Raport kwartalny nr 10/2015 Tytuł: Korekta raportu kwartalnego za

Transkrypt

Raport kwartalny nr 10/2015 Tytuł: Korekta raportu kwartalnego za
Raport kwartalny nr 10/2015
Tytuł: Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014
Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka", "Emitent") koryguje niniejszym treść raportu
kwartalnego za IV kwartał 2014, opublikowanego w raporcie kwartalnym nr 9/2015. Omyłkowo
podano wartości w następujących pozycjach raportu (wartości prawidłowe wyróżniono
pogrubieniem):
•
Strona 8, pozycja: E. Pozostałe koszty operacyjne za okres 1.01-31.12.2014: 1 153 668,81
zamiast 2 914 280,34
•
Strona 9, pozycja: H. Koszty finansowe za okres 1.01.-31.12.2013: 955 145,07
zamiast 1 017 870,96
W związku z powyższymi błędnymi danymi, zmianie uległy także następujące pozycje raportu:
•
Strona 17, pozycja - amortyzacja narastająco dla Grupy na koniec IVQ 2014: 1 426 tys. zł
zamiast 1 569 tys. zł
EBITDA na koniec IVQ 2014: 8 297 tys. zł zamiast 8 440 tys. zł
•
Strona 18, wskaźnik EBITDA za 2014 rok: 1,25% zamiast 1,27%

Strona 28, pozycja III:
1. Środki trwałe
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
na dzień 31.12.2014: 1 301 996,50 zamiast 7 196 934,40
na dzień 31.12.2013: 1 238 880,00 zamiast 2 280 153,80
c) urządzenia techniczne i maszyny
na dzień 31.12.2014: 7 196 934,40 zamiast 4 369 074,00
na dzień 31.12.2013: 2 280 153,80 zamiast 2 090 936,55
d) środki transportu
na dzień 31.12.2014: 4 369 074,00 zamiast 6 533 437,32
na dzień 31.12.2013: 2 090 936,55 zamiast 4 109 818,62
e) inne środki trwałe:
na dzień 31.12.2014: 6 533 437,32 zamiast 2 160 529,83
na dzień 31.12.2013: 4 109 818,62 zamiast 2 321 736,86
2. Środki trwałe w budowie
na dzień 31.12.2014: 2 160 529,83 zamiast 15 067 726,63
na dzień 31.12.2013: 2 321 736,86 zamiast 0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
na dzień 31.12.2014: 15 067 726,63 zamiast 265 000,00
Pozostałe dane nie uległy zmianie.
W załączeniu poprawiona treść Skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu