nowoczesne zarządzanie gospodarką energetyczną w gminie

Transkrypt

nowoczesne zarządzanie gospodarką energetyczną w gminie
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ
W GMINIE
NOWY
KIERUNEK
STUDIÓW
P O D Y P L O M O W Y C H
NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ
Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Matematyki i Fizyki
Stosowanej rozpoczyna kształcenie na studiach podyplomowych
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ
W GMINIE. Są to pierwsze tego typu studia na Podkarpaciu i jedne
z nielicznych w kraju.
Celem studiów jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności
z obszaru efektywnego zarządzania energią w jednostkach samorządu
terytorialnego. Studia te są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku
wynikające z przepisów prawa.
Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę ogólną
z zakresu nowoczesnego zarządzania, metod pozyskiwania,
wytwarzania i przetwarzania energii odnawialnej oraz wiedzę na
temat pozyskiwania funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój
energetyki odnawialnej. Rozumie także zagadnienia prawne dotyczące
gospodarowania funduszami europejskimi oraz samymi zasobami
energii.
Przedmioty prowadzone w ramach studiów podyplomowych są
ściśle powiązane z odnawialnymi źródłami energii oraz jej aspektami
ekonomicznymi a wykładowcami są specjaliści z dziedziny %izyki
technicznej i energetyki oraz grono wybitnych znawców problematyki
zarządzania, prawa i ekonomii
Handlowej.
z Warszawskiej Szkoły Głównej
W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brana jest kolejność
zgłoszeń.
Więcej informacji dostępnych pod adresem lub telefonem:
http://wmifs.prz.edu.pl/
tel.: 17 865 1849
email: [email protected]