PROTOKÓŁ Nr XLV/09 z Sesji Rady Gminy Zgierz z dnia 29

Transkrypt

PROTOKÓŁ Nr XLV/09 z Sesji Rady Gminy Zgierz z dnia 29
PROTOKÓŁ Nr XLV/09
z Sesji Rady Gminy Zgierz
z dnia 29 października 2009 roku
W obradach XLV Sesji Rady Gminy Zgierz uczestniczyło 15 Radnych (wg załączonej listy obecności
– załącznik nr 1 do protokołu), pracownicy Urzędu (wg załączonej listy obecności – załącznik nr 2 do
protokołu) oraz sołtysi i mieszkańcy Gminy (wg listy obecności – załącznik nr 3 do protokołu).
Czas trwania Sesji: 29 października 2009 r. godz.: 10 00– 1730
Sekretarz obrad: Monika Jabłońska
Porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Zgierz:
1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Zgierz.
2. Uwagi do porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady.
7. Sprawozdania z prac Komisji Rady w okresie między sesjami.
8. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Wnioski i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i informacje osób nie będących Radnymi.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Odczytanie i głosowanie projektu uchwał w sprawach:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części
dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka – Zachód;
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części
dotyczącej terenu wsi Dąbrówka Wielka – Północ;
c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Wielka w
części dotyczącej działek nr ewidencyjny: 802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52, 472/55, 473/34;
d) określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz na 2010 rok;
e) zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz;
f) określenia stawek podatku od środków transportowych;
g) przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych
(kwota 203.776 zł);
h) przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych
(kwota 7.050,07 zł);
i) zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych (kwota 75.293 zł);
j) przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie
zadań własnych (kwota 15.000 zł);
k) zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych (kwota 66.000 zł);
l) zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych (kwota 189.059 zł);
m) zmiany Uchwały Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 8.01.2009 roku w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Zgierz na 2009 rok;
n) zmiany planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej na 2009 rok;
o) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu leasingu na koparko-ładowarkę dla Gminnego Zakładu Komunalnego
z/s w Dąbrówce Wielkiej;
p) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
r) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Zgierz działek numer 656/1, 658/1, 657/1
i 659/1 w obrębie Szczawin;
t) przeznaczenia do wydzierżawienia – działek o numerach ewidencyjnych: 137, 138, 154/11 i 273/1
położonych w miejscowości Dąbrówka Strumiany.
13. Zamknięcie obrad XLV Sesji.
DO PUNKTU 1.
Obrady XLV Sesji Rady Gminy Zgierz po stwierdzeniu quorum (na podstawie listy obecności warunkującej
prawomocność obrad) otworzyła Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek i przewodniczyła obradom.
DO PUNKTU 2.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek odczytała proponowany porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy.
Radny Zbigniew Draczyński zgłosił w imieniu Klubu „Lepsza Gmina” wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad projektów uchwał w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku Powiatowi
Zgierskiemu w realizacji niektórych zadań powiatowych.
Stwierdził, że dla mieszkańców bardzo ważny jest stan dróg, dlatego też wzorem lat ubiegłych proponuje
się kontynuację współpracy ze Starostwem Powiatowym celem realizacji wspólnych inwestycji drogowych.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz zgłosił wniosek o wniesienie pod obrady Sesji projektów uchwał w sprawach:
− stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz
dotyczącego terenu wsi Dąbrówka Wielka – Zachód z ustaleniami Studium,
− stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz
dotyczącego terenu wsi Dąbrówka Wielka – Północ z ustaleniami Studium,
− stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka
Wielka w części dotyczącej działek nr ewidencyjny: 802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52, 472/55,
473/34 z ustaleniami Studium.
Radny Lechosław Wojcieszek zgłosił wniosek o przesunięcie punktu „Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji”
do punktu 13.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek poddała pod głosowanie wnioski:
– wprowadzić do porządku obrad Sesji projekt uchwały:
– w punkcie a1) stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Gminie Zgierz dotyczącego terenu wsi Dąbrówka Wielka - Zachód z ustaleniami Studium
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
– za głosowało: 15 Radnych,
– głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Wniosek został przyjęty.
−
w punkcie b1) stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Gminie Zgierz dotyczącego terenu wsi Dąbrówka Wielka - Północ z ustaleniami Studium
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
– za głosowało: 15 Radnych,
– głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Wniosek został przyjęty.
−
w punkcie c1) stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dąbrówka Wielka w części dotyczącej działek nr ewidencyjny 802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52,
472/55, 473/34 z ustaleniami Studium
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
– za głosowało: 15 Radnych,
– głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Wniosek został przyjęty.
−
w punkcie s) zamiaru udzielenia pomocy finansowej w 2010 r. Powiatowi Zgierskiemu w realizacji
niektórych zadań powiatowych
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
− za głosowało: 11 Radnych,
− przeciw głosowało: 3 Radnych,
− wstrzymał się od głosu: 1 Radny.
Wniosek został przyjęty.
− przesunięcie punktu 3) do punktu 13)
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
– za głosowało: 15 Radnych,
– głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Wniosek został przyjęty.
DO PUNKTU 3.
Zgodnie z zapisem §35 podpunktu 3. Statutu Gminy Zgierz w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli:
Radny Zbigniew Draczyński, Radna Maria Migdalska i Radny Marek Telenda.
DO PUNKTU 4.
W okresie między sesjami Przewodniczącą zastępował Zastępca Lechosław Wojcieszek, który w tym
czasie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy. W dniu 14 października
uczestniczył w konferencji „Rogóźno – wczoraj, dzisiaj, jutro”. Zdaniem Zastępcy konferencję można
uznać za udaną. Pokazała, w którym miejscu jest Gmina w sprawie uzdrowiska, trafne były słowa p.
Elżbieta Hibner – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, która powiedziała, że „trzeba mierzyć siły
na zamiary”. Pani Wicemarszałek zapewniła, że nie jest przeciwna powstaniu uzdrowiska. Chciałaby,
aby takie uzdrowisko powstało, jednak należy patrzeć realnie na temat i koszty związane z powstaniem
uzdrowiska. Poprosiła, aby sprawa Rogóźna w roku 2010, roku wyborów samorządowych, nie była
kartą przetargową dla żadnego samorządowca, który będzie startował w wyborach.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek zapytała, dlaczego Mecenas Krzemień nie uczestniczy w
Sesji, mimo, że jest obecna w Urzędzie.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz odpowiedział, że nie ma obowiązku obecności Radcy Prawnego na Sesji,
obsługa prawna ma polegać na ocenie projektów uchwał i taka ocena została dokonana. Wójt uważa,
że jest to również decyzja Rady, kiedy na jednej z Sesji zakwestionowana została obecność Mecenasa
Krassowskiego.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek stwierdziła, że Radni kwestionowali opinie Mecenasa
Krassowskiego, które w tej samej sprawie były różne. Zdaniem Przewodniczącej nie tylko Mecenas
Krassowski może być zatrudniony na to stanowisko.
Wójt Zdzisław Rembisz odpowiedział, że nie ma środków, aby zatrudnić nowego mecenasa. Mecenas
Krzemień reprezentuje Gminę w innych działaniach. W tej chwili przebywa w Sądzie, dlatego też nie
może uczestniczyć w Sesji.
DO PUNKTU 5.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między Sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy
przedstawił Wójt Gminy Zdzisław Rembisz. Sprawozdanie dołączono do protokołu i stanowi załącznik nr 4.
Wójt Gminy przedstawił nowego Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji Gminy, stanowisko to
15 października br. objęła p. Wioleta Głowacka.
Kierownik Wioleta Głowacka wyraziła nadzieję, że wspólnie z Radą uda się dobrze ukierunkować promocję i
rozwój Gminy.
DO PUNKTU 6.
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej przedstawił Przewodniczący
Jan Błaszczyk. Komisja obradowała w dniu 16 października br. Podczas posiedzenia zaopiniowano stawki
podatkowe na 2010 rok. Omówiono planowaną rozbudowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Słowiku,
realizacje zadań drogowych wg budżetu na rok 2009, na które nie został ogłoszony bądź rozstrzygnięty
przetarg. Przedstawiona została informacja na temat możliwości poprawienia warunków dojazdu do posesji
mieszkańcom ul. Krótkiej w Łagiewnikach Nowych. W sprawach różnych poruszona została skarga p.
Stanisławskiego, która dotyczyła taryf za wodę, rozpatrzono również pismo Dyrektora GZK dotyczące
bieżącego utrzymania dróg oraz pismo Stowarzyszenia Ziemi Łęczyckiej, pismo to zostało zaopiniowane
przez Komisję negatywnie. Przewodniczący poinformował, że w obradach Komisji nie uczestniczył Wójt
Gminy, przedstawione stawki podatkowe omówiła Skarbnik Gminy. W czasie dyskusji Radnym zabrakło
informacji na temat polityki prowadzonej przez Wójta w zakresie podatków. Członkowie Komisji uważają, że
podczas omawiania stawek podatkowych powinna być przedstawiona informacja, jakie są zaległości
podatkowe, czy liczba podatników zwiększyła się, czy zmniejszyła. Po dokonanej analizie sformułowano
wniosek, proponując w podatku od nieruchomości pozostawienie niektórych stawek na poziomie roku 2009.
Również taki wniosek dotyczył stawek w podatku od środków transportowych.
Ze względu na wynik głosowania Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie rozbudowy Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Słowiku. W związku z tym, iż niemożliwe było przedstawienie informacji dotyczących
rozmów z Polskimi Kolejami Państwowymi, członkowie Komisji zobowiązali Wójta do przedstawienia
wyników rozmów w późniejszym terminie.
W związku z zaplanowaną w budżecie na rok 2009 przebudową drogi Glinnik – Siedlisko Radni wystąpili
z wnioskiem o podjęcie rozmów z p. Jędrzejczak celem nabycia od nich terenu pod urządzenie drogi
gminnej. Radni zakładali, że zakres prac obejmował będzie wykonanie zadania od jednej drogi powiatowej
do drugiej drogi powiatowej. Jednak droga zakończyła się w Siedlisku na posesji p. Jerzejczaków,
gdyż na pewnym odcinku droga jest własnością tych państwa. Stan prawny nie jest uregulowany.
Komisja wnioskowała również o uporządkowanie parkingu gminnego przy cmentarzu w Grotnikach.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marian Jóźwiak poinformował, że Komisja
obradowała w dniu 28 października br. Głównym tematem posiedzenia było omówienie planów
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka. Członkowie Komisji rozpatrywali wniosek
dotyczący rozbudowy ZSG w Słowiku. Istnieje możliwość wygospodarowania dwóch dodatkowych
pomieszczeń poprzez odpowiednią rozbudowę, członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali rozbudowę.
Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo mieszkańców Smardzewa, którzy wystąpili o wykup gruntu
należącego do Gminy, zwiększyłoby to powierzchnię posiadanej działki. Pozytywnie zaopiniowano
projekt uchwały dotyczący dzierżawy gruntów w miejscowości Dąbrówka Wielka. Podczas posiedzenia
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego przedstawił możliwości zakupu koparki dla GZK. Członkowie
Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, dotyczący usunięcia pomników przyrody. Podczas
posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z proponowaną wysokością podatku rolnego, stawki tego
podatku nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim rokiem.
Przewodniczący Komisji ds. Przeciwdziałania Powstaniu Kopalni w Rogóźnie Mirosław Burzyński
poinformował, że w okresie między sesjami Komisja nie obradowała. Członkowie Komisji uczestniczyli
w konferencji „Rogóźno – wczoraj, dziś i jutro”.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Zbigniew Draczyński.
W dniu 6 października członkowie Komisji dokonali kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w zakresie
wykorzystania dofinansowania z budżetu Gminy Zgierz. Członkowie Komisji nie dopatrzyli się uchybień
w wydatkowaniu funduszy. W czasie tej wizyty zwrócono uwagę na zły stan ganku w pałacyku. Radny
uważa, że należy uporządkować sprawy związane z utrzymaniem Publicznych Punktów Dostępu do
Internetu.
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Społecznej przedstawił Przewodniczący Marek Telenda.
Komisja obradowała 14 października. Członkowie Komisji uczestniczyli w konferencji „Rogoźno – wczoraj,
dziś, jutro”
Sprawozdanie z prac doraźnej Komisji ds. Kanalizacji przedstawił Przewodniczący Lechosław Wojcieszek.
Powiedział on, że Komisja nie obradowała. Radny przekazał, że przeprowadzony zostanie w dniach
12-13 listopada II etap badań kanalizacji w Łagiewnikach Nowych w celu wyjaśnienia rozbieżności
pomiędzy ilością ścieków odprowadzonych do urządzeń Spółki Wodnej, a ilością wskazaną przez
urządzenia pomiarowe mieszkańców podłączonych do sieci.
DO PUNKTU 7.
Wójt udzielił odpowiedzi mieszkańcowi Januszowi Kowirandzie, dotyczącej wykonania tablic ogłoszeniowych.
Zaplanowane środki na wykonanie tablic w roku bieżącym zostały wykorzystane. Wykonano tablice
ogłoszeniowe dla Sołectwa Lućmierz, Biała, Gieczno, Skotniki, Jedlicze B, w projekcie budżetu zaplanowane
zostaną środki na wykonanie kolejnych tablic ogłoszeniowych.
DO PUNKTU 8.
Radny Lechosław Wojcieszek:
− posprzątać ulicę Lipową w Grotnikach z liści;
− na ul. Ogrodową w Grotnikach nawieść żużel bądź inny materiał;
− realizować zaplanowane zadania związane z dostosowaniem ośrodków zdrowia do odpowiednich
przepisów. Zdaniem Radnego prace wewnętrzne można wykonywać, aby zadania wreszcie realizować.
W budżecie na rok 2009 pozostała kwota 120.000 zł;
− dokończyć realizację zadania „Oświetlenie ul. Ozorkowskiej i Krzemień”, na ul. Ozorkowskiej w kierunku
przejazdu kolejowego;
− jakie działania podjęto w sprawie rozwoju sieci kanalizacyjnej w Gminie od czerwca br. do chwili obecnej.
Radny Stanisław Dynek:
− dokonać wycinki drzewa znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Barowej w Skotnikach i drogi krajowej
Zgierz – Stryków;
− naprawić ul. Barową w Skotnikach (do ul. Rzemieślniczej);
− dokonać wycinki krzaków przy drodze do Józefowa;
− utwardzić pobocza przy ul. Barowej, Strażackiej i Rzemieślniczej w Skotnikach.
Radny Jan Błaszczyk:
− uzupełnić ubytki w poboczu drogi na odcinku Smardzew – Dąbrówka Marianka, zwłaszcza na zjazdach
w drogi boczne;
− dokonać naprawy drogi po wykonanym przyłączu wodociągowym;
− co z drogą w Siedlisku, droga na końcu tej miejscowości jest w bardzo złym stanie. Podjąć starania,
aby wykonać całą drogę w tej miejscowości poprzez pozyskanie gruntów prywatnych;
− Radny przypomniał, że Rada podjęła stosowną uchwałę zwiększającą środki na doprojektowanie
rozbudowy szkoły w Słowiku. W miesiącu wrześniu do Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej
wpłynęło pismo, w którym prosi się o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania dodatkowej nadbudowy
w tej szkole. Opracowana została również koncepcja. Uważa, że działania Wójta są polityczne,
gdyż skoro Rada wnioskowała o zwiększenie środków na rozbudowę szkoły oznaczało to, iż wypowiedziała
się za realizacją zadania. Nie rozumie, dlaczego Wójt nie podjął decyzji, tylko ponownie zwrócił się
o opinię do Komisji.
Radny Marian Jóźwiak: odpowiedzieć, co dalej z drogą w Czaplinku, 31 października br. mija termin
wykonania zadania, czy został podpisany aneks do umowy na przedłużenie terminu realizacji.
Radna Halina Szymańska: dokonać wcinki krzaków na ul. Skotnickiej w Łagiewnikach Nowych, krzaki
ograniczają widoczność oraz zwężają drogę.
Radny Zbigniew Draczyński:
− dokonać naprawy ul. Brzozowej i Granicznej w Ustroniu oraz fragmentu ul. Słowackiego w Ustroniu
(przy posesji 11);
− zasypać dziury przy ul. Przejściowej w Ustroniu;
− dokonać naprawy ul. Stara Droga w Ustroniu;
− dokonać naprawy ul. Stanisławy w Jedliczu A;
− dlaczego unieważniony został przetarg na budowę boiska przy szkole w Grotnikach, ile kosztowało
sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz czy Wójt wyciągnął konsekwencje
wobec pracownika, który sporządzał specyfikację istotnych warunków zamówienia,
− poddać pod obrady Komisji wniosek o dokonanie zmian w Statucie GZK, mających na celu wyjęcie
spod działalności GZK bieżącego utrzymania dróg i tak na bieżące utrzymanie dróg ogłaszane są
przetargi i pracę tę wykonują podmioty zewnętrzne. Gminy Zakład Komunalny będzie mógł brać udział
w przetargach;
− zorganizować spotkanie z przedstawicielami firm odbierających śmieci, celem omówienia zmian
sposobu odbierania segregowanych odpadów na terenie Grotnik, Ustronia oraz Jedlicza A i B.
Radny Lechosław Wojcieszek: w miesiącu lutym sporządzony został plan realizacji prac bieżących na
drogach gminnych na rok 2009. Zdaniem Radnego sporządzenie takiego harmonogramu było właściwe,
część prac została wykonana, należy więc zrealizować pozostałe zaplanowane w harmonogramie.
Radna Maria Migdalska zapytała, czy stanowisko Komisji ostatecznie zakończyło sprawę rozbudowy
szkoły w Słowiku.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz odpowiedział, że tak.
Radna Maria Migdalska zapytała, czy w bieżącym roku wykonane zostaną zadania na ul. Letniej i
Wiosennej w Słowiku.
Radny Marek Telenda: dokonać naprawy ul. Jałowcowej w Dębniaku, ul. Radosnej, Źródlanej i Łąkowej
w Rosanowie oraz ul. Słonecznej w Kaniej Górze.
Radny Wiesław Olender stwierdził, że tylko dwóch Radnych trzyma się harmonogramu prac bieżących
czekając na ich realizację, pozostali Radni zgłaszają nowe problemy, które są realizowane. Zdaniem
Radnego takie działanie uniemożliwia Dyrektorowi realizację harmonogramu.
Radny Tomasz Stańczykowski:
− zapytał, czy budynek, w którym obecnie znajduje się Ośrodek w Białej, planuje się zaadoptować na
pomieszczenia socjalne;
− wyjaśnić słowa: „że północna część Gminy Wójta nie interesuje”, czy takie stwierdzenie zostało
wypowiedziane do p. Izabeli Stangreciak – lekarza pracującego w Gminie Zgierz.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz powiedział, że nie rozumie pytania. Stwierdził, że w północnej części
Gminy mieszka.
Radny Tomasz Stańczykowski:
− dlaczego Wójt wysyła mieszkańców Dzierżąznej do Rady, aby przeznaczyła środki na budowę chodnika
przy drodze powiatowej;
− dokonać naprawy drogi w Dzierżąznej (od asfaltu powiatowego do krzyża, w stronę Bądkowa);
− o ile wzrósł czynsz w Ośrodkach Zdrowia oraz czy w pozostałych lokalach również wzrósł czynsz.
Radny Lechosław Wojcieszek:
− na poprzedniej Sesji Radny zgłaszał, iż na stronie internetowej są nieścisłości dotyczące działań
podjętych przez Radę w sprawie Rogóźna, dlatego też Radny poprosił o uzupełnienie strony (informacja
stanowi załącznik do protokołu);
− zdaniem Radnego w materiałach rozdawanych podczas konferencji dotyczącej uzdrowiska w Rogóźnie
są nieścisłości. W dokumentach tych nie zapisano, iż w konferencjach i spotkaniach związanych z
tematem Rogóźno władze samorządowe również uczestniczyły. Nie ma tego, iż to na Komisjach Rady
dokonywano pewnych uzgodnień. Radny stwierdził, iż na stronie internetowej Centrum Zrównoważonego
Rozwoju, nie można zapoznać się z dokumentami opracowanymi przez Centrum. Radny poprosił,
aby udostępnić te materiały.
Radny Marek Telenda powiedział, że jest urażony, iż p. Z. Tynenski napisał, iż władze samorządowe
nie uczestniczyły w konferencjach, gdyż jest to nieprawda, ponieważ Radny brał udział. Uważa, że przed
napisaniem takich informacji należało to sprawdzić.
Radny Zbigniew Draczyński:
− odpowiedzieć, czy zachowany został trzymiesięczny okres wprowadzenia podwyżki czynszu w lokalach
komunalnych. Radny posiada informację, iż takiego okresu nie było, dlatego mieszkańcy napisali skargę;
− przyjrzeć się rzetelności pracy pracowników, mieszkańcy skarżą się, iż w podpisanych umowach były
nieścisłości.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek, odnosząc się do zapytania Radnego Stańczykowskiego,
dotyczącego budowy chodnika w Dzierżąznej, powiedziała, że Sołtys tej miejscowości posiada odpowiedź
Starostwa, iż zadanie zostało wpisane do budżetu Powiatu na kolejny rok i Radni Powiatu Zgierskiego
podejmą ostateczną decyzję dotyczącą realizacji zadania. Przewodnicząca nie rozumie więc, dlaczego
Rada Sołecka Dzierżąznej występuje do Rady Gminy Zgierz, skoro nie jest ona władna w tym temacie.
Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą skargi Wójta
na działania Rady Gminy Zgierz (odpowiedź stanowi załącznik do protokołu).
Przewodnicząca Rady poinformowała również, że do Rady Gminy wpłynęło pismo z Naczelnego Sądu
Administracyjnego informujące, że w dniu 20 listopada br. odbędzie się rozprawa w sprawie skargi
kasacyjnej złożonej przez p. Zdzisława Rembisza od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy Zgierz.
DO PUNKTU 9.
Doktor Izabela Stangreciak przypomniała, że wszystkie Ośrodki Zdrowia podlegające pod Gminę, z
wyjątkiem Ośrodka w Dąbrówce, zostały objęte programem dostosowania wymogów lokalowych do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia, programem nie został objęty Ośrodek w Białej i w tej chwili nie
wiadomo co dalej. W Ośrodku przeprowadzona została kontrola przez Sanepid, w dokumentach
napisano, iż obiekt nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia. W związku z tym,
jeśli Ośrodek nie zostanie dostosowany do przepisów, w roku 2012 zostanie zamknięty. Zdaniem pani
doktor do tego nie można dopuścić, gdyż Ośrodek znajduje się w centrum Gminy, jest najlepiej pracującym
ośrodkiem, w którym zapisanych jest ok. 2.500 pacjentów. Zdaniem pani doktor w Ośrodku w Białej
jest najlepiej wykształcona kadra, pracuje pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, położna, jest punkt
opieki społecznej oraz psycholog. Tylko w Ośrodku w Białej jest gabinet ginekologiczny, dlatego też
we własnym zakresie dostosowano toaletę do wymogów. W Ośrodku jest podjazd dla niepełnosprawnych,
dlatego też stomatolog ma podpisaną umowę z NFZ w postaci podwójnej puli punktów. Ośrodek
opiekuje się również trzema szkołami. Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty pani doktor poprosiła
o zapisanie w budżecie na 2010 modernizacji Ośrodka Zdrowia w Białej.
Sołtys Sołectwa Dąbrówka Strumiany Agnieszka Klimczak przypomniała, że w dniu 9 września br.
skierowane zostało pismo do Wójta w sprawie naprawy dachu na budynku komunalnym w Dąbrówce
Strumiany, do tej pory mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi.
Mieszkaniec Władysławowa Piotr Świderski stwierdził, że „sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą”.
Zdaniem pana Świderskiego, kiedy Kopalnia powiedziała, że się wycofuje, wiele osób próbuje sobie
przypisać, że się do tego przyczyniło. Pan Świderski uważa, że mniej ważne były deklaracje, istotne
były konkretne działania. Potwierdził to również Prezes Kopalni, który stwierdził, że wycofano się na skutek
silnych protestów mieszkańców. Pan Świderski nie zgodził się również, że sprawa Kopalni została
nagłośniona w związku z wyborami na Wójta Gminy, pierwsze spotkanie zorganizowali mieszkańcy.
Wójt Rembisz dowiedział się o tym spotkaniu i uczestniczył w nim jak pozostali mieszkańcy. Odnosząc
się do wypowiedzi Radnego Wojcieszka dotyczącego konferencji, powiedział, że faktycznie „trzeba
mierzyć siły na zamiary”, ale jeśli będziemy rezygnować z wyzwań, to nic się nie osiągnie, najłatwiej
jest przed czymś wielkim powiedzieć „nie”. Gdyby inne miejscowości nie uparły się, to w nich też nie
powstałyby uzdrowiska.
Pan Świderski poinformował, że Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zgierskiej nabyło osobowość prawną i
na początku grudnia zorganizowana zostanie konferencja poświęcona tematowi pozyskiwania taniej
energii elektrycznej.
Doradca Wójta Zbigniew Tynenski zapytał, w którym punkcie będzie mógł ustosunkować się do wypowiedzi
Radnego Wojcieszka.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zaplanowane jest posiedzenie Komisji doraźnej ds. przeciwdziałania
powstaniu kopalni Rogoźno, podczas którego będzie można wszystkie kwestie i wątpliwości wyjaśnić.
Przewodnicząca, odnosząc się do wypowiedzi p. Świderskiego, powiedziała, że wszyscy doskonale wiedzą,
iż podczas tych wyborów kopalnia była kartą przetargową.
Mieszkanka Dąbrówki Strumiany Monika Jarmuż:
− odpowiedzieć, czy naprawiony zostanie dach na budynku komunalnym na ul. Cegielnianej w Dąbrówce
Strumiany,
− mieszkanka zwróciła uwagę, iż w okresie zimowym droga w Dąbrówce Strumiany odśnieżana jest
tylko na pewnym fragmencie.
Przewodnicząca odpowiedziała, że jest to droga powiatowa i zostanie ten problem zgłoszony do Starostwa
Powiatowego.
Sołtys Sołectwa Dąbrówka Wielka zwróciła się do Rady o zmniejszenie renty planistycznej w opracowanym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Dąbrówki Wielkiej z 15% na 5%.
Mieszkanka Kotowic Grażyna Kietla zaproponowała, aby rozszerzyć Koło Redakcyjne gazety „Na Ziemi
Zgierskiej” o przedstawicieli innych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zgierz. Pani Kietla
zwróciła uwagę, że w gazecie samorządowej „Na Ziemi Zgierskiej” zarzuca się Wójtowi Gminy oraz p.
Zbigniewowi Tynenskiemu bezczynność. Przypomniała, że w roku 1996 wystąpiła do ówczesnego Wójta, aby
zajął się terenem Rogóźna, celem wykorzystania pod uzdrowisko. Temat uzdrowiska jest bardzo trudny
i to dzięki działaniom Wójta i Centrum Zrównoważonego Rozwoju udało się sprawę poruszyć i podjąć
działania, aby takie uzdrowisko powstało.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że jeszcze niedawno p. Kietla przychodziła na skargę na Wójta,
zarzucając, iż nic nie robi w sprawie uzdrowiska Rogóźno.
Mieszkanka Kotowic Grażyna Kietla powiedziała, że to Wójtowi Tomczakowi zarzucała, że nic nie robi
w sprawie uzdrowiska, a nie Wójtowi Rembiszowi.
Sołtys Sołectwa Ciosny Bernard Palmowski podziękował za wykonanie drogi w miejscowości Ciosny.
Sołtys Sołectwa Kania Góra:
− ustawić wiatę przystankową w miejscowości Kania Góra,
− wystąpić do Starostwa Powiatowego o poprawę chodnika przy drodze powiatowej w Kaniej Górze,
− dokonać naprawy ul. Piaskowej w Adolfowie.
Sołtys Sołectwa Józefów Marek Rajski zapytał, co zostanie wykonane w roku 2010 w ramach zadania
„Wymiana rur azbestowych i modernizacja wodociągu na terenie sołectwa”.
Sołtys Sołectwa Maciejów Jadwiga Tarczyńska: posprzątać skrzyżowanie w miejscowości Smardzew, przed
skrzyżowaniem od strony Glinnika ustawić słupki ze światełkami odblaskowymi.
Mieszkanka Dąbrówki Wielkiej Alicja Woźna zwróciła uwagę na bardzo złe wykonanie drogi powiatowej
w Dąbrówce Wielkiej.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że droga jest jeszcze nieodebrana, wykonawca ma usunąć zgłoszone
usterki i jeśli tego nie uczyni, nie zostanie zapłacone za wykonanie drogi.
Mieszkanka Dąbrówki Wielkiej Alicja Woźna zaapelowała do Rady o zmniejszenie renty planistycznej
z 15% na 5% w uchwalonym Planie dla Dąbrówki Wielkiej.
Mieszkaniec Grotnik p. Janusz Kowiranda:
− na jakich zasadach wydawane były zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, wywozu nieczystości płynnych, ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami i prowadzenia schronisk dla tych zwierząt, skoro nie wydane zostało przez Wójta
zarządzenie, jakie wymogi powinni spełniać przedsiębiorcy wykonujący taką działalność oraz kiedy
przedstawiony zostanie Radzie stosowny projekt uchwały;
− gdzie można zapoznać się z corocznymi raportami wdrażania Strategii Gminy,
− co jest przyczyną zmniejszenia powierzchni Gminy o 19 ha;
− jak są realizowane uchwały podjęte przez zebranie wiejskie w Grotnikach, dotyczące utworzenia
Ośrodka Sportu i Rekreacji na tym terenie oraz budowy nowej drogi;
− odpowiedzieć, dlaczego Gmina ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
budowy budynku socjalnego, skoro posiadała taki projekt;
− odpowiedzieć, jakie działania są podjęte w zakresie uzdrowiska Rogóźno, w dodatku do Gazety
Prawnej ukazał się artykuł, że gminy mogą otrzymać dofinansowanie na wykorzystanie źródeł
geotermalnych, środki pochodzą z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wysokość
dofinansowania to 7.500.000 euro;
− odnosząc się do wypowiedzi p. Świderskiego, przypomniał, że 24 czerwca 2006 r. ukazał się artykuł
dotyczący uzdrowiska Rogóźno, w artykule tym część mieszkańców bardzo sceptycznie podeszła
do planów powstania uzdrowiska;
− odpowiedzieć, jakie będą dalsze losy uchwalonego Planu Odnowy Wsi Grotniki;
− jakie przedsięwzięcia podjęła Gmina w ramach programu „Małej Retencji”;
− wykonać chodnik do Publicznego Punktu Dostępu do Internetu znajdującego się ZSG w Grotnikach
oraz uporządkować teren wokół szkoły;
− odpowiedzieć, czy będzie budowana nowa droga w Grotnikach.
Mieszkanka Józefowa p. Strzyżewska zapytała, jakie działania podjęto, związane z realizacją uchwalonych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka Wielka, które były uchwalone
pięć lat temu.
Doradca Wójta Zbigniew Tynenski poprosił, żeby władze Gminy Zgierz zwróciły uwagę na to, co piszą
media, aby się do tego ustosunkowały. W artykułach tych pokazuje się Gminę jako nieudolną, działającą
bez sensu.
Radny Lechosław Wojcieszek powiedział, że Komisja ds. Rogóźna będzie obradować 17 listopada br.,
podczas tego posiedzenia będzie można wyjaśnić wszystkie wątpliwości.
Mieszkanka Łagiewnik Nowych p. Elżbieta Blaszyńska zwróciła uwagę, że podczas posiedzenia, kiedy
mieszkańcy zgłaszają uwagi, nieobecny jest Wójt oraz kilku Radnych. Zdaniem p. Blaszyńskiej, jest to
niedopuszczalne.
Zdaniem p. Blaszyńskiej na jej pytanie z poprzedniej Sesji nie została udzielona merytoryczna odpowiedź.
Zapytała, czy Ośrodek Zdrowia w Smardzewie zostanie rozszerzony o dodatkowe pomieszczenia zajmowane
przez lokatorów, wobec których toczy się postępowanie sądowe. Temat był poruszany przez p. Anetę
Stankowską, lekarza pracującego w Ośrodku w Smardzewie.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek powiedziała, że pytania mieszkańców przede wszystkim
skierowane są do Wójta i to on udzieli na nie odpowiedzi, Radni doskonale znają problemy mieszkańców.
Przypomniała, że Rada jest organem uchwałodawczym i jej zadanie kończy w momencie uchwalenia
budżetu. Natomiast za to, jak będzie wykonany budżet, odpowiada Wójt.
Mieszkaniec Władysławowa Piotr Świderski zapytał, gdzie mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem
budżetu. Czy przewiduje się posiedzenia Komisji, podczas których mieszkańcy przedstawią swoje sugestie.
Przewodnicząca Barbara Kaczmarek odpowiedziała, że Rada otrzymuje budżet 15 listopada, po tym
terminie są posiedzenia Komisji dotyczące uchwalania budżetu. W takich Komisjach mogą uczestniczyć
mieszkańcy, informacje o posiedzeniach Komisji będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy.
Mieszkanka Łagiewnik Nowych p. Elżbieta Blaszyńska powiedziała, że do tej pory nie było zawiadomień o
posiedzeniach Komisji. Dlatego chciałaby wiedzieć, kto będzie odpowiedzialny za to, aby taka informacja
znalazła się w Internecie.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że za stronę internetową odpowiada Wójt. Dlatego też prosi, aby Wójt
zlecił odpowiedniemu pracownikowi zamieszczanie zawiadomień o posiedzeniach Komisji.
Sekretarz Gminy Bogusława Szczecińska zaproponowała, aby Przewodniczący poszczególnych Komisji
zgłaszali taką informację do Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji.
Przewodnicząca Barbara Kaczmarek powiedziała, że Radni przekazują informację o posiedzeniach Komisji
do Biura Obsługi Rady i to z tej komórki powinna iść informacja do osoby, która zawiadomienia o nich
zamieści w Internecie.
Wójt Gminy Zgierz powiedział, że zawiadomienia o posiedzeniach Komisji wpływają do Sekretariatu.
Jeśli taka informacja wpłynie, zostanie ona przekazana do odpowiedniego referatu, celem zamieszczenia
informacji na stronie internetowej. Wójt zwrócił uwagę, że często zmieniane są terminy posiedzeń Komisji.
Radny Stanisław Dynek zapytał, czy mieszkańcy zamieszkujący w budynku Ośrodka w Smardzewie
zostaną wysiedleni.
DO PUNKTU 10.
Odpowiadając na pytanie dotyczące dalszego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Białej Wójt powiedział,
że Ośrodek będzie w dalszym ciągu istniał. Należy go dostosować do odpowiednich standardów, dlatego
zadanie zostanie wpisane w projekcie budżetu na 2010 r.
Dyrektor GZK, odpowiadając na pytanie dotyczące zwiększenia powierzchni Ośrodka Zdrowia w Smardzewie,
powiedział, że nie może wypowiadać się w tym temacie, gdyż wobec lokatorów toczy się postępowanie
sądowe.
Na pytanie dotyczące wykonania drogi w miejscowości Czaplinek odpowiedzi udzielił p. Krzysztof Dziadowicz
– pracownik w Referacie Infrastruktury Technicznej. Poinformował, że umowa nie jest aneksowana,
jednak sytuacja jest kłopotliwa, gdyż po wytyczeniu osi drogi okazało się, że ogrodzenia są w pasie
drogi. Firma, która ma wykonywać tę drogę również będzie wykonywać ul. Działkową i Truskawkową
w Emilii. Nim sprawa zostanie wyjaśniona będą realizowane tamte zadania. Do tej pory nie podpisano
aneksu do umowy.
Radny Marian Jóźwiak zapytał, kiedy zadanie będzie realizowane.
Pan Krzysztof Dziadowicz odpowiedział, że realizacja zadania może się przesunąć o około miesiąc.
DO PUNKTU 11.
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej
terenu wsi Dąbrówka Wielka – Zachód, projekt uchwały omówił Paweł Szybilski – pracownik w
Referacie Geodezji ….
Po przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dokonano uzgodnień z jednostkami administracji
państwowej i jednostkami infrastruktury technicznej. Po uzgodnieniach rok oczekiwano na zgodę na
zmiany przeznaczenia z użytkowania rolniczego ziemi klasy IV, po otrzymaniu takiej zgody wyłożono
plany do publicznego wglądu. Podczas pierwszego wglądu zostały zgłoszone uwagi, zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należało powtórzyć w części uzgodnienia i ponownie
wyłożyć do publicznego wglądu. Po drugim wyłożeniu planu wpłynęła jedna uwaga, która została odrzucona.
Głos zabrała projektantka planu Teresa Brzozowska, która powiedziała, że teren opracowany w części
dotyczącej Dąbrówki Wielkiej – Zachód przeznaczony jest pod inwestycje, większość terenów przeznaczona
jest pod usługi, tj. centra logistyczne, magazyny itp., ze względu na dobre położenie. Niewielka część
terenu przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniową z usługami.
Wójt zgłosił autopoprawki do projektu uchwały.
W dyskusji:
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek zapytała, z czego wynikają wprowadzone zmiany.
Projektantka Teresa Brzozowska odpowiedziała, że do opracowania planu przystąpiono trzy lata temu.
W ciągu tego czasu zmieniła się ustawa, konieczne było dostosowanie zapisów uchwały do obowiązującej
ustawy. Jeśli chodzi o obwodnicę, to w tym czasie zmieniła się jej nazwa.
Radna Maria Migdalska powiedziała, że w przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano rentę
planistyczną w wysokości 15%, natomiast w pozostałych miejscowościach, dla których plany zostały
opracowane, stawka ta wynosi 30%. Radna uważa, że należy podjąć działania, aby ta stawka była jednakowa
dla wszystkich miejscowości.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek zapytała, czy można dokonać zmiany stawki renty planistycznej
w opracowanych już planach.
Pan Paweł Szybilski odpowiedział, że w związku z tym, iż do planu zgłoszono uwagi dotyczące wysokości
renty planistycznej, mieszkańcy wnioskowali o zmniejszenie stawki z 30% na 15% i te uwagi zostały
uwzględnione została ona zapisana 15%. W poprzednich uchwałach mieszkańcy nie wnosili takich uwag.
Radna Maria Migdalska zgłosiła wniosek, aby odczytać pierwszą i ostatnią stronę projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek poddała pod głosowanie wniosek.
W głosowaniu udział wzięło 14 Radnych (1 Radny nieobecny):
− za głosowało: 13 Radnych
− wstrzymała się od głosu: 1 Radny,
− głosów przeciwnych nie było.
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca Rady uważa, że 30% jest to zbyt wysoka renta planistyczna. Dlatego też tereny pól lućmierskich
są do tej pory nieruszone, ponieważ mieszkańcy nie są zainteresowani sprzedażą. Zdaniem Przewodniczącej
przyjęcie stawki w wysokości 5% daje szansę rozbudowy Gminy. Mieszkańcy będą sprzedawać, będą
inwestorzy, a Gmina pozyska podatki. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmniejszenie stawki renty
planistycznej z 15% na 5%.
Radny Mirosław Burzyński uważa, że zmian w projekcie uchwały może dokonywać tylko wnioskodawca.
W związku z tym, iż w posiedzeniu nie uczestniczył Radca Prawny Przewodnicząca ogłosiła przerwę,
aby skonsultować się Radcą Prawnym.
Po przerwie:
Wójt Gminy powiedział, że to nieprawda, iż wysokość renty planistycznej spowodowała, że pola lućmierskie
nie zostały zagospodarowane. To Agencja Własności Rolnej nie chce sprzedawać gruntów, tylko je
wydzierżawiać.
Przewodnicząca Barbara Kaczmarek powiedziała, że Radny nie może zmieniać projektu uchwały, która
jest uchwałą budżetową, dlatego też poddała wniosek o zmniejszenie renty planistycznej z 15% na 5%.
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
− za głosowało: 11 Radnych,
− przeciw glosowało: 3 Radnych,
− wstrzymał się od głosu: 1 Radny.
Wniosek został przyjęty.
Radny Marek Telenda zapytał p. Sabinę Śniecikowską, czy mieszkańcy podczas spotkań z projektantami
zgłaszali propozycję niższej renty planistycznej.
Pani Sabina Śniecikowska odpowiedziała, że różne były propozycje.
Przewodnicząca Barbara Kaczmarek powiedziała, że również uczestniczyła w spotkaniach dotyczących
planów zagospodarowania przestrzennego. Podczas tych spotkań mówiono, że obniżając rentę planistyczną
pozbywamy się dochodów Gminy. Przewodnicząca uważa, że jest to nieprawda, gdyby renta planistyczna
dla pól lućmierskich wynosiła 5%, teren byłby już zagospodarowany.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz powtórzył, że właścicielem gruntów w Lućmierzu jest Agencja Własności
Rolnej, która nie jest zainteresowana ich sprzedażą, tylko wydzierżawianiem.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 15 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
b) stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz
dotyczącego terenu wsi Dąbrówka Wielka – Zachód z ustaleniami studium, projekt uchwały omówił
Paweł Szybilski – pracownik w Referacie Geodezji ….
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plany zagospodarowania muszą
być zgodne Studium. W związku z powyższym musi być podjęta uchwała, która mówi o zgodności
uchwalonego planu z ustaleniami Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 15 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz w części dotyczącej
terenu wsi Dąbrówka Wielka – Północ
Wójt zgłosił autopoprawki do projektu uchwały.
Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmniejszenie stawki renty planistycznej z 15% na 5%.
Poddała wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
− za głosowało: 11 Radnych,
− przeciw glosowało: 3 Radnych,
− wstrzymał się od głosu: 1 Radny.
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca zgłosiła wniosek o odczytanie pierwszej i ostatniej strony projektu uchwały.
Poddała wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
− za głosowało: 14 Radnych,
− wstrzymał się od głosu: 1 Radny,
− głosów przeciwnych nie było.
Wniosek został przyjęty.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 15 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
d) stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zgierz
dotyczącego terenu wsi Dąbrówka Wielka – Północ z ustaleniami studium, projekt uchwały uzasadnił
Wójt Zdzisław Rembisz.
Ze względów proceduralnych konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego
planu ze Studium.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 15 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Wielka w
części dotyczącej działek nr ewidencyjny 802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52, 472/55, 473/34, projekt
uchwały omówił Paweł Szybilski – pracownik w Referacie Geodezji ….
Dokonuje się zmiany w uchwalonym planie w związku z wystąpieniem osoby prywatnej. Właściciel piekarni
chciałby na terenie działki wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny, jednak w oparciu o obowiązujący
plan miejscowy nie mógł zrealizować swojej inwestycji. Na terenie piekarni była wyznaczona stacja
wodociągowa dla potrzeb Dąbrówki Wielkiej. Ponieważ miejscowość ma istniejąca stację wodociągową,
a znajdująca się na terenie piekarni jest wykorzystywana do jej potrzeb, wymagało to zmiany i
uszczegółowienia w opracowaniu planu. Tak więc plan jest korektą obowiązującego planu miejscowego
w stosunku do realiów i wniosków zainteresowanej osoby.
Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmniejszenie stawki renty planistycznej z 15% na 5%.
Poddała wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
− za głosowało: 11 Radnych,
− przeciw glosowało: 3 Radnych,
− wstrzymał się od głosu: 1 Radny.
Wniosek został przyjęty.
Radny Lechosław Wojcieszek zgłosił wniosek o odczytanie pierwszej i ostatniej strony projektu uchwały.
Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych:
− za głosowało: 15 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Wniosek został przyjęty.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 15 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
f) stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka
Wielka w części dotyczącej działek nr ewidencyjny 802, 473/16, 472/42, 472/48, 472/52, 472/55,
473/34 z ustaleniami studium, projekt uchwały uzasadnił Wójt Zdzisław Rembisz.
Ze względów proceduralnych konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego
planu ze Studium.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 15 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
g) określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz na 2010 rok, projekt uchwały
uzasadniła Skarbnik Gminy Ewa Kubiak.
Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości corocznie podlegają podwyższeniu na następny
rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.
Na 2010 rok górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych wzrosły o 4,05%. Minister
Finansów w Obwieszczeniu z dnia 3 sierpnia 2009 roku opublikował górne stawki podatkowe (M.P. Nr
52 poz.742).
Komisja Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej zgłosiła wniosek dotyczący zmniejszenia stawek podatkowych,
który został uwzględniony.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 15 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
h) zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zgierz, projekt uchwały uzasadniła Skarbnik
Gminy Ewa Kubiak.
Projekt uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości zawiera zwolnienia, jakie były stosowane w
latach ubiegłych w Uchwałach w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości. Rozdzielenie
zwolnień od stawek podatkowych wynika z zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Uchwale w sprawie
stawek podatku od nieruchomości.
Zwolnienia dotyczą głównie majątku Gminy, którym administrują jej jednostki. Skutek finansowy zwolnień
z podatku od nieruchomości szacuje się na kwotę ogólną: 127.970,- zł.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 14 Radnych,
− wstrzymał się od głosu: 1 Radny,
− głosów przeciwnych nie było.
Uchwała została przyjęta.
i) określenia stawek podatku od środków transportowych, projekt uchwały uzasadniła Skarbnik Gminy
Ewa Kubiak.
Górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu
na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług
konsumpcyjnych. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku maksymalny
wzrost stawek podatkowych od środków transportowych wynosi około 3,5%.
W związku z powyższym przedstawione w projekcie uchwały stawki podatkowe zostały w przybliżeniu
zwiększone o 3,5%, z uwzględnieniem stawek minimalnych podatku dla pojazdów określonych w
załącznikach 1-3 do ustawy.
W dyskusji:
Radny Jan Błaszczyk przypomniał, że Komisja Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej zgłosiła wniosek o
pozostawienie stawek na poziomie roku 2009.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz odpowiedział, że podtrzymuje swoją propozycję, Rada natomiast może
nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję, nie podejmując projektu uchwały. Wówczas będą
obowiązywać stawki z ubiegłego roku.
Radny Jan Błaszczyk uważa, że niepodnoszenie stawek podatkowych może spowodować, iż zaległości
podatkowe zmniejszą się.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz odpowiedział, że nie jest prawdą, iż niepodnoszenie stawek podatkowych
powoduje zmniejszenie zaległości. Wójt zwrócił uwagę, że drugi rok stawki podatku nie wzrosłyby.
Radny Marian Jóźwiak powiedział, że na nowobudowanych drogach ustawiane są znaki ograniczające
poruszanie się samochodów o określonym tonażu, to bardzo ogranicza ich działalność.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz powiedział, że ograniczenia ustawiane są na wniosek mieszkańców.
Przedsiębiorcy szukają objazdów, przez co poruszają się po drogach nieprzystosowanych do tego typu
transportu. Dokonywane są zniszczenia tych dróg, natomiast koszty naprawy pokrywa Gmina.
Radny Marian Jóźwiak powiedział, że nie jest przeciwny ustawianiu znaków ograniczających poruszanie
się samochodów o określonym tonażu. Należy jednak zwrócić uwagę, że utrudnia to wykonywanie zadań
firmom transportowym.
Radny Jan Błaszczyk uważa, że polityka podatkowa nie polega na podnoszeniu podatków o stopień
inflacji. Ustawodawca umożliwił Wójtowi oraz Radzie kształtowanie stawek podatku. Zdaniem Radnego,
jeśli chce się, aby dana gałąź się rozwijała, to uchwala się niskie podatki bądź wprowadza się ulgi.
Skutkiem takich niskich podatków może być powstanie nowej firmy. Urzędnicy powinni sprzyjać rozwojowi
mieszkańców i pozwolić im zarobić przysłowiową złotówkę, a dopiero później pobrać odpowiedni podatek.
Niestety, w Polsce tak nie jest.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz odpowiedział, że propozycje stawek ustalane są z Wójtami gmin sąsiednich.
Nie są to uzgodnienia obowiązujące, gdyż to Rada podejmuje ostateczną decyzję. Ustalenie stawek
podatkowych jest bardzo trudne, nie jest łatwo określić możliwości podatkowe mieszkańców. Zdaniem
Wójta to nie podatki utrudniają funkcjonowanie poszczególnych firm, o tym czy dana firma będzie
funkcjonowała decyduje popyt i podaż.
Radny Jan Błaszczyk zwrócił uwagę, że poprzez wzrost podatku zaplanowano wpływy do budżetu
wzrosną o 200.000 zł. Jednak o tym, czy dane zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane przede
wszystkim zdecyduje gospodarność. Radny nie rozumie, po co zwiększa się podatki, jeśli są inne
możliwości pozyskania środków.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz powiedział, że to Rada wpisała takie zadania inwestycyjne do budżetu
nie konsultując się z urzędnikami, czy dana inwestycja może zostać zrealizowana w zaplanowanym zakresie.
Radny Jan Błaszczyk powiedział, że podczas jednej z Komisji wyjazdowych zwracał uwagę Zastępcy
Wójta, że mogą być problemy z budową drogi w Czaplinku. W tej chwili potwierdziło się, że realizacja
zadania jest utrudniona i konieczne będzie przesunięcie ogrodzeń. We wcześniejszych latach Radni
wnioskowali, aby porządkować drogi, na których prowadzone będą inwestycje.
Radny Zbigniew Draczyński powiedział, że jeden z profesorów przytaczał teorię: „że zmniejszenie podatku
przyczynia się znacząco do ściągalności podatków”. Ta teoria potwierdzona została przez prof. Belkę,
który obniżył akcyzę za alkohol.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 6 Radnych,
− przeciw głosowało: 5 Radnych,
− wstrzymało się od głosu: 4 Radnych.
Uchwała została przyjęta.
j) przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych,
projekt uchwały uzasadniła Skarbnik Gminy Ewa Kubiak.
Przeniesienia planu wydatków w Oświacie dotyczą podwyżek dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem
MEN z dnia 24 marca 2009 roku, zmieniającym Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.
Rezerwa oświatowa na 2009 rok wynosiła kwotę 469.117,- zł, z czego:
− o kwotę 140.126,- zł zmniejszono plan rezerwy w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej
i udziału w podatku dochodowym,
− kwotę 286.742,- zł przeznaczono na podwyżki płac i pochodnych w kwietniu 2009 roku,
− pozostałą kwotę rezerwy w wysokości 42.249,- zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w
m-cu październiku – Zarządzeniem Nr V/102/09 z dnia 20.X.2009 roku.
Ogólny koszt podwyżki wynagrodzeń i pochodnych w Oświacie od września 2009 roku wynosi kwotę
246.025,- zł minus 42.249,- z rezerwy daje kwotę 203.776,- zł.
Wnioskuje się o zmniejszenie planu, o brakującą kwotę w wysokości 203.776,- zł, na zadaniu inwestycyjnym:
„Termomodernizacja budynku ZSG w Grotnikach”. Zadanie to zostało zrealizowane w 2009 roku i jest
możliwość zmniejszenia planu.
W dyskusji:
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek powiedziała, że kiedy był uchwalany budżet Kierownik Oświaty
zapewniał, że środków wystarczy. Przewodnicząca zapytała, co się stanie, jeśli Rada uchwały nie podejmie.
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Cezary Piotrowski odpowiedział, że kiedy podejmowana
była uchwała budżetowa szkoły otrzymały na bieżący rok na wynagrodzenia taką samą kwotę jak w
roku 2008. Natomiast na wydatki rzeczowe zwiększono kwotę o wskaźnik inflacji. Wówczas utworzone
zostały dwie rezerwy: jedna na podwyżkę wynagrodzeń dla obsługi administracji, natomiast druga na
podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 470.000 zł. Gdyby ta rezerwa została zachowana, a
nie zmniejszona Uchwałą z dnia 4 marca br., gdyż wpłynęło zawiadomienie o zmniejszonej subwencji.
To niedobór nie wyniósłby 203.776 zł, a 60.000 zł. Niestety wynagrodzeń nauczycieli nie da się do końca
oszacować, gdyż wynikają sytuacje, których nie da się przewidzieć, np. w szkole w Grotnikach od
września jest nauczyciel na urlopie „dla poratowania zdrowia”, rok wcześniej nikt nie mógł przewidzieć
takiej sytuacji. Podobna sytuacja jest w szkole w Giecznie.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek stwierdziła, że niestety, czy Rada chce, czy nie środki na
ten cel musi przeznaczyć.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 12 Radnych,
− wstrzymało się od głosu: 3 Radnych,
− głosów przeciwnych nie było.
Uchwała została przyjęta.
k) przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych, projekt
uchwały uzasadniła Skarbnik Gminy Ewa Kubiak.
Na podstawie art.49 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr
97 poz.674 ze zmianami) w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli –
Wójt Gminy Zgierz przyznał nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W związku z
powyższym należy zmienić plan wydatków w celu dokonania wypłaty przyznanych nagród.
W dyskusji:
Radny Lechosław Wojcieszek powiedział, że Dzień Nauczyciela odbył się 14.10.2009 r., dlatego też uchwała
powinna być przedstawiona Radzie na Sesji wrześniowej, w związku z tym jest przeciwny tej uchwale.
Skarbnik Gminy Ewa Kubiak zgodziła się z Radnym Wojcieszkiem, że uchwała powinna być przedstawiona
w przed Dniem Edukacji Narodowej. Jednak środki w budżecie oświaty na ten cel są zabezpieczone,
należy więc wniosek dostosować do decyzji Wójta, gdyż nie wszystkie szkoły rozdysponowały zaplanowane
na ten cel środki. W związku z powyższym jest wniosek o dostosowanie do decyzji Wójta.
Radny Wiesław Olender zapytał, czy nauczyciele otrzymali już nagrody.
Skarbnik Gminy Ewa Kubiak odpowiedziała, że nie.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek powiedziała, że ponownie Wójt podejmuje decyzję, a dopiero
później występuje do Rady o podjęcie stosownej uchwały.
Radny Jan Błaszczyk zapytał, ile przeznaczono na nagrody oraz dlaczego dokonuje się przesunięcia
pomiędzy poszczególnymi szkołami.
Kierownik Cezary Piotrowski powiedział, że faktycznie uchwała powinna być przedstawiona wcześniej.
Być może najlepszym rozwiązaniem byłoby zapisanie środków w uchwale budżetowej w specjalnie
utworzonej na ten cel rezerwie. Wójt Gminy przyznaje nagrody od 16 lat i zawsze robił to Zarządzeniem,
gdyż miał takie uprawnienia. W bieżącym roku była inna konstrukcja uchwały budżetowej i zostało to
przeoczone, dlatego w tej chwili przedstawiono ten projekt uchwały. Na początku października Wójt podjął
decyzję, kto nagrodę dostanie, dlatego też trzeba poprzesuwać pomiędzy szkołami środki. Na nagrody
przeznaczono kwotę 9.000 zł.
Radny Marek Telenda zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 11 Radnych,
− przeciw głosował: 1 Radny,
− wstrzymało się od głosu: 3 Radnych.
Wniosek został przyjęty.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 9 Radnych,
− przeciw głosował: 1 Radny,
− wstrzymało się od głosu: 5 Radnych.
Uchwała została przyjęta.
l) zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych, projekt uchwały uzasadniła
Skarbnik Gminy Ewa Kubiak.
Projekt uchwały zmieniającej budżet o kwotę 75.293,00 zł wynika z wpływów środków z jednostek
oświatowych z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy robót publicznych, z tytułu zwrotu kosztów
ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i zwrotu kosztów zatrudnienia doradcy metodycznego. Kwoty
te wpłynęły na konto budżetu Gminy.
Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych o kwotę 75.293,00 zł, zgodnie
ze złożonymi wnioskami Dyrektorów Szkół, a mianowicie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
zakup energii elektrycznej, kosztów konserwatora, remont sal przedszkolnych.
W dyskusji:
Radny Tomasz Stańczykowski zapytał, dlaczego wynagrodzenia bezosobowe w szkole w Białej wzrosły
o 5.000 zł.
Skarbnik Gminy Ewa Kubiak odczytała wyjaśnienia pani Dyrektor, które mówią, że środki te zostaną
przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia konserwatora oraz wydatków na zakup energii oraz
pozostałych usług.
Kierownik Cezary Piotrowski uzupełnił, że konserwator jest na zwolnieniu lekarskim i na umowę zlecenie
zatrudniono nową osobę.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek zwróciła uwagę, że jeśli jest etat i osoba ta jest na zwolnieniu
lekarskim, a zatrudnia się nową osobę, to po 33 dniach zasiłek płaci ZUS, czyli szkoła ma oszczędności
na wynagrodzeniu.
Kierownik Cezary Piotrowski powiedział, że porządkuje się w paragrafach, gdyż p. Dyrektor zatrudniła
na umowę zlecenie i musi posiadać środki w tym paragrafie.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek zapytała, dlaczego zatrudniona została nowa osoba na umowę
zlecenie, a nie na umowę o zastępstwo.
Kierownik Cezary Piotrowski odpowiedział, że była szansa, iż konserwator wróci do pracy. W tej chwili
już wiadomo, że nie.
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek powiedziała, że nie rozumie, dlaczego nowa osoba zatrudniona
została na umowę zlecenie, a nie na umowę na zastępstwo, Przewodnicząca zapytała, dlaczego nie
przewidziano środków na doradcę metodycznego.
Kierownik Cezary Piotrowski odpowiedział, że w przypadku zwrotu kosztów doradcy metodycznego
jest od 2000 roku porozumienie między Starostwem Powiatu Zgierskiego, a gminami Powiatu na
finansowanie doradcy metodycznego, w budżetach szkół również musi być taki paragraf. W Gminie
jest jeden taki doradca, który obsługuje Gminę i Powiat, dlatego też inne szkoły oddają środki szkole
w Białej. W związku z tym, że szkoła w Białej nie może przyjąć takich środków, gdyż jest jednostką
budżetową, dlatego też środki wpływają do budżetu Gminy, z którego przesuwane są do szkoły w Białej.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
− za przyjęciem głosowało: 11 Radnych,
− wstrzymało się od głosu: 4 Radnych,
− głosów przeciwnych nie było.
Uchwała została przyjęta.
m) przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie
zadań własnych
Wójt Gminy zgłosił wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.
n) zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych, projekt uchwały uzasadniła
Skarbnik Gminy Ewa Kubiak.
Projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu:
− zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,- zł na odprowadzenie do Izby Rolniczej udziału we
wpływach z podatku rolnego, a jednocześnie zmniejszenia planu w rozdziale 75095 (odbiorze
padłych zwierząt) – plan wynosi 1.500,- zł, a wykorzystanie wynosi 0 zł;
− przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) z
usług pozostałych na składki i opłaty kwotę 10.000,- zł – opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych
i leśnych na cele komunikacyjne;
− przeniesienia w planie w rozdziale 80101 – Szkoła Podstawowa w Białej kwotę 13.000,- zł z
wynagrodzeń osobowych na umowy zlecenia, ZUS i Fundusz Pracy;
− przeniesienia planu w kwocie 20.000,- zł z rozdziału 90003 (oczyszczanie miast i wsi) do rozdziału
90002 (selektywna zbiórka odpadów). Wykorzystanie planu wydatków na selektywną zbiórkę odpadów
wynosi 90% (plan: 60.000,- zł, wydatki na koniec września wynoszą kwotę 53.477,- zł);
− zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 22 000,- zł na wyłapywanie i hotelowanie
bezpańskich psów. Plan wynosi 100.000,- zł i jest w całości wykorzystany.
Drugostronnie wnioskuje się o zmniejszenie planu wydatków w wydatkach inwestycyjnych jednostek
budżetowych na zadaniu: „Termomodernizacja budynku ZSG w Grotnikach” o kwotę 22.000 zł.
W dyskusji:
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek zwróciła uwagę, iż we wcześniejszej uchwale przesuwana
była kwota na wynagrodzenia bezosobowe, w przedstawionym projekcie uchwały również przesuwa
się kwotę 4.000 zł na ten cel.
Kierownik Cezary Piotrowski odpowiedział, że pani Dyrektor przekazała, iż środki przeznaczone zostaną
na osoby zatrudniane w razie nieobecności opieki w autobusie oraz na wykonanie przeglądu kotłowni.
Radny Lechosław Wojcieszek zapytał, kto sprząta tereny należące do Gminy.
Kierownik Andrzej Gibki odpowiedział, że w bieżącym roku realizację sprzątania terenów należących
do Gminy realizuje GZK, co roku jest zawierane zlecenie na wykonywanie prac. Umowa zlecenie obowiązuje
od lutego br. do końca roku kalendarzowego.
Radny Mirosław Burzyński zapytał, ile będzie w bieżącym roku kosztowało hotelowanie bezpańskich
psów.
Skarbnik Gminy Ewa Kubiak odpowiedziała, że miesięcznie Gmina płaci fakturę w wysokości 11.000 zł.
Radny Marian Jóźwiak przypomniał, że w uchwale budżetowej zaplanowane były środki na Izby Rolnicze
w wysokości 2% odpisu od podatku. Zapytał, dlaczego zwiększa się środki o 1.000 zł.
Skarbnik Gminy Ewa Kubiak odpowiedziała, że jest wzrost podatku, w budżecie zaplanowano środki
w wysokości 6.000 zł.
Radny Mirosław Burzyński zapytał, ile kosztuje doba utrzymania psa w hotelu.
Kierownik Andrzej Gibki odpowiedział, że umowa, która jest zawarta między Gminą, a hotelem dla
zwierząt obejmuje kilka pozycji. Pierwszą pozycją jest odłowienie psa, koszt takiej usługi to 140.000
zł, do tego dochodzi hotelowanie zwierzęcia, czyli utrzymanie dobowe wynosi 5,50 zł (brutto). Ponieważ
zwierzę, które jest odłowione i odstawione do hotelu poddawane jest opiece weterynaryjnej, z tym się
również związane są środki finansowe. W chwili obecnej odłowionych z terenu Gminy i przetrzymywanych
jest w hotelu ponad 70 psów.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych (nieobecny Radny Stanisław Dynek):
− za przyjęciem głosowało: 7 Radnych,
− wstrzymało się od głosu: 7 Radnych,
− głosów przeciwnych nie było.
Uchwała została przyjęta.
o) zmian budżetu Gminy Zgierz na rok 2009 w zakresie zadań własnych (kwota 189.059 zł), projekt
uchwały uzasadniła Skarbnik Gminy Ewa Kubiak.
Projekt uchwały zmieniający budżet:
1) Zwiększa budżet o kwotę 189.059,- zł, z czego:
– z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 116.000,- zł – wpływ z rachunku wydatków niewygasających,
– zwiększenie przychodów o kwotę 73.059,- zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym;
2) Wniosek dotyczy zwiększenia wydatków na administrację, z czego:
– na wynagrodzenia i pochodne kwotę: 172.000,- zł,
– na pochodne wydatki rzeczowe kwotę: 17.059,- zł.
Plan na wynagrodzenia osobowe w 2009 roku wynosi kwotę: 2.399.611,- zł. Wykonanie wydatków na
wynagrodzenia osobowe łącznie z kosztami za wrzesień wynosi kwotę 1.938.900,- zł.
Zwiększenie planu nie zapewni wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2009 roku, ponieważ niedobór
planu jest większy:
– planowane wykonanie wynagrodzeń szacuje się na kwotę: 2.632.748,- zł;
– niedobór planu na wynagrodzenia w administracji wynosi około 233.137,- zł.
Niedobór planu występuje również na wydatkach rzeczowych, a w szczególności:
− na zakupie usług pozostałych – konieczne jest przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie
bhp i ppoż. oraz prowizja bankowa od kredytu, która wyniesie ok. 5.000,- zł. Koszt tych szkoleń
wyniesie około 4.000,- zł;
− podróżach służbowych krajowych plan wynosi kwotę 9.000,- zł, a wykorzystanie około 8.500,- zł;
− szkolenie pracowników: plan wynosi 15.000,- zł, a zaangażowanie wydatków wynosi ok. 14.000,- zł.
Konieczność zwiększenia planu na szkolenia wynika ze zmiany ustaw: m.in. o Finansach Publicznych,
ustawy PZP, bezpieczeństwa danych w systemach elektronicznych.
Wójt Gminy powiedział, że jeszcze tak nie było, aby nie można wyjechać w delegację służbową bądź
wysyłać pracowników na szkolenia.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski):
− za przyjęciem głosowało: 4 Radnych,
− przeciw głosowało: 7 Radnych,
− wstrzymało się od głosu: 2 Radnych.
Uchwała nie została przyjęta.
p) zmiany Uchwały Nr XXXIII/331/09 Rady Gminy Zgierz z dnia 8.01.2009 roku w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Zgierz na 2009 rok, projekt uchwały uzasadniła Skarbnik Gminy Ewa
Kubiak.
Zwiększenie planu na GFOŚiGW wynika z wyższych wpłat na ten Fundusz z tytułu opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych niż planowano o kwotę ok. 21.700,- zł.
Wnioskuje się o zwiększenie planu wydatków GFOŚiGW o tę kwotę, z przeznaczeniem na:
− wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów w kwocie: 11.100,- zł;
− utrzymanie zieleni – przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na 3 drzewach pomnikowych
– kwota: 5.200,- zł;
− zakup przedmiotów i narzędzi – kwota: 200,- zł.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski):
− za przyjęciem głosowało: 10 Radnych,
− wstrzymało się od głosu: 3 Radnych,
− głosów przeciwnych nie było.
Uchwała została przyjęta.
r) zmiany planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej na 2009 rok,
projekt uchwały uzasadniła Skarbnik Gminy Ewa Kubiak.
Na podstawie §45 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r., w sprawie
gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. z 2006 r. Nr
116, poz.783) Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej przedkłada wniosek w sprawie zmian
w planie finansowym na 2009 rok.
Zmiana dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami kosztów w Dziale 900 Rozdział 90017 – Zakłady
Gospodarki Komunalnej o kwotę 71.485 zł oraz zwiększenie planu po stronie przychodów i kosztów o
kwotę 18.199 zł.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski):
− za przyjęciem głosowało: 13 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
s) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu leasingu na koparko-ładowarkę dla Gminnego Zakładu Komunalnego
z/s w Dąbrówce Wielkiej
Projekt uchwały dotyczy upoważnienia Wójta Gminy Zgierz do zaciągnięcia zobowiązania w formie
leasingu na koparko-ładowarkę, z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce
Wielkiej. Spłata rat leasingu będzie następowała od 2009 r. do 2012 r.
Dyrektor GZK dodał, że w budżecie na 2009 r. było zaplanowane 90.000 zł na zakup koparko-ładowarki.
Prowadząc rozeznanie rynku okazało się, iż za taką kwotę można kupić 12-letni sprzęt, dlatego też
przeprowadzone zostało rozeznanie w firmach leasingowych.
W dyskusji:
Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek zapytała, czy Zakład Komunalny może korzystać z leasingu.
Dyrektor GZK Władysław Ruprecht odpowiedział, że tak. Decyzja należy do Rady Gminy, która jeśli
da pełnomocnictwo Wójtowi w tym zakresie, przekaże on Dyrektorowi.
Radny Lechosław Wojcieszek zapytał, czy koparka będzie posiadała dodatkowy sprzęt.
Dyrektor GZK odpowiedział, że jedyna dodatkowa rzecz, jaka zostanie zamontowana, to będzie pług
śnieżny. Nie ma potrzeby montowania dodatkowego sprzętu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski):
− za przyjęciem głosowało: 13 Radnych,
− głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
t) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, projekt uchwały uzasadnił Dyrektor GZK.
Złożony został wniosek w celu zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla kanalizacji
w Lućmierzu i Łagiewnikach Nowych. Dla kanalizacji w Lućmierzu ceny nie uległy zmianie, co jest efektem
przeprowadzonej modernizacji kanalizacji. W przypadku stawki w Łagiewnikach jest zmniejszenie opłaty
za 1 m3 do kwoty 9,95 zł (netto), zmniejszenie jest efektem przeprowadzonej kontroli, która pokazała
pewne nieprawidłowości.
W dyskusji:
Radna Halina Szymańska stwierdziła, że pomimo, iż kolejna kontrola może wskazać kolejne nieprawidłowości,
które mogą być przyczyną zmniejszenia stawki, to podejmując przedstawiony projekt uchwały będzie
obowiązywać stawka przedstawiona w projekcie.
Dyrektor Władysław Ruprecht odpowiedział, że w tej chwili mieszkańcy płacą stawkę zaliczkowo i być
może, że w przyszłym roku będą oni płacić stawki bez żadnych narzutów.
Radny Lechosław Wojcieszek powiedział, że niestety Rada ma podjąć decyzję przed wyjaśnieniem
sprawy kanalizacji. Gdyby sprawa była wyjaśniona, mógłby zagłosować za przedstawionym projektem.
Uważa, że wysoka stawka oraz pewne nieprawidłowości spowodowały, że tak mało osób przyłączyło
się do kanalizacji.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski):
− za przyjęciem głosowało: 5 Radnych,
− przeciw głosowało: 7 Radnych,
− wstrzymał się od głosu: 1 Radny.
Uchwała nie została przyjęta.
u) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Zgierz działek numer 656/1, 658/1, 657/1 i
659/1 w obrębie Szczawin, projekt uchwały uzasadniła Kierownik Referatu Geodezji... Anna Łopalewska.
Właściciele działek w obrębie Szczawin wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie części swoich gruntów
pod drogę, dlatego też przeprowadzony został podział działek i wydzielone zostały działki pod drogę.
Podjęcie projektu uchwały umożliwi zakończenie procedury przejęcia gruntów, czyli podpisanie aktów
notarialnych.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski):
− za przyjęciem głosowało: 12 Radnych,
− wstrzymał się od głosu: 1 Radny,
− głosów przeciwnych nie było.
Uchwała została przyjęta.
w) przeznaczenia do wydzierżawienia – działek o numerach ewidencyjnych 137, 138, 154/11 i 273/1
położonych w miejscowości Dąbrówka Strumiany, projekt uchwały uzasadniła Kierownik Referatu
Geodezji... Anna Łopalewska.
Projekt uchwały dotyczy wydzierżawienia gruntów na rzecz p. Henryka Ptaszyńskiego na okres kolejnych
3 lat. Pan Ptaszyński dzierżawi grunty od 2005 r. W związku z tym, że złożył podanie o przedłużenie
dzierżawy na kolejne lata, a dla tego terenu nie ma opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego,
przygotowany został projekt uchwały.
W dyskusji:
Przewodnicząca Rady zapytała, jaki czynsz płaci zainteresowany.
Kierownik Anna Łopalewska odpowiedziała, że w zależności od wartości pszenicy w 2008 r. płacił za I
półrocze 1.027 zł, za drugie półrocze 1.074 zł.
Przewodnicząca zapytała, jaka jest powierzchnia gruntów wydzierżawionych.
Radny Lechosław Wojcieszek odpowiedział, że około 30 ha. Radny zasugerował, aby grunty sprzedać.
Kierownik Anna Łopalewska odpowiedziała, że dla tego terenu nie ma jeszcze opracowanego planu
zagospodarowania przestrzennego. Uważa się, że wartość takich gruntów wzrośnie po opracowaniu
planu zagospodarowania przestrzennego. Uznano również, iż celowym jest wydzierżawienie gruntów,
aby nie zarosły.
Radny Jan Błaszczyk powiedział, że był wniosek Komisji Rolnictwa, aby dla gruntów tych opracować plan
zagospodarowania przestrzennego. Działki te są przedłużeniem ul. Szczawińskiej, można więc przeznaczyć
teren pod budownictwo bądź przemysł. Zasadne również było współfinansowanie wykonania drogi
powiatowej, poprawiło to dojazd do tych terenów.
Radny Marian Jóźwiak powiedział, że Komisja wnioskowała, aby wydzierżawić grunty.
Radna Maria Migdalska zapytała, od kiedy p. Ptaszyński dzierżawi grunty.
Kierownik Anna Łopalewska odpowiedziała, że od 2005 r.
Przewodnicząca Barbara Kaczmarek zapytała, kiedy upływa dzierżawa.
Kierownik Anna Łopalewska odpowiedziała, że dzierżawa wygasa w lutym 2010 r.
Radny Wiesław Olender uważa, że osoba dzierżawiąca grunty musi wiedzieć, czy ma wykonywać
jakieś prace na tym gruncie, w okresie zimowym nic już nie będzie mogła zrobić. Radny stwierdził, że
być może Komisje nie powinny opiniować projektów uchwał, skoro później opinia ta nie ma znaczenia.
Radny Tomasz Stańczykowski zapytał, czy była firma, która interesowała się wybudowaniem wiatraków
na tym terenie.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz odpowiedział, że nie było firmy, która chciałby, aby udostępnić jej mapy
bądź inną dokumentację.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski):
− za przyjęciem głosowało: 7 Radnych,
− przeciw głosował: 1 Radny,
− wstrzymało się od głosu: 5 Radnych.
Uchwała została przyjęta.
x) zamiaru udzielenia pomocy finansowej w 2010 r. Powiatowi Zgierskiemu w realizacji niektórych zadań
powiatowych, projekt uchwały uzasadnił Radny Zbigniew Draczyński.
Wzorem lat ubiegłych nawiązując do dobrej współpracy Gminy Zgierz i Powiatu Zgierskiego proponuje
się jej kontynuację w roku 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Zgierskiemu na wymienione w projekcie uchwały inwestycje drogowe na terenie Gminy
Zgierz. Działania te spełniają oczekiwania mieszkańców i wieloletnie postulaty społeczności lokalnej.
W dyskusji:
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz zapytał, w jakim kierunku idą działania Rady, przyjmując projekt uchwały
konieczne będzie zaplanowanie w budżecie na 2010 r. kwoty 1.346.000 zł. Wójt zapewnił, że nie jest
przeciwny współpracy ze Starostwem Powiatowym, bo jest ona bardzo dobra. Gmina nie może prawidłowo
funkcjonować, gdyż Rada nie chce przeznaczyć środków na administrację. Takich problemów nie ma
Starostwo, które przeprowadza remont w Urzędzie i kupuje samochody.
Radny Marek Telenda powiedział, że w poprzednich latach współpracy nie było, zdaniem Radnego jednak
nie ma innego wyjścia, aby drogi powiatowe były wykonane, jeśli Gmina nie będzie współfinansować. Przy
drogach powiatowych mieszkają mieszkańcy Gminy Zgierz, których nie interesuje do kogo droga należy.
Wójt Gminy Zdzisław Rembisz powiedział, że w związku z tym, iż stan ul. Spółdzielczej w Rosanowie
jest bardzo zły, planowano w kolejnym roku jej naprawę. Pojawiają się również inne bardzo ważne
zadania, przekazując takie środki do Powiatu utrudnia się, a nawet wręcz uniemożliwia się realizację
zadań gminnych. Wójt zwrócił również uwagę, że są rejony Gminy, w których są drogi powiatowe, a
jednak nie są realizowane. Żadna gmina sąsiednia nie finansuje tak zadań powiatowych, jak Gmina
Zgierz.
Radny Mirosław Burzyński powiedział, że 1998 r., kiedy była przeprowadzona reforma samorządu
terytorialnego zostały określone zakresy oraz kompetencje poszczególnych samorządów. Argumentem
przemawiającym za realizacją zadań powiatowych nie może być fakt, że przy nich mieszkają
mieszkańcy Gminy Zgierz, bo również przy drogach wojewódzkich i powiatowych też mieszkają. Przeznaczając
środki na realizację zadań powiatowych, uniemożliwia się realizację zadań gminnych. Radni nie mogą
działać na szkodę samorządu, który reprezentują. Zdaniem Radnego jest to celowe, świadome działanie
na niekorzyść instytucji, którą się reprezentuje, dlatego też można posądzić ich o niegospodarność.
Radny Marek Telenda uważa, że niegospodarność jest wtedy, kiedy Radny nic nie realizuje w swoim terenie.
Radny Mirosław Burzyński powiedział, że dochodzi się do absurdu, kiedy drogę asfaltową w Dąbrówce
pokrywa się kolejnym asfaltem, to samo robi się w Łagiewnikach, natomiast drogi gminne są w bardzo
złym stanie.
Radna Halina Szymańska powiedziała, że Radny codziennie jeździ drogą w Łagiewnikach i dobrze
wie, jaki był stan tej drogi. Nie rozumie więc, dlaczego Radny mówi, że jest to nielogiczne. Przez tę
miejscowość jeździ bardzo dużo samochodów, które omijając korki dojeżdżają do Łodzi. Radna podziękowała
za porozumienie i wyraziła nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana.
Radny Mirosław Burzyński powiedział, że nie mówił, iż droga była w bardzo dobrym stanie. Uważa
jedynie, że zadanie powinno wykonać Starostwo Powiatowe. Co mają powiedzieć mieszkańcy, którzy
mieszkają przy drogach gruntowych, którymi nie można przejechać.
Radny Wiesław Olender powiedział, że jest za wykonywaniem wszystkich dróg, należy jednak zachować
choć trochę przyzwoitości. W Gminie są takie miejscowości, o których Radni nawet nie wiedzą. Taką
miejscowością jest Michałów, gdzie nie ma światła, a mieszkańców bardzo ucieszył fakt, że została
szlaka wysypana. Radny uważa, że gdyby w projekcie uchwały były jakaś droga, która jest faktycznie
w bardzo złym stanie odbiór byłby inny.
Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania projektu uchwały. Członek Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski):
− za przyjęciem głosowało: 9 Radnych,
− przeciw głosowało: 4 Radnych,
− głosów wstrzymujących nie było.
Uchwała została przyjęta.
DO PUNKTU 12.
Do protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Sesja przebiegała tak długo, iż nie zdążyła się z nim zapoznać.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych (nieobecni Radni: Stanisław Dynek, Leszek Cichoszewski)::
− za przyjęciem głosował: 1 Radny,
− przeciw głosowało: 3 Radnych,
− wstrzymało się od głosu: 9 Radnych.
Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy nie został przyjęty.
DO PUNKTU 13.
Obrady XLV Sesji Rady Gminy Zgierz zamknęła Przewodnicząca Rady Barbara Kaczmarek.
Sekretarz Obrad
Przewodniczący Obrad
(-) Monika Jabłońska
( -) Barbara Kaczmarek