Oœwiadczenie dot. stanu wolnego

Transkrypt

Oœwiadczenie dot. stanu wolnego
.......................................................................
(imię i nazwisko)
........................................................................
(adres)
........................................................................
........................................................................
........................................................................
(nr dowodu osobistego)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe jestem stanu wolnego.
................., dnia ........................
............................................................
(podpis składającego oświadczenie)
...............................................................
(podpis pracownika jednostki sprzedaŜy
z pieczątką imienną)

Podobne dokumenty