Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej

Transkrypt

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej
Projekt „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Łódź, dnia 07.06.2013
Zapytanie ofertowe nr 5/POKL.08.01.02-10-098/12
I.
Zamawiający:
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171789, NIP: 7281919068, REGON: 471342017,
ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź.
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Monika Staniszewska, email: [email protected],
telefon: +48 42 636-12-59.
II.
1.
Opis projektu, w ramach którego realizowane będzie zamówienie
Projekt „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy nr UDA.POKL-08.01.02-10-098/12-00.
2.
Cel projektu:
Zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian gospodarczych wśród 160 przedsiębiorstw branży tekstylnej i odzieżowej
z sektora MMŚP i ich 320 pracowników z województwa łódzkiego poprzez szkolenia, warsztaty i doradztwo, przygotowujące do
zmiany profilu działalności.
3.
Okres realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2013 do 31.07.2014 r.
4.
Uczestnicy Projektu:
Pracownicy, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1538), zatrudnieni
na stanowiskach decyzyjnych MMŚP branży tekstylno-odzieżowej województwa łódzkiego, mający możliwość dokonania zmiany
profilu działalności danej firmy, np. dyrektorzy zarządzający, technologowie, właściciele, posiadający miejsce zamieszkania lub
pracy w województwie łódzkim.
5.
Beneficjenci:
MMŚP branży tekstylno-odzieżowej (wg PKD sekcja C13 oraz C14), posiadające jednostkę organizacyjną w województwie
łódzkim.
6.
Organizacja szkoleń i warsztatów
a.
Szkolenia będą odbywały się na terenie województwa łódzkiego, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
b.
W projekcie weźmie udział 320 pracowników (16 grup szkoleniowych, po ok. 20 osób w każdej grupie).
c.
Dla każdej grupy szkoleniowej przewidzianych jest łącznie 75 godzin zajęć.
d.
Zajęcia będą odbywały się w 2 systemach:
Realizator Projektu
Projekt „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pierwszy – system podstawowy – zajęcia prowadzone w dni robocze w godzinach 16.30 – 19.45 – w sumie 18 dni
szkoleniowych.

Drugi – system elastyczny – zajęcia dopasowane do preferencji danej grupy (możliwość łączenia zajęć popołudniowych
w tygodniu z 8 godzinnymi zajęciami w weekendy lub tylko zajęcia weekendowe).
e.
Szkolenia i warsztaty obejmują następujące bloki tematyczne:

Nowoczesne technologie dla branży tekstylno-odzieżowej;

Nowoczesne formy organizacji produkcji i e-handlu;

Finansowanie zmian profilu działalności przedsiębiorstwa.
III.
Rodzaj zamówienia, Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Klasyfikacja zamówienia:
80500000-9 Usługi szkoleniowe.
IV.
Przedmiot zamówienia
1.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i/lub warsztatów w temacie Umowy handlowokooperacyjne dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej
i Odzieżowej Województwa Łódzkiego”.
2.
Celem ogólnym szkoleń i/lub warsztatów jest podniesienie wiedzy pracowników przedsiębiorstw branży tekstylno-odzieżowej
sektora MMŚP z województwa łódzkiego (Uczestników Projektu) w poniższych obszarach tematycznych:
a.
Blok tematyczny I - Nowoczesne technologie dla branży tekstylno-odzieżowej
Celem realizacji szkoleń i warsztatów w przedmiotowym bloku jest przygotowanie firmy do sformułowania strategii dotyczącej
możliwości zastosowania nowoczesnych technologii z uwzględnieniem m.in. rozwiązań dla inteligentnych tekstyliów oraz
złożenia dokumentów rozszerzających zakres prowadzonej działalności.
b.
Blok tematyczny II - Nowoczesne formy organizacji produkcji i e-handlu
Celem realizacji szkoleń i warsztatów w przedmiotowym bloku jest przygotowanie firmy do sformułowania strategii dotyczącej
możliwości zastosowania nowoczesnych form organizacji produkcji i e-handlu oraz złożenia dokumentów rozszerzających zakres
prowadzonej działalności.
c.
Blok tematyczny III - Finansowanie zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa
Celem
bloku
jest
przygotowanie
montażu
finansowego
uwzględniającego
finansowanie
inwestycji
wskazanych
w indywidualnych strategiach przedsiębiorstw powstałych w dwóch powyższych blokach.
3.
Przygotowanie szkoleń i/lub warsztatów polega na opracowaniu: konspektu szkolenia, prezentacji w programie Microsoft
PowerPoint, testów wiedzy, materiałów dla Uczestników oraz materiałów e-learningowych, zgodnie z zasadami andragogiki
i zaleceniami Zamawiającego.
4.
Przeprowadzenie szkoleń i/lub warsztatów oznacza realizację zajęć we wskazanym temacie w miejscu i czasie, wyznaczonym
przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu trwania przerw między zajęciami.
Realizator Projektu
Projekt „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
V.
Zakres usług Oferenta w ramach prowadzenia szkoleń
1.
Zakres usług Oferenta, wchodzący w koszty realizacji szkoleń i/lub warsztatów:
a. Przygotowanie konspektu szkolenia i/lub warsztatu, materiałów szkoleniowych i/lub warsztatu w wersji elektronicznej
(prezentacji Microsoft PowerPoint) oraz związanych z tematyką szkolenia i/lub warsztatu materiałów e-learningowych,
które powinny zostać przesłane Zamawiającemu na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia celem akceptacji;
b. Opracowanie minimum 2 case study do danego tematu – odpowiednich dla firm o profilu odzieżowym i 2 case study do
danego tematu – odpowiednich dla firm o profilu tekstylnym, które powinny zostać przesłane Zamawiającemu na 3 dni
przed rozpoczęciem szkolenia celem akceptacji;
c. Opracowanie zestawu pytań do testu wiedzy dla uczestników szkolenia i/lub warsztatu celem sprawdzenia poziomu wiedzy
przed i po szkoleniu i/lub warsztacie;
d. Przeprowadzenie szkoleń i/lub warsztatu w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
2.
Oferent składając ofertę w ramach niniejszego postępowania przyjmuje do wiadomości, że dojazd do i z miejsca wskazanego
przez Zamawiającego na terenie województwa łódzkiego, w celu odbycia szkolenia, finansuje we własnym zakresie.
3.
Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń i/lub warsztatów, w ramach wybranego tematu zajęć, minimalnie
z 1 grupą szkoleniową, maksymalnie z 6 grupami, w zależności od wyników oceny ewaluacyjnej, dokonywanej po każdym cyklu
szkoleniowym przez Uczestników szkolenia.
4.
W ramach wybranego tematu zajęć Oferent zobowiązuje się do przeprowadzenia od 2 do 4 godzin szkoleniowych dla każdej
grupy, według szczegółowego harmonogramu szkoleń, wskazanego przez Zamawiającego.
VI.
Sposób przygotowania i oceny oferty
1.
Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim w formie pisemnej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zachowanie formy pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu
podpisanej oferty wraz z załącznikami.
2.
Oferent podaje cenę brutto/brutto realizacji 1 godziny szkoleniowej i/lub warsztatowej.
3.
Do oferty Oferent dołącza Profil eksperta, stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, a także Oświadczenie o braku
powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji w sytuacji, gdy oferta wykonawców odbiegać będzie od założeń budżetowych
projektu.
5.
Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
6.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert bądź ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem
oferty.
8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich ofert, bez dokonania wyboru którejkolwiek z nich, gdy żadna ze
złożonych ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego.
9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Realizator Projektu
Projekt „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VII. Termin wykonania zamówienia
Szkolenia i/lub warsztaty będą realizowane od dnia 22.04.2013 do 31.10.2013 r., według szczegółowego harmonogramu szkoleń,
wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający może ustalić harmonogram szkoleń w wyniku konsultacji z Wykonawcą
i Beneficjentem.
VIII. Kryteria dostępu
Niniejsza oferta kierowana jest do trenerów, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń;

Posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu wskazanego bloku tematycznego/tematyki szkolenia;

Charakteryzują się znajomością branży tekstylno-odzieżowej.
Weryfikacja wyżej wymienionych kryteriów zostanie dokonana na podstawie Profilu eksperta (stanowiącego Załącznik nr 2).
IX.
Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto/brutto – 50%

Doświadczenie w dydaktyce/prowadzeniu szkoleń – 20%

Znajomość branży tekstylno-odzieżowej – 30%
Oferty oceniane będą wg następującego wzoru:
KRYTERIUM CENY
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 50 punktów.
Oferent podaje w formularzu ofertowym cenę brutto/brutto za 1 godzinę szkolenia. Oferta oceniana będzie na podstawie ceny
brutto/brutto za 1 godzinę szkolenia obliczonej przez Oferenta na Formularzu ofertowym, wg następującego wzoru:
Cn
P = ------------------ x 100 x 50%
Cb
gdzie:
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie;
Cn – oznacza cenę brutto/brutto 1 godziny szkolenia oferty najtańszej;
Cb – oznacza cenę brutto/brutto 1 godziny szkolenia badanej oferty.
KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA W DYDAKTYCE/ PROWADZENIU SZKOLEŃ
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20 punktów.
Ocena Oferenta w kryterium doświadczenia w dydaktyce/prowadzeniu szkoleń dokonana zostanie na podstawie wypełnionego
Profilu eksperta (pkt. 2), stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Oferta oceniona będzie na podstawie liczby
przeprowadzonych godzin szkoleniowych według następującego wzoru:
Cn
P = ------------------ x 100%
Cb
gdzie:
P – oznacza procent punktów, jaki uzyskała dana oferta;
Realizator Projektu
Projekt „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cn – oznacza łączną ilość przeprowadzonych godzin szkoleniowych badanej oferty;
Cb – oznacza największą ilość przeprowadzonych godzin szkoleniowych spośród złożonych ofert.
Zamawiający przyzna odpowiednią ilość punktów w zależności od zrealizowanych godzin szkoleniowych:
1.
> 75% – 20 punktów
2.
51% – 75% – 15 punktów
3.
26% – 50% – 10 punktów
4.
< 25% – 5 punktów
KRYTERIUM ZNAJOMOŚCI BRANŻY TEKSTYLNO-ODZIEŻOWEJ
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 30 punktów.
Ocena doświadczenia Oferenta w kryterium znajomości branży tekstylno-odzieżowej dokonana zostanie na podstawie wypełnionego
Profilu eksperta (pkt. 3), stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zamawiający przyzna odpowiednią ilość punktów
w zależności od doświadczenia we współpracy z branżą tekstylno-odzieżową, liczonego w latach współpracy:
Okres współpracy:
1.
> 10 lat – 30 punktów
2.
5-10 lat – 20 punktów
3.
2-5 lata – 10 punktów
4.
< 2 lat – 0 punktów
Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych
w ramach każdego z kryteriów oceny.
X.
Odrzucenie oferty:
Z postępowania odrzucona zostanie oferta, jeżeli:

Oferent nie spełni warunków udziału w postępowaniu, określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym;

Oferent nie spełnia łącznie kryterium dostępu;

Oferent nie złoży wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie;

Oferta nie jest zgodna z treścią Zapytania ofertowego;

Oferta została złożona po terminie;

Oferent przedstawi nieprawdziwe informacje.
Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.
XI.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki i zostaną złożone w terminie.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych zgłoszeń.
3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Realizator Projektu
Projekt „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem e-mail. Informacja
o wyborze oferty zostanie upowszechniona poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.proakademia.eu.
XII.
Miejsce i termin składania ofert:
1. Termin składania ofert obowiązuje do 19.06.2013 roku, do godz. 16:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie
tego terminu nie będą podlegały ocenie.
2. Sposób składania ofert:
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (preferowany) na adres: [email protected] lub papierowej na adres:
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, 90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 238 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr
5/POKL.08.01.02-10-098/12.
3. Wybór ofert nastąpi w dniu 20.06.2013.
4. O wyborze ofert Zamawiający poinformuje wybranych Oferentów mailowo i ustali warunki prowadzenia szkoleń i/lub warsztatów
oraz termin podpisania umowy.
5. Termin na złożenie oferty wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, przy czym za dni robocze
Zamawiający uznaje również soboty.
Jednocześnie informujemy, że:

nie zwracamy kosztów przygotowania oferty dla celów niniejszego zapytania;

niniejsze pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

odpowiemy jedynie na wybrane oferty i jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty
najkorzystniejszej bez podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranego potencjalnego Wykonawcy.

nie odsyłamy nadesłanych ofert.
XIII. Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania ofertowego w terminie do
19.06.2013 r. do godz. 14:00. Pytania Oferenta muszą być sformułowane na piśmie i wysłane elektronicznie na adres e-mail:
[email protected] Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail
wskazany w zapytaniu.
XIV. Zakres wykluczenia Oferentów z udziału w postępowaniu ofertowym
Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Realizator Projektu
Projekt „Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Oferent dołącza do oferty
oświadczenie o braku występowania ww. powiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego
XV. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Profil eksperta
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Zapytanie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.06.2013 r.
Realizator Projektu