ffidre trffi #.#s#www futrffffi trff ffi ffiffiffsffi

Transkrypt

ffidre trffi #.#s#www futrffffi trff ffi ffiffiffsffi
ffidretrffi#.#s#www
futrffffitrffffiffiffiffsffi
ffiwwffiffiffisffi#ff
62-400 Słupco,ul. Wojsko Po|skiego6
tel. A63-275-15-b1,
kom.606-956-147
wwry.
orchowscy.pi",
gg:4756546, skype:ZbigniewOrchowski
Wycieczka 2 dniowu clo Berlina i Tropical Islands - 20-21 V
2010r.
I dzie - Zbiorka uczestnikÓv,w l,D)znaczonyru
nliejscuo s,i ,,yo,i , o,i,"jł,n]o,a a,
Krausnick i od okoł,o
pob1lt frQ ,.,Tropika-lllejWyspie,,, Las tropikalny, btękitne
-]0oo
n1orze,
laguny i piasz-1zysteplaze zapraszają do ,iypo,..,nku.
Egzot1lg711ę
parki i ogroĄl z orchideanli
to doznania dla wszystkich zlylstÓw rr nopikainej
,ioice i,o,,,o zobaczyc dontki typov,e clla
Tajlandii, Bali, Borneo, Polinezji, Amazo.nii i
l{ołtgo. Idealny klintat panujqcy tu przez caĘ
rok (povlietrze23- 25oC' wod.a2B-3]oC) guarantuje
świetneSan1opoczucie.W czasie pobytu
na wyspie nloŻna korzystać rowniez
strefy SnLm..Czas pobyttt na_Tropikulnej Wyspii g,ip,
'ze
ustala zgodnie Ze sluoilni potrzebami
(6,
godzrnĄ. W drodze powrotnej lltozliwośc
zatrzymania się na zakupy' okoto ] 800. ] g00
"^7
zitauatel"ovlanie grupy w Hotelu uł Słubicach,
obiadokolacja W przypadku zainteresowania mozliv,ość
zorganizov,ania vlieczorktt z lttuzyką.
2 dzie - Śniada,i, o godzinie 700,około s,ii
auiedzanie Reicltstugu _
;;;,;;;;'i,,au,lrna
wejście na kopu'łę(jezeli kolejka nie będzie ib1lt"dużĄ _
panoranta zabytkoluego centrunt
Berlina, Bruma Brandenburska pomnik holokaustu,
inter elen Lin:den, przejazd do
Tiergarten z kolumną nllycięshlla, Charllotenburg,
Wyspa nluzealna Muzeum Pergunto skie
(na zyczenie wstęp 10 Euro) skarby
świa'ta antycznego Z najsłynniejszynl ottarzent
Pergantonskim - zv'iedzanie indl,widurtr, , u,ykorzystattiJnt
elektroriicznego przewodnika,
Alexander Platz, Ifutedra Berli ska - (wstęp
doditkowo płatny około 3 Euro,). Wyjazd z
Berlin.a około ] 700W1,iazdv, d]",gr povll.otną obiad
n,atrasie lu Hotelu lu Rzepinie oko'ło] 830
- I g30.Powrot przev'idziany
okoio'izÓ, _-;;ffi
Swiadczenia:
I nocleg w Stubicach w Hoteltt***pokoje 2 osobowe
( w razie potrzeby mogą być 3 osobowe)
Wyżywienie..] dzien obiadokolacji, 2 izien śniadanie
i obiacl
Transport: Przej azd autokareln zacJlodninl z klinlatyzacj
ą
l. Opieka pilota, przewodnika
2. (Ibezpieczenie IVVW i KL
3' Cena nie zawiera biletolu wstępu.
Bilety wstępu na trasie:
Tropical Islands
do
ltl_et strefy saun lub tropikalnej 22,50 Eut o
- bilet za przejście do strefy
saun tib tr,opikalnej w czasie pobytu na wyspie 8, 50 Euro
- bilet łqczonyna obie strefy
to 27,50
Pergamon _ ] 0 Euro, p,zźwodnik elektl.oniczny
],5 Euro ( nie jestobov,iązkov,y)
I{atedraw Berlinie-około 3 Euro
Koszt w)tcieczki:
DIa 35 uczestnikÓw280zł + vy57ę,,
Dla 40 uczestnikÓyl260 zł + v,src)v
Dlą 45 uczestnikow245 zt + y,li,o,

Podobne dokumenty