III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Transkrypt

III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
III Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
w Lublinie, 21 wrze nia (sobota) 2002 r.
oraz
Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zaj :
Interdyscyplinarny projekt dydaktyczny
w realizacji edukacji przyrodniczej
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i przedstawicieli szkół wy szych
zainteresowanych rozwojem edukacji przyrodniczej do udziału w III Ogólnopolskim Forum
Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych oraz organizowanym w jego ramach konkursie na
scenariusz zaj pt. ”Interdyscyplinarny projekt dydaktyczny w realizacji edukacji przyrodniczej”.
Stało si ju tradycj organizowanie przez uczelnie, we współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej i Sportu, spotka nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów
szkół.
Pierwsze Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przyrody odbyło si w 2000 r. w Uniwersytecie
Wrocławskim, drugie w 2001 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W bie cym roku, organizacji III Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów
Przyrodniczych, podj ł si Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Spotkanie odb dzie si dniu 21 wrze nia 2002 r. , w godzinach od 9.00 do 18.00.
W trakcie trwania Forum uczestnicy b d mieli mo liwo zapoznania si z aktualnymi
problemami edukacji przyrodniczej oraz wymiany do wiadcze w nast puj cych obszarach
tematycznych:
- profesjonalny rozwój nauczycieli,
- ewaluacja procesu kształcenia,
współczesne problemy biotechnologii i multimediów w nauczaniu przedmiotów
przyrodniczych.
Zaplanowano tak e sesj warsztatow , która nawi zywa b dzie do tematyki wykładów plenarnych
oraz dotyczy , mi dzy innymi, praktycznej realizacji cie ek mi dzyprzedmiotowych, zastosowania
metody projektów, sposobu prowadzenia zaj terenowych, a tak e sposobów aktywizowania
działalno ci poznawczej uczniów.
Forum towarzyszy b dzie, jak co roku, konkurs dla nauczycieli na indywidualny projekt
dydaktyczny, którego wyniki zostan ogłoszone w dniu 21 wrze nia 2002r.
Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zaj :
Interdyscyplinarny projekt dydaktyczny
w realizacji edukacji przyrodniczej
Metoda projektów dydaktycznych, mimo swoich walorów edukacyjnych w kształceniu
przyrodniczym, nie jest jeszcze wystarczaj co doceniana i w pełni poprawnie stosowana w naszych
szkołach. W zwi zku z tym, zach camy nauczycieli do przygotowania propozycji rozwi za
metodycznych z jej zastosowaniem oraz podzielenia si swoimi do wiadczeniami i umiej tno ciami
w tym zakresie.
1.
2.
3.
4.
Praca konkursowa powinna zawiera nast puj ce informacje dotycz ce projektu:
Autor (autorzy) projektu.
Temat i cele ogólne projektu.
Adresaci (odbiorcy) projektu.
Wykaz tre ci kształcenia, ich powi zania mi dzyprzedmiotowe oraz kształtowane
kompetencje szczegółowe uczniów.
5. Opis przebiegu projektu:
- miejsce realizacji i ramy czasowe,
- harmonogram i wykaz indywidualnych działa uczniowskich (współpraca w
grupach, zadania do wykonania, czas na realizacj , materiały dydaktyczne, wzory
kart pracy dla uczniów do wykorzystania w trakcie gromadzenia i rejestracji
danych podczas realizacji poszczególnych zada przez grupy itp.),
- organizacja konsultacji z nauczycielem/ nauczycielami, stopie ingerencji
nauczyciela w realizacj projektu,
- raport oraz inne efekty ko cowe projektu (wymagania stawiane uczniom
dokumentuj cym projekt),
- prezentacja projektu (sposób prezentacji, miejsce, pomoce, czas itp.).
6. Opracowany system oceniania projektu (co i jak podlega ocenianiu, wzory arkuszy
ewaluacyjnych poszczególnych etapów /zada itp.).
Wymagania stawiane pracy konkursowej:
- opracowanie autorskie (indywidualne lub zespołowe osób pracuj cych w tej
samej szkole),
- interdyscyplinarny charakter,
- zastosowanie w czasie lekcji lub zaj obowi zkowych lub w czasie zaj pozalekcyjnych,
- uniwersalno zastosowania na danym etapie edukacyjnym,
- zakres tre ciowy zgodny z podstaw programow kształcenia ogólnego,
- w przypadku projektu ju zastosowanego w praktyce wymagane b d wnioski
z jego ewaluacji.
Prace, w dwóch egzemplarzach (wraz z dyskietk ), prosimy zło y w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 6 wrze nia 2002 do dr Elwira Samonek-Miciuk, pod adres: Pracownia Metodyki
Nauczania Biologii, Instytut Biologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, telefon: (81)
537-59-87, e-mail: [email protected]
Nagrodzone prace zostan opublikowane w periodyku „Edukacja przyrodnicza” ,
wydawanym przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo to
powstałe z inicjatywy rodowisk o wiatowych oraz akademickich, ju od 2000 roku stanowi
miejsce wymiany do wiadcze nauczycieli zainteresowanych rozwojem edukacji przyrodniczej.
Pragniemy równie Pa stwa poinformowa , e w trakcie trwania Forum, jego uczestnicy
otrzymaj pakiety materiałów dydaktycznych oraz b d mogli zapozna si z najnowsz ofert
wydawnictw edukacyjnych i producentów rodków dydaktycznych.
Informacje organizacyjne
Udział w sesjach wykładowych oraz warsztatowych jest nieodpłatny.
Istnieje mo liwo rezerwacji noclegów w tanich hotelach studenckich w cenie od 20 do 50 złotych
(w zale no ci od standardu).
Wy ywienie (obiady w cenie 15 zł.) mo na b dzie wykupi w dniu konferencji do godziny 10.00.
Ze wzgl dów organizacyjnych a tak e w trosce o zapewnienie odpowiedniej ilo ci
materiałów, osoby zainteresowane uczestnictwem proszone s o nadsyłanie do dnia 10 wrze nia br.
listownie, faksem lub poczt elektroniczn wst pnych zgłosze (imi i nazwisko, adres miejsca
pracy, nauczany przedmiot, adres do korespondencji, planowana rezerwacja noclegów oraz obiadu)
pod adres:
Pracownia Dydaktyki Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
Telefon: (81) 537-55-03, fax: (81) 537-56-29 e-mail: [email protected]
W sprawach zwi zanych z organizacj Forum prosimy kontaktowa si z dr Jarosławem Dymar ,
telefon: (81) 537-56-90