protected]
Kosztorys opracowali:
TADEUSZ SMÓL, ................................................................................................................................................................................................
Sprawdzający: ....................................................................................................................................................................................................................
Zamawiający:
Wykonawca:
..........
..........
Roboty remontowe budowlane 6
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1250)
Tabela elementów scalonych
Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk
VAT
70,00%R+ 70,00%S
11.00%(R+Kp(R))+11.00%(S+Kp(S))
23,00%
Nazwa elementu
1
ŚWIETLICA WIEJSKA W WAĆMIERZU
1.1
ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE SALI I KORYTARZA
2
ŚWIETLICA WIEJSKA W WIELKIEJ SŁOŃCY
2.1
ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE
3
WIEJSKI DOM KULTURY W RADOSTOWIE
3.1
ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE
4
WIEJSKI DOM KULTURY W MAŁYM GARCU
4.1
ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE
5
ŚWIETLICA WIEJSKA W BRZUŚCACH
5.1
ROBOTY BUDOWLANE
strona nr:
Wartość z
narzutami
2
ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACJA
ŚWIETLIC WIEJSKICH
Roboty remontowe budowlane 6
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1250)
Przedmiar robót
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość Krot.
Jedn.
1 ŚWIETLICA WIEJSKA W WAĆMIERZU
1.1 ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE SALI I KORYTARZA
1
2
3
4
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Zabezpieczenie podłóg folią
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do
1.6·m2
(0,70*2,0)*2+(0,80*2,00)
=
5 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią
6 Demontaż zaworu czerpalnego do spłuczek, z zakorkowaniem podejścia, Fi·15-20·mm
7 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa
8 Demontaż ustępu z miską fajansową
9 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt
10 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
11 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
44,00-5,91
12
13
14
15
=
4,40
4,400
38,09
38,09
Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła
51,1
157,90
45,00
m2
m2
m2
4,400
2,00
2,00
2,00
2,00
2,000
44,00
m2
szt
szt
kpl
kpl
kpl
m2
38,09
38,09
5,91
5,910
5,910
m2
m2
m2
m2
m2
2,050
1,000
m2
szt
4,800
3,00
30,00
30,00
m
szt
m2
m2
50,000
m2
30,000
m2
30,000
m2
50,000
25,00
26,400
m2
m2
m2
0,110
1,00
2,00
3,00
m2
szt
szt
szt
15,00
m2
5,750
m2
2 ŚWIETLICA WIEJSKA W WIELKIEJ SŁOŃCY
2.1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE
16 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2
2,05*1,00
17 Obsadzenie ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwi zewnętrznych
18 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko
3*1,6
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
=
=
2,05
2,050
4,80
4,800
Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników laminowanych
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość
3·mm) na tynku
50
=
50,00
50,000
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku
30
=
30,00
30,000
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
30
=
30,00
30,000
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
50,00
=
50,00
50,000
Tynki wewnętrzne z mieszanki tynkarskiej akrylowej lub żywicznej, wykonywane ręcznie, ściany
Zabezpieczenie podłóg folią
Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05-0,10·m2, grubość do 20·cm
3,14*0,06*0,6
=
0,11
0,110
Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe z żaluzjami
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm, typ A
Nawietrzaki podokienne, typ·A, wielkość 1.0 (grubość muru w cegłach)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm,
płytki 20x30, zaprawa "Ceresit" (płytki antypoślizgowe, mrozoodporne)
Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach
schody zewnętrzne
1,0*1,00*2
=
2,00
1,00*1,50
=
1,50
(0,18+0,27)*1,00*5
=
2,25
5,750
strona nr:
3
ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACJA
ŚWIETLIC WIEJSKICH
Roboty remontowe budowlane 6
Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1250)
Opis pozycji, wyliczenie ilości robót
34 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14·kg
Ilość Krot.
Jedn.
3,15
m
3 WIEJSKI DOM KULTURY W RADOSTOWIE
3.1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE
35 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
36 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
37 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
38 Zabezpieczenie podłóg folią
30,00
12
18,00
12
m2
m2
m2
m2
4 WIEJSKI DOM KULTURY W MAŁYM GARCU
4.1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE
39 Skasowanie wykwitów (zacieków)
40 Naprawy ubytków w tynku (mechaniczne uszkodzenia i odbicia, wyrównanie płszczyzny)
41 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
42 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (norma zwiększona ze względu
na łamana płaszczyznę sufitu)
43 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
44 Tynki wewnętrzne z mieszanki tynkarskiej akrylowej lub żywicznej, wykonywane ręcznie, ściany
45 Zabezpieczenie podłóg folią
8,60
3
m2
uszkodz
140,00
m2
140,00
34,00
40,00
66,00
m2
m2
m2
m2
312,00
84,5
227,5
92,00
84,5
m2
m2
m2
m2
m2
4,100
m2
2,000
1,00
szt
uszkodz
5 ŚWIETLICA WIEJSKA W BRZUŚCACH
5.1 ROBOTY BUDOWLANE
46 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
47 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
48 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
49 Tynki wewnętrzne z mieszanki tynkarskiej akrylowej lub żywicznej, wykonywane ręcznie, ściany
50 Zabezpieczenie podłóg folią
51 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2
2,05*1,00*2
=
4,10
4,100
52 Obsadzenie ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwi zewnętrznych (kompletne z dwoma zamkami patentowymi i
blokadą antywyważeniową)
1+1
=
2,00
2,000
53 Naprawy ubytków w tynku (mechaniczne uszkodzenia i odbicia)
strona nr:
4
ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACJA
ŚWIETLIC WIEJSKICH