10 STOWARZYSZENIA.cdr

Transkrypt

10 STOWARZYSZENIA.cdr
10
STOWARZYSZENIA
PODSUMOWANIE U REGIONALISTÓW
Z udzia³em w³adz gminnych i cz³onka zarz¹du powiatu w¹growieckiego, 6 marca
cz³onkowie Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Go³anieckiej odbyli roczne walne zebranie
sprawozdawcze. W zebraniu uczestniczy³y tak¿e osoby wspieraj¹ce dzia³ania regionalistów.
Prezes TMZG z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci stowarzyszenia w ubieg³ym roku.
Dzia³alnoœæ towarzystwa wspierana by³a finansowo przez samorz¹d gminny oraz inwestora
farmy wiatrowej, EDP Renewables. Na rêce obecnego na zebraniu przedstawiciela firmy
przekazano podziêkowanie za sponsorowanie stowarzyszenia. Na zebraniu przyjêto plan
dzia³ania na rok bie¿¹cy, staraj¹c siê dalej popularyzowaæ wiedzê o regionie. Podczas
zebrania zwrócono uwagê na potrzebê rozszerzenia sk³adu cz³onków stowarzyszenia.
Wszystkich zainteresowanych problematyk¹ regionaln¹ zapraszamy w nasze szeregi.
Podczas zebrania dokonano wrêczenia Honorowej Nagrody Kulturalnej TMZG, któr¹ na
wniosek GOK otrzyma³a Katarzyna Paech, kieruj¹ca od kilku lat chórem „Kasztelanki”
dzia³aj¹cym przy miejscowym kole Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Laureatka nagrody otrzyma³a gratulacje od w³adz gminnych, zarz¹du powiatu
Adam Kusz - prezes TMZG (skrót redakcji)
w¹growieckiego i ko³a emerytów.
1% DLA OSP
Rozliczaj¹c podatek za 2013 rok, mo¿esz wesprzeæ OSP Go³añcz. Jeœli przeka¿esz 1 % na
rzecz naszej OSP - pomo¿esz sobie i innym. Wystarczy, ¿e wpiszesz NR KRS 0000116212 do
swojej deklaracji podatkowej. Wszystkim Tym, którzy w minionym roku rozliczeniowym
przekazali 1 % swojego podatku na rzecz OSP w Go³añczy serdecznie dziêkujemy! Liczymy
na Was tak¿e w tym roku.
STRA¯ACY OSP GO£AÑCZ www.golancz.osp.org.pl
Co siê dzia³o w 2013 roku?
W 2013 roku Zarz¹d i Komisja Rewizyjna (KR) dzia³ali w nastêpuj¹cym sk³adzie: zarz¹d:
prezes -Ma³gorzata Osuch, wiceprezes- Eugenia Bia³o¿yñska, skarbnik- Ewa Wojtkowiak,
sekretarz- Barbara Senger, cz³onkowie: Bo¿ena Cieœlik, Maria Chmielewska; KR:
przewodnicz¹ca- El¿bieta Burzyñska, cz³onkowie: Alina Wachowiak, Ma³gorzata Lempka,
Agata Michalak. W czerwcu 2013 r. odby³o siê zebranie sprawozdawcze za 2012 rok, w
którym jak co roku uczestniczy³ Burmistrz, p. Mieczys³aw Durski, który jest Cz³onkiem
Honorowym naszego Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie realizowa³o cele statutowe poprzez ró¿norodne zadania, w
nastêpuj¹cych obszarach:
Programy i projekty:
Zrealizowano zadanie publiczne pt. "Zajêcia aktywizuj¹co-integracyjne w obszarze:
"Ochrona i promocja zdrowia", w ramach konkursu ofert dla organizacji
pozarz¹dowych. Na to zadanie Zdrowy Styl otrzyma³ dotacjê 3.000 z³ z Miasta i Gminy
Go³añcz, œrodki w³asne stanowi³a kwota 480 z³ (koszt ca³kowity zadania 3.480 z³) W
ramach tego przedsiêwziêcia organizowano zajêcia sportowo-rehabilitacyjne i
kulturalno-integracyjne. Organizowano æwiczenia przy muzyce na hali sportowej w
ZSP - 36 godzin , w których ka¿dorazowo bra³y udzia³ grupy od 10-40 osób. £¹cznie w
æwiczeniach wziê³y udzia³ 852 osoby (w 2012 r. - 402 osoby). Æwiczenia prowadzi³a
wykwalifikowana instruktorka w zakresie kultury fizycznej p. Agnieszka Stangel.
Organizowane by³y wyjazdy do Aquaparku w W¹growcu - 5 razy, w których
uczestniczy³o 101 osób. Zorganizowano wyjazd do kina, na film "Uk³ad zamkniêty" dla
37 osób.
Organizacja zajêæ pod nazw¹ "Gimnastyka nie tylko dla seniorów".
Spotkania odbywa³y siê w œwietlicy "Stodo³a" w czwartki, z wyj¹tkiem ferii zimowych i
wakacji. W 2013 roku odby³o siê ³¹cznie 21 spotkañ gimnastycznych, które spo³ecznie
prowadzi³y: prezes Stowarzyszenia- M. Osuch, wiceprezes- E. Bia³o¿yñska, cz³onek
Zdrowego Stylu I. Durska. Na gimnastykê uczêszcza³o 4-8 osób, tj. ³¹cznie ok. 100
osób.
Dzia³ania edukacyjne:
Propagowanie zdrowego stylu ¿ycia odbywa³o siê, m.in. w ramach wspó³pracy z p.
Lidi¹ Rybiñsk¹, instruktork¹ ODR w Go³añczy, b¹dŸ z inicjatywy przewodnicz¹cych
KGW. Odbywa³y siê np. pogadanki prozdrowotne w: Ruœcu, Potulinie, Laskownicy
Wielkiej, £aziskach, £eknie, Morakowie i w Podolinie. Uczestnicy spotkañ
edukacyjnych oraz cz³onkowie i sympatycy Zdrowego Stylu otrzymywali ró¿norodne
materia³y edukacyjne, które stowarzyszenie pozyskuje od lekarza rodzinnego p.
Marcelego Marzyñskiego.
Systematycznie by³y publikowane informacje o naszej dzia³alnoœci oraz artyku³y
prozdrowotne w Go³anieckim Informatorze Samorz¹dowym "ECHO".
Nawi¹zana zosta³a wspó³praca z dietetykami: p. Iwon¹ Stachowiak (trener Wellness) i p.
[email protected] www.golancz.pl www.bip.golancz.pl www.golancz.eboi.pl
marzec 2014
SPÓ£DZIELNIA SOCJALNA „DALIA”
Powsta³a w ubieg³ym roku go³aniecka Spó³dzielnia Socjalna „Dalia” jest pierwsz¹
spó³dzielni¹ socjaln¹ osób fizycznych dzia³aj¹c¹ w naszym powiecie. Pozyskana dotacja z
PUP pozwoli³a jej zakupiæ narzêdzia niezbêdne do pracy. Obecnie Dalia walczy o pozyskanie
nowych zleceñ. Spó³dzielcza idea ma na celu wyrwanie osób dotychczas bezrobotnych, z
krêgu wykluczonych przez umo¿liwienie im funkcjonowania w procesie wymiany dóbr i
us³ug na prawach pe³nego partnerstwa. Wszyscy Ci mieszkañcy miasta i gminy Go³añcz,
którzy mog¹ udzieliæ tej Spó³dzielni zleceñ proszeni s¹ o rozwa¿enie takiej mo¿liwoœci.
Bezrobocie mo¿emy zwalczaæ tylko ma³ymi krokami. O wielkoœci bezrobocia w naszej
gminie (w kontekœcie wykluczenia spo³ecznego) piszê w innym artykule w tym numerze.
Grzegorz Tomaszewski - kierownik MGOPS
MIASTO I GMINA GO£AÑCZ WSPIERA STOWARZYSZENIA
Rozstrzygniêto I otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych w 2014 r. Wsparcie
finansowe na realizacjê zadania publicznego w roku 2014 otrzyma³y nastêpuj¹ce organizacje
pozarz¹dowe:
MGZ LZS w Go³añczy - Organizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla
doros³ych dzieci i m³odzie¿y; 20 000 z³;
LKS w Czes³awicach - Organizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla
spo³eczeñstwa wsi Czes³awice; 1 600 z³;
K£ „Darz Bór” w Go³añczy - Dokarmianie dzikiej zwierzyny oraz dzia³ania w zakresie
ochrony i hodowli zwierzyny; 5 000 z³;
Stowarzyszenie im. ks. J. N. Mussolffa - Pomoc spo³eczna rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji ¿yciowej - wsparcie dzia³alnoœci jad³odajni i noclegowni; 5 000 z³;
Stowarzyszenie Zdrowy Styl - Ochrona i promocja zdrowia; 3 000 z³;
GKS „Zamek” - Utrzymanie i modernizacja stadionu w Go³añczy; 50 000 z³;
GKS „Zamek” - Rozwój kultury fizycznej wœród mieszkañców miasta i gminy Go³añcz;
30 000 z³;
GKS „Zamek” - Organizacja zajêæ sportowych w pi³kê no¿n¹ i siatkow¹; 30 000 z³;
GKS „Zamek” - Organizacja zajêæ sportowych w podnoszeniu ciê¿arów; 30 000 z³;
Ko³o Miejsko-Gminne PZW w Go³añczy - Propagowanie wœród wêdkarzy i innych
u¿ytkowników akwenów wodnych wiedzy dotycz¹cej potrzeby ochrony przyrody oraz
prowadzenie akcji uœwiadamiaj¹cych koniecznoœæ dba³oœci o dziedzictwo przyrodnicze;
3 000 z³;
UKS „Orze³ek” w Smogulcu - Organizowanie pozalekcyjnych form aktywnoœci sportowej
uczniów; 3 300 z³;
UKS „P³omieñ” w Morakowie - Organizowanie pozalekcyjnych form aktywnoœci
sportowej uczniów; 2 000 z³;
TMZG - Organizacja konkursu wiedzy o ziemi go³anieckiej; 500 z³;
TMZG - Organizacja masowych imprez kulturalnych dla mieszkañców miasta i gminy
oraz kszta³towanie patriotycznych postaw i rozbudzanie spo³ecznego zaanga¿owania na
rzecz miasta, gminy i regionu; 3 500 z³;
Ko³o Miejsko-Gminne PZERiI w Go³añczy - Organizowanie ¿ycia kulturalnego dla
emerytów, rencistów i inwalidów; 8 000 z³;
Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan - Nauka, edukacji, oœwiata i wychowanie –
Sebastian Rotnicki
edukacyjna opieka wychowawcza; 20 000 z³.
prac. ds. kultury, sportu i gkm UMiG Go³añcz
Magdalen¹ Walkowiak ("Równowaga"). W spotkaniu na temat zdrowego od¿ywiania, z p.
Iwon¹ Stachowiak, uczestniczy³o oko³o 30 osób. Spotkania by³y kontynuowane w czerwcu
(ok. 10 osób), a póŸniej, od wrzeœnia kilka osób uczestniczy³o w 12-tygodniowej "Szkole
Prawid³owego Od¿ywiania", któr¹ prowadzi³a p. Iwona. Efektem tej wspó³pracy jest
wiedza na temat œwiadomego od¿ywiania i zawi¹zanie grupy wsparcia, która podjê³a siê
walki ze zbêdnymi kilogramami. Grupa wsparcia zaplanowa³a kontynuowanie spotkañ z p.
Iwon¹ Stachowiak w 2014 roku (raz w miesi¹cu). Natomiast spotkanie zorganizowane w
grudniu, pn. "Wyzwanie na prawid³owe od¿ywianie - równowaga ¿ywieniowa"
(uczestniczy³o ok. 30 osób), które prowadzi³a dietetyk p. Magdalena Walkowiak,
zaowocowa³o indywidualnymi spotkaniami w W¹growcu- kilka osób.
Podjêta zosta³a wspó³praca z Ko³em Terenowym Powiatu W¹growieckiego Stowarzyszenia
"Krajowe Forum Kobiet". Cz³onkinie Zdrowego Stylu uczestniczy³y w przedsiêwziêciach
organizowanych przez Forum Kobiet, takich jak: warsztaty pt. "Kodeks walki z rakiem",
"Babie lato" - integracja w Jaworówku warsztaty pn. "Czas na fitness" (opis w "ECHU").
Inne dzia³ania to z³o¿enie wniosku do Kapitu³y o przyznanie "Medalu Karola Libelta"
kole¿ance wiceprezes Eugenii Bia³o¿yñskiej- go³anieckiej spo³eczniczce, której Medal
przyznano. Stowarzyszenie Zdrowy Styl prowadzi kronikê, wspó³pracuje ze
œrodowiskiem, szczególnie z Urzêdem Miasta i Gminy w Go³añczy, z Go³anieckim
Oœrodkiem Kultury, Oœrodkiem Doradztwa Rolniczego w Go³añczy, z Ko³ami Gospodyñ
Wiejskich, nie tylko w gminie Go³añcz.
Prezes Stowarzyszenia serdecznie dziêkuje za wspó³pracê p. burmistrzowi, lekarzowi p.
Marcelemu Marzyñskiemu, zarz¹dowi, KR i cz³onkom oraz wszystkim osobom
wspó³pracuj¹cym ze Stowarzyszeniem, a tak¿e sympatykom i uczestnikom organizowanych
przedsiêwziêæ.
Prawie 40 osób 18 marca br. wybra³o siê do kina w W¹growcu na film „Kamienie na
szaniec”. Wyjazd zorganizowa³o Stowarzyszenie Zdrowy Styl. Firma ELWA Eligiusz
Wachowiak zasponsorowa³a przejazd.
Alina Wachowiak - red. nacz. ECHA
Stowarzyszenie Zdrowy Styl zaprasza na aerobik, który odbywa siê za symboliczn¹ odp³atnoœci¹
na hali sportowej przy ZSP przy ul. Walki M³odych w poniedzia³ki od godz. 17.30 i w czwartki od
godz. 19, a tak¿e na æwiczenia dla seniorów: czwartki godz. 17, œwietlica “Stodo³a".
Z serdecznym zaproszeniem do zdrowego stylu ¿ycia.
Ma³gorzata Osuch - prezes

Podobne dokumenty