3.4.10 Za k∏a da nie amor ty za to ra osi

Transkrypt

3.4.10 Za k∏a da nie amor ty za to ra osi
technika pojazdowa
3.4.10 Zak∏adanie amortyzatora osi
• Dobraç amortyzator wed∏ug tablicy, odpowiednio do klasy obcià˝enia.
Zakres obcià˝enia dla amortyzatorów osi AL-KO
typu Octagon.
Masa ca∏kowita
Nr. katalogowy
Kolor obudowy
OÊ pojedyncza
Tandem
¸àczniki przegubowe
244 084
zielony
do 900
do 1600
tak
244 085
niebieski
900 do 1300
1600 do 2500
tak
244 086
czerwony
1300 do 1800
2500 do 3500
tak
244 087
czarny
1800 do 4000
3500 do 7500
nie
282 259
czarny
do 1500
do 3000
tak
• Dobraç z tablicy odpowiednie zamocowanie
amortyzatora i ∏àczniki wed∏ug klasy obcià˝enia i typu podwozia.
Zastosowane do typów:
OÊ pojedyncza
System osi Euro
Zamocowanie
amortyzatora
wsuwane (do
ka˝dej dêwigni
wahacza
wg nr katalog.)
Zamocowanie
amortyzatora
spawane (do
ka˝dej dêwigni
wahacza
wg nr katalog.)
Podwozie inne
ni˝ AL-KO:
zamocowanie
amortyzatora
spawane na ramie
wg nr katalog.
Tandem
Kolor
Nr katalogowy
Nr katalogowy
Nr katalogowy
do 900
do 1600
zielony
244 088
-
208.631.02.02
900 do 1300
1600 do 2500
niebieski
244 088
-
208.631.02.02
1300 do 1800
2500 do 3500
czerwony
244 088
258.631.02.02
208.631.02.02
1800 do 4000
3500 do 7500
czarny
-
258.631.02.02
208.631.02.02
03-37
Odczytaç z entsprechend
tablicy wymiader
ry mon
ta˝owe.
• •Einbaumaße
Tabelle
ermit•teln.
Wymiary monta˝owe odnoszà si´ do ni˝ej
danych rysun
ków:
• DiepoEinbaumaße
beziehen
sich auf die folgenden Zeichnungen.
Typy osi
Einbaumaße zu Typen
OÊ pojedyncza
Tandem
Kolor
Einzelachse
do 900Tandemachse
do 1600Farbe zielony A
bis 900
grün niebieski
265/270
900 do 1300bis 1600
1600 do 2500
Wymiary monta˝owe przy nieobcià˝onej osi [mm]
Einbaumaße bei entlasteter Achse
A
B
C
D
E
E 50
265/270B min 255 C 125
52Ddo 75
25 do
min. 255min 255 125 125
235
min. 255min 255 125 125
265
5252bis
do75
75
5252bis
do75
75
25
50
25 bis
do 50
25
50
25 bis
do 50
1300 bis 1800 2500 bis 3500
rot
265
min. 255
125
1800 do 4000
3500 do 7500 czarny
265
min 255
125
1800 bis 4000 3500 bis 7500 schwarz
265
min. 255
125
do 1500
do 3000
czarny
235/265 min 255
125
bis 1500
bis 3000
schwarz 235/265
min. 255
125
52 bis 75
52 do 75
52 bis 75
52 do 75
52 bis 75
25 bis 50
25 do 50
25 bis 50
25 do 50
25 bis 50
900 bis 1300
1300do 1800
1600 bis2500
2500do 3500
blau czerwony
235
Rama
EinbauAL-KO
am AL-KO Systemrahmen
A
D
B
C
A
Ramy
innych
(przyk∏ad)
Rahmen
nicht producentów
von AL-KO (Beispiel)
E
B
03-38
03-38
C
14.09.1999
technika pojazdowa
Vierkantstopfen
am
Schwinghebel
mit einem
•• Przy
pomocy odpo
wied
niego narz´dzia
usugeeigneten
entfernen.
nàç
zaÊlepk´Werkzeug
z tworzywa.
Stoßdämpferhalter
in das
Langloch
am
•• Umie
Êciç uchwyt (1)(1)
amor
tyzato
ra w pod∏u˝Schwinghebel
einführen.
nym otworze na dêwigni wahacza.
2
1
¯
Stoßdämpferhalter
so na
anbringen,
Uchwyt
amortyzatora
le˝y za∏o-daß
dertak,
eingeprägte
Pfeil
in Fahrtrich˝yç
by strza∏ka
(2)(2)
wska
zywa∏a
kie
runek
jazdy.
tung
zeigt.
Nie
wid∏owy
monta˝werden
spowoStoßduje
Beipra
falscher
Montage
znisz
cze
nie
amor
ty
za
to
ra
i
je
dämpferhalter und Stoßdämpfergo
zerzastört!
mocowania.
•• Do
cisnàç do sie
bieStoßdämpferhalters
po∏ówki (1) uchwytu amorHalbschalen
des
(1)
tyzatora; w razie potrzeby u˝yç kleszczy.
zusammendrücken. Falls erforderlich, Zange
benutzen.
Beiprzy
geschmiedeten
Schwinghebeln:
-- W
padku odkuwa
nej dêwigni wahacza:
• Stoßdämpferhaltelappen (3) am Schwing• Przyhebel
spawaç
uchwyt (3) amortyzatora do
anschweißen.
dêwigni wahacza.
3
Typ OSI
Zamocowanie
Wahacz wzd∏u˝ny
wewn.
Delta SI-N 10/12
zewn.1
Podwozie z
W zale˝noÊci od typu podwozia
Êruba amortyzatora jest umieszczona po zewn´trznej lub po
wewn´trznej stronie uchwytu. Zob.
tablic´ obok.
Niebezpieczeƒstwo! Odleg∏oÊç elementów amortyzatora od opony nie
mo˝e byç mniejsza ni˝ 16 mm.
Ramà
Wahacz skoÊny
¯
wewn.
Delta SI 850
Delta SI-N 10/12
Delta SI 14
Podwozie z
Ramà
1) Uwaga: Najwi´ksze dopuszczalne ko∏o:
6J x 14 ET 38 z oponà 185/70 R14 lub
6J x 15 ET 30 z oponà 205/65 R15
03-39
• •Stoßdämpferschraube
(4)tyauf
richtigen
Za∏o˝yç Êrub´ (4) amor
zatoder
ra po
w∏aÊciwej
Seite
gezeigt:
des
stro(hier
nie (na
ilustraInnenseitenmontage)
cji: po stronie wewn´trzStoßdämpferhalters
anbringen.
nej) .
• •Selbstsichernde
(5)kon
losetru
aufschrauben,
Za∏o˝yç nakr´tMutter
k´ samo
jàcà (5), lecz
noch
anziehen.
jesznicht
cze nie
dokr´caç.
¯
5
4
Richtige
Einbaulage
für StoßdämpPrawid∏o
wa pozycja
monta˝owa
amor
tyzatora: cy
linder
dole przy
fer:
Zylinderrohr
unten
amnaStoßza
mo
co
wa
niu,
ko
lo
ro
wa
os∏o
na na
dämpferhalter, farbiges Schutzrohr
górze
przy
ra
mie.
oben am Rahmen.
Nie
prawid∏o
wy monwerden
ta˝ spoStoßwoduje
Bei
falscher
Montage
zniszczenie amortyzatora i jego
dämpferhalter und Stoßdämpfer zerzamocowania.
stört!
¸eb Êruby zawsze po stronie
Der
Schraubenkopf
muß immer zur
opo
ny.
Reifenseite montiert sein.
Bezpieczny odst´p Êruby od opony:
Sicherheitsabstand
der Befestigungsmin 16 mm!
schraube zum Reifen: min. 15mm!
Montage des Stoßdämpfers am Fahrzeugrahmen
Zak∏adanie amortyzatora na ramie pojazdu
6
•
•
•
•
7
•
•
•
03-40
03-40
zusammendrücken.
•Stoßdämpfer
Ca∏kowicie ganz
Êcisnàç
amortyzator.
20omm
entspannen.
•Stoßdämpfer
Rozciàgnàçwieder
amortyum
zator
20 mm.
Stoßdämpferschraube
anzaden
•Obere
Prze∏o
˝yç górnà Êrub´ amorty
toraRahmen
(6) przez
führen
(6)wund
durch das nächstgelegene
otwór
ramie.
führen.
•Loch
Wzmoc
niç ram´:
Rahmenverstärkung
- W podwoziacheinbauen.
AL-KO
Bei
AL-KO
Systemchassis:
• Wykorzystaç p∏ytk´ wzmacniajàcà.
• Verstärkungsplatte benutzen.
- W innych podwoziach:
- Bei Fremdchassis:
•• Przy
spawaçnach
uchwyt
zgodnie z wymia
Halteeisen
vorgeschriebenen
Ein-rami
mon
ta
˝o
wy
mi.
baumaßen anschweißen.
• Za∏o˝yç samokontrujàcà nakr´tk´, ale jeszSelbstsichernde Mutter lose aufschrauben,
cze nie dokr´caç.
noch nicht anziehen.
• Wyprostowaç amortyzator i uchwyt.
Stoßdämpfer und Stoßdämpferhalter ausrich• Dokr´ciç (86 Nm) samokontrujàce nakr´tki
ten.
przy ramie i uchwycie. Przy dokr´caniu przySelbstsichernde
trzymywaç ∏byMuttern
Êrub (7).an Rahmen und
Stoßdämpferhalter mit 86 Nm anziehen.
Jeweils am Schraubenkopf (7) gegenhalten.
14.09.1999

Podobne dokumenty