zal_warunki-i-trybu-rekrutacji-na-anglo-st-dokto

Transkrypt

zal_warunki-i-trybu-rekrutacji-na-anglo-st-dokto
Załącznik do Uchwały Nr CDXCIII/2016
Senatu Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2016 roku
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE
W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2016/2017
§1
1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie przeprowadza odrębną rekrutację na I rok
niestacjonarnych anglojęzycznych studiów doktoranckich na rok akademicki
2016/2017 na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w
dziedzinie nauk medycznych.
2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w trybie postępowania
kwalifikacyjnego.
3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wymaganych
dokumentów
2) ocenę projektu badawczego;
3) rozmowę kwalifikacyjną;
4) ocenę osiągnięć, zdolności i predyspozycji kandydata do pracy
naukowej;
5) ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na studia.
4. O przyjęcie na niestacjonarne anglojęzyczne studia doktoranckie mogą
ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów II stopnia lub
jednolitych magisterskich z wynikiem, co najmniej dobrym, osiągnęły wyniki
świadczące o szczególnych uzdolnieniach do pracy naukowej oraz wykazują
czynną znajomość języka angielskiego.
5. Postępowanie kwalifikacyjne na przedmiotowe studia na rok akademicki
2016/2017 będzie przeprowadzone w terminie od 22 sierpnia 2016 roku
do 20 września 2016 roku.
6. Na studia będą przyjęte osoby, które uzyskały odpowiednio wysoką punktację
mieszczącą się w limitach miejsc, podanych do publicznej wiadomości przed
rozpoczęciem naboru z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.
7. Przez odpowiednio wysoką punktację rozumie się uzyskanie łącznie co
najmniej 50% pkt z oceny projektu badawczego oraz co najmniej 4,5 pkt za
egzamin kwalifikacyjny.
§2
1. Uczestnikiem Niestacjonarnych Anglojęzycznych Studiów Doktoranckich może
być osoba, która:
1) jest cudzoziemcem uprawnionym do podjęcia i odbywania studiów
doktoranckich na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych ( Dz. U. Nr 190 poz. 1460
z późn. zm.);
2) posiada tytuł lekarza, lekarza dentysty, magistra farmacji lub z innej
pokrewnej dziedziny nauki;
3) posiada dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co
najmniej na poziomie B2.
2. Dyplomem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) może być:
1) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich uzyskany w Polsce;
2) zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument
ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim
dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą;
3) dyplom uznany na podstawie umowy międzynarodowej, za
równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na Niestacjonarne Anglojęzyczne Studia
Doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych z wyłączeniem dyscyplin
klinicznych.
§3
1. Opiekunem naukowym może być samodzielny pracownik Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, który może prowadzić co najwyżej 3 doktorantów
studiów doktoranckich. Ilość doktorantów może być zwiększona pod
warunkiem uzyskania zgody Rektora. Wniosek o zwiększenie liczby
doktorantów
winien
zawierać
wskazanie
miejsca
wykonywania
obowiązkowego pensum dydaktycznego (tj. 90 godzin) dla każdego
doktoranta.
2. Opiekunowi naukowemu powinien pozostawać do zatrudnienia okres co
najmniej czterech lat od momentu przyjęcia doktoranta na studia doktoranckie.
W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Rektor.
§4
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na niestacjonarne anglojęzyczne
studia doktoranckie składają podanie o przyjęcie na studia, do którego
obowiązani są dołączyć:
1) odpis dyplomu stwierdzający posiadanie tytułu lekarza, lekarza
dentysty, magistra farmacji lub innej pokrewnej dziedziny nauki,
2) certyfikat znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
3) życiorys (w formie CV),
4) 3 aktualne fotografie,
5) suplement do dyplomu (oryginał do wglądu) lub wykaz ocen
uzyskanych w czasie studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich
poświadczony przez właściwy Dziekanat (wg indeksu),
6) w przypadku absolwentów UM w Lublinie wyliczoną średnią ocen ze
studiów, poświadczoną przez pracownika Dziekanatu; za średnią ocen
ze studiów rozumie się średnią arytmetyczną średnich arytmetycznych
liczoną do dwóch miejsc po przecinku (nie wliczając oceny z obrony
pracy magisterskiej),
7) poświadczenie czynnego udziału w konferencjach, potwierdzone
programem konferencji naukowej, na której prezentowane były wyniki
badań,
8) wykaz publikacji potwierdzony
Medycznego w Lublinie,
przez
9) poświadczenie odbycia zagranicznych
określeniem czasu trwania,
Bibliotekę
praktyk
Uniwersytetu
zawodowych,
z
10) zaświadczenie o studiach/praktykach w ramach programu Erasmus lub
Erasmus+,
11) udział w komitecie organizacyjnym zjazdu potwierdzony oficjalnym
programem konferencji,
12) zatwierdzony przez kandydata na opiekuna naukowego projekt
badawczy (maks. 3 strony), który powinien zawierać:
uzasadnienie wyboru tematu i roboczy tytuł pracy doktorskiej,
określenie celu pracy, problemów i hipotez badawczych,
opis metody w oparciu o piśmiennictwo naukowe,
przewidywane rezultaty pracy i ich ewentualne zastosowanie
w praktyce,
e. koszty wykonania badań wynikających z projektu badawczego,
a.
b.
c.
d.
13) opinia o predyspozycji do pracy naukowej wydana przez
przewidywanego opiekuna naukowego ze wskazaniem, że przewód
doktorski będzie otwierany i prowadzony na danym wydziale,
14) zgoda przewidywanego opiekuna naukowego projektu badawczego
oraz Kierownika jednostki, w której będzie realizowany projekt,
15) zobowiązanie do podpisania umowy odpłatności za studia ( umowa
cywilnoprawna ) pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie,
a
uczestnikiem
niestacjonarnych
anglojęzycznych
studiów
doktoranckich;
16) kserokopię ważnej wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
17) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklarację
przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
2. Niedopełnienie warunków formalnych rekrutacji na niestacjonarne
anglojęzyczne studia doktoranckie określonych w ust.1 powoduje
pozostawienie podania o przyjęcie na studia bez rozpoznania i skutkuje
wykluczeniem osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia z dalszego
postępowania rekrutacyjnego.
3. Podania o przyjęcie na studia, złożone po terminie, pozostawia się bez
rozpoznania, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia
podania. Za termin złożenia dokumentów/podania uznaje się dzień, w którym
dokumenty wpłynęły do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
4. Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski i angielski muszą być
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
5. Kandydat załącza potwierdzony własnym podpisem wykaz złożonych
dokumentów.
§5
Kandydaci na anglojęzyczne studia
następującego systemu punktowego:
doktoranckie
będą
oceniani
według
1) Ocena projektu badawczego (wg. załącznika do niniejszych warunków i trybu
rekrutacji):
0-18 pkt
2) Egzamin kwalifikacyjny:
0-7 pkt
- z wiedzy w zakresie tematyki planowanej pracy naukowej, w tym ocena
umiejętności prowadzenia dyskusji i formułowania opinii dot. Dziedziny
projektu badawczego,
3) Średnia ocen ze studiów:
średnia x 4
4) Dyplom:
a. z wynikiem bardzo dobrym:
2 pkt
b. z wyróżnieniem:
4 pkt
5) Ocena z języka obcego:
0-3 pkt
6) Czynny udział w konferencjach (maks. 3 różne udziały):
0-3 pkt
- 1 pkt za każdą konferencję
7) Publikacje potwierdzone przez Bibliotekę UM w Lublinie:
a. rejestrowane w bazie Medline:
3 pkt za publikację
b. inne publikacje:
1 pkt za publikację
8) Dyplom ukończenia drugiego fakultetu:
a. na poziomie magisterskim:
b. na poziomie licencjatu:
3 pkt
1,5 pkt
9) Zagraniczne praktyki zawodowe poza krajem odbywania studiów:
1 pkt
min. 1 miesiąc pobytu (bez względu na liczbę)
10)Studia/praktyki w ramach programu Erasmus:
0-3 pkt
- punktacja: za studia – 3 pkt
za praktyki – 1 pkt
11)Udział w komitecie organizacyjnym zjazdu (maks. 2 udziały) za każdy
potwierdzony oficjalnym programem konferencji:
1 pkt
12)Kierownik dziekanatu potwierdza, pod względem formalnym, prawidłowość
naliczonych w postępowaniu rekrutacyjnym punktów.
§6
1. Wzór arkusza oceny projektu badawczego i egzaminu kwalifikacyjnego
stanowi Załącznik nr 2.
2. Wzór arkusza oceny punktowej kandydata stanowi Załącznik nr 3.
§7
1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
w składzie powołanym przez Dziekana wydziału.
2. W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
1) Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym;
2) Kierownik Niestacjonarnych Anglojęzycznych Studiów Doktoranckich I
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym;
3) Co najmniej 3 wyznaczonych przez Dziekana nauczycieli akademickich
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego.
§8
Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) przyjmowanie dokumentów i podejmowanie decyzji o dopuszczeniu
kandydata do postępowania kwalifikacyjnego;
2) ustalenie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego;
3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
4) przygotowanie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego;
5) wydawanie decyzji.
§9
1. Limit przyjęć osób na niestacjonarne anglojęzyczne studia doktoranckie
corocznie ustala Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w drodze
uchwały.
2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i opiera się na ocenie
punktowej.
3. Na studia przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego
uzyskają najwyższą liczbę punktów z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 1 ust. 6 i 7.
4. Z prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej sporządzana jest lista rankingowa
kandydatów, którzy mieszczą się w limicie miejsc ustalonym na Wydziale.
5. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie przez kandydata, umieszczonego na
liście rankingowej aktualnych wyników badań i szczepień ochronnych
określonych zarządzeniem Rektora nr 100/2013 z dnia 7 października 2013
roku w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i
szczepień ochronnych dla kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz
studentów i uczestników studiów doktoranckich w UM w Lublinie.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§ 10
1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na studia jest
większa niż ustalony limit, na studia przyjęte zostaną osoby, które w toku
postępowania rekrutacyjnego uzyskały największą liczbę punktów, aż do
wyczerpania limitu przyjęć na studia.
2. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyskały równą liczbę punktów
uprawniającą do przyjęcia na studia, o przyjęciu na studia decyduje większa
liczba punktów z uzyskanych w wyniku oceny projektu badawczego.
3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych z oceny projektu
badawczego, o przyjęciu na studia decyduje średnia ocen ze studiów.
§ 11
1. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie na studia będzie
mniejsza od ustalonego limitu miejsc, na studia zostaną zakwalifikowane
wszystkie osoby, które uzyskały minimalną liczbę punktów określoną w § 1
ust. 7.
2. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na
studia, limit miejsc nie zostanie wyczerpany, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
może przeprowadzić na studia nabór uzupełniający.
§ 12
1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Wydziałowa Komisja
Rekrutacyjna.
2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14
dni od daty doręczenia decyzji.
3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i
trybu rekrutacji na studia.
4. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Komisji Opiniującej
odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
5. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§ 13
Szczegółowy harmonogram określający terminy postępowania kwalifikacyjnego,
w tym składania dokumentów, o których mowa w § 5 oraz wyniki postępowania
kwalifikacyjnego ogłoszone będą na stronie internetowej Uczelni.