Regulamin konkursu „Podziel się noclegiem” 1. Postanowienia

Transkrypt

Regulamin konkursu „Podziel się noclegiem” 1. Postanowienia
Regulamin konkursu „Podziel się noclegiem”
1.
Postanowienia Ogólne




2.
Warunki uczestnictwa

3.


Nagrodą w Konkursie są dwa noclegi dla dwóch osób, ze śniadaniem, w jednym z czterech hoteli w
Krakowie – Yarden aparthotel, Bluebells apartments, Atelier aparthotel lub Abella
Suites&Apartments – w terminie od listopada 2015 do stycznia 2016, wyłączając okres od 27
grudnia 2015, do 3 stycznia 2016. Dokładny termin noclegów należy uzgodnić z menedżerem
obiektów. Organizator zobowiązuje się przekazać zwycięzcy dane kontaktowe menedżera, po
rozstrzygnięciu Konkursu.
Informacje o przyznanej nagrodzie będą upublicznione na blogu plecakwspomnien.eu najpóźniej w
dniu 4 listopada 2015 roku.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
Przebieg Konkursu




5.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz posiadających miejsce stałego zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagrody

4.
Niniejszy regulamin określa warunki konkursu fotograficznego „Podziel się noclegiem” (zwanego
dalej „Konkursem”).
Organizatorem Konkursu jest Jakub Rydkodym, właściciel bloga plecakwspomnien.eu.
Konkurs trwa od 27 października 2015 roku, do 6 listopada 2015 roku.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny Organizatora.
Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie przez specjalny formularz, który
znajduje się na blogu plecakwspomnien.eu, zdjęcia pokazującego nietypowy nocleg podczas swojej
podróży. Osoba biorąca udział w konkursie, zwana dalej Uczestnikiem, akceptuje regulamin poprzez
wysłanie zdjęcia.
Zdjęcia nadesłane do Konkursu nie mogą zawierać wizerunków osób, które nie wyraziły na to zgody.
Autor najciekawszego zdjęcia zostanie nagrodzony nagrodą główną.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonych zdjęć w przypadku gdy:
o zdjęcia zawierają treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, wulgarne lub treści
sprzeczne z prawem;
o zdjęcia zawierają treści reklamowe dotyczące innych niż Organizator podmiotów;
o naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste, prawa
autorskie lub prawa do wizerunku;
o gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i
jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Odbiór nagród




6.
Prawa autorskie

7.
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym twórcą treści utworu w postaci zdjęcia lub
zdjęć przesłanych w zgłoszeniu do Konkursu („Utwór”), w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 152, poz. 1016 z 2002 r.) i posiada wszelkie autorskie
prawa majątkowe do zgłoszonych Utworów, nie są one obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto,
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że
uzyskał wszelkie prawa od osób przedstawionych na zdjęciach do wykorzystania ich wizerunków.
Reklamacje



8.
Uczestnik Konkursu, któremu przysługuje nagroda obowiązany jest przesłać swoje dane (imię,
nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL) a także preferowaną datę noclegów o których mowa w
punkcie 3., na adres [email protected], w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
Niewysłanie przez zwycięzcę jego danych w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się prawa Uczestnika do nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych,
ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody.
W razie niemożliwości doręczenia nagrody z przyczyn dotyczących zwycięzcy, traci on prawo do
nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres mailowy organizatora:
[email protected]
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora
konkursu w terminie 7 dni od ich otrzymania.
Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń przed
sądem powszechnym.
Postanowienia końcowe





Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Celem zbierania
danych jest organizacją i prowadzenie Konkursu pod nazwą „Podziel się noclegiem”, wyłonienie
zwycięzców oraz wydanie nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagród oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu
zamieszczonej na blogu lub fanpage’u pod adresem: plecakwspomnien.eu.
Regulamin Konkursu dostępny na stronie plecakwspomnien.eu, pod adresem
http://plecakwspomnien.eu/2015/10/podziel-sie-przygoda-relacja-z-eventu.
Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie,
pozostają w dyspozycji Organizatora.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.