PPd/99/06 zakup materiałów i urządzeń do rozbudowy centrali

Transkrypt

PPd/99/06 zakup materiałów i urządzeń do rozbudowy centrali
PPd/99/06 zakup materiałów i urządzeń do rozbudowy centrali telefonicznej
Wprowadził: Agata Latawiec, 2 listopada 2006 r. || Ostatnia aktualizacja: 2006-11-02 01:00:00
Warszawa, dnia 02.11.2006 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający:
Zlecający:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe Urzędu, ul.Grochowska 274.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy.
2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów i
urządzeń do rozbudowy centrali telefonicznej DEFINITY
G3si
z
wersją
oprogramowania
systemowego
V6i.03.1.230.7 wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem
i konfiguracją przeprowadzone w trybie zapytania o cenę.
3. Liczba otrzymanych ofert : 3, z tego odrzucono: 1.
4. Kryteria oceny ofert:
Cena
100 %
5. Ceny brutto:
oferta o najniższej cenie - nr 1 :
186.553,82 zł
oferta o najwyższej cenie - nr 2 :
225.968,61 zł.
6. Wybrano następującą ofertę:
nr oferty : 1
ANDRA Sp. z o.o., ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszawa.
7. Cena brutto wybranej oferty: 186.553,82 zł.
8.
Zamawiający wykluczył z postępowania firmę AVAYA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Iłżeckiej 26 (oferta nr 3) zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP (firma, pomimo wezwania
dokonanego na podstawie art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, nie dostarczyła dokumentów potwierdzających, że
dostawy wymienione w wykazie przedstawionym w ofercie zostały wykonane należycie).
9.
Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 zgodnie z 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP (została złożona przez
wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe - Content managed by modX
Copyright © 2011 | Designed by Swartor and GP

Podobne dokumenty