pdf - zamówienie

Transkrypt

pdf - zamówienie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
P.P.H.U. „JAKUBEX” Zakład Szlifowania Szkła Wojciech Jakubek
Adres pocztowy:
Jutrzkowicka 53
Miejscowość:
Kod
Województwo:
Pabianice
pocztowy:
łódzkie
95-200
Tel.: 602-528-250, 42-215-94-15
Faks: 42-227-33-88
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jakubex.com
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup używanej szlifierko - ukosowarki
Opis przedmiotu zamówienia:
Używana szliferko – ukosowarka spełniająca co najmniej następujące warunki
techniczne:
1. wyposażenie w pięć głowic - trzy wykonujące szlif i polerowanie czoła tafli
szklanej oraz po jednej po każdej ze stron (przód-tył) do wykonywania
sfazowań,
2. wyposażenie w mikrokomputer rejestrujący parametry pracy i regulujący
nastawę maszyny, dzięki któremu operator na bieżąco śledzi przebieg
procesu,
3. pneumatyczna regulacja pracy poszczególnych głowic (dosuw)
4. obróbka szkła o grubości 3 - 22 mm,
5. wysokość szkła – min. 80 mm,
6. prędkość przesuwu: 0,4 – 3,2 m/min.
7. rok produkcji – nie starsza niż 2008,
8. gwarancja min. 12 m-cy.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
nie dłużej niż 14 dni od daty podpisania umowy / złożenia zamówienia
1|Strona
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 28 października 2011 r. o godz. 15: 00, przy czym
decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego , a nie data jej wysłania.
Oferty należy składać listownie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: 95-200
Pabianice, ul. Jutrzkowicka 53.
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z następującym opisem:
”Oferta sprzedaży używanej szlifierko – ukosowarki w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu z dnia 14.10.2011”.
Oferty zostaną otworzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 28 października 2011
roku o godz. 15: 30.
WARUNKI PRZETARGU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
•
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności (złożenie oferty w odpowiedzi na
niniejsze ogłoszenie jest jednoznaczne ze złożeniem
oświadczenia, że oferent posiada stosowne uprawnienia);
•
do oferty dołączą wypełnione oświadczenie, że
oferowana maszyna nie została w ostatnich siedmiu latach
zakupiona
z
wykorzystaniem
środków
publicznych
krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej –
wzór oświadczenia w załączeniu do ogłoszenia
Kryteria wyboru ofert
Waga
1. Cena
80%
2. Serwis w siedzibie Zamawiającego
20%
Sposób oceny spełnienia warunków
1. Cena
- oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów
- kolejne otrzymują punkty przyznane wg wzoru:
2. Serwis w siedzibie Zamawiającego (wyrażony w dniach
roboczych; 1 dzień = 24 godziny)
2|Strona
- oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu otrzyma 20
punktów
- kolejne otrzymują punkty przyznane wg wzoru:
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie
unieważnienia postępowania.
prawo
do
zmiany
ogłoszenia
i/lub
___________________________________________________________________________
Pabianice, 14 października 2011 r.
3|Strona